MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Slovo úvodem

Komise regionálních dějin strany při OV KSČ Semily pokračuje tímto sborníkem ve vydávání pamětí účastníků nejrůznějších historických událostí, spojených s bojem dělnické třídy za spravedlivější společnost. Dvacáté výročí únorových událostí v roce 1948 je bezesporu událostí, která si zasluhuje pozornosti nejen oficiálními oslavami, ale i z hlediska vlastivědné práce.

Neměli jsme dosud na okrese pramen, který by Únor 1948 vysvětlil a ukázal z místních hledisek. Naše propaganda, přednášky o Únoru, dějepisné výklady ve školách, byly tak odkázány pouze na opakování centrálních událostí, ač bylo zřejmé, že léta 1945 až 1948 byla rušná a bohatá na nejrůznější politická, v základě třídní, střetnutí i na semilském okrese. Je sice pravdou, že pro konečný výsledek střetnutí komunistického a nekomunistického tábora hrála hlavní úlohu Praha a nejdůležitější průmyslová centra republiky, je však také nesporné, že Únor a hlavně jeho předpoklady se vytvářely i v menších místech a správních celcích. V zájmu rozvíjení socialistických prvků naší národní a demokratické revoluce musela komunistická strana získat pro svou politiku většinu národa. To předpokládalo neúnavnou práci stovek a tisíců komunistů právě v menších i větších obcích v národních výborech, závodních radách a odborech vůbec, mezi rolníky, inteligencí a dalšími složkami předúnorové společnosti.

Nelze při tom nevidět, že podmínky stranické práce byly v každém místě odlišné. Jejich rozdílná třídní, sociální, politická a ekonomická situace nutila komunisty reagovat v určitých nuancích celkové politiky KSČ, vytyčované centrem. Z příspěvků, otištěných v tomto sborníku, je například patrno, jak jinak museli komunisté pracovat na Turnovsku, kde se nemohli opřít o tak početnou vrstvu dělnické třídy, jinak na Semilsku, kde dělnictvo šlo v podstatě masově za komunistickou stranou. Je z nich však také patrné, že tento fakt neznamenal menší či větší intenzitu práce komunistů, protože z toho rovněž vycházela taktika činitelů nekomunistických stran, jejich větší či menší odpor socializačním snahám komunistů.

Záleželo tedy mnoho na rozhodnosti, politickém přehledu a dovednosti tehdejších funkcionářů i prostých členů komunistické strany. Běh událostí v letech 1945 až 1948, jejichž výsledky ovlivňovali, je v tomto ohledu jejich absolutoriem. Letošní výročí Února bylo i příležitostí připomenout dnešní generaci jejich jména a práci. Mnozí z těch, kteří se v oněch letech aktivně podíleli na politice KSČ, již zemřeli, přešli do jiné funkce či ve veřejném životě již nepracují. Mnozí sami pozapomněli, nebo se i pozapomnělo na ně. Účelem tohoto sborníčku je i to, aby se nezapomnělo vůbec.

Hlavním důvodem jeho vydání je ovšem snaha dát naší veřejnosti pramen, který by únorové události přiblížil právě z hlediska regionu, ukázal, jaká byla situace předúnorová, kdo a jak se podílel na politických bojích v tehdejších správních střediscích našeho okresu, zda zde byla situace jasná, či plná střetnutí. Chtěli jsme přispět prvními krůčky k poznání nejnovější regionální historie okresu, kde dějiny okresní organizace KSČ už úzce splývají s dějinami všeobecnými, pokud můžeme těchto pojmů pro region používat.

V žádném případě nechceme tvrdit, že jsme tímto sborníkem vytvořili historickou studii o vývoji v letech 1945 - 1948 na nynějším semilském okrese. K tomu by bylo nutné využít při nejmenším i archivních pramenů. To jsme vědomě neučinili a celý sborník zaměřili na vyprávění přímých účastníků bojů KSČ na našem okrese ve sledovaných letech. Orientovali jsme ovšem přispívatele na to, aby se ve větší míře zabývali událostmi předúnorového vývoje, neboť v nich je klíč k pochopení konečného výsledku únorového střetnutí.

Ze zvoleného přístupu k sestavení tohoto sborníku vyplývá, že poskytuje pohled jen na určitý výsek dějin sledovaného období a nezahrnuje všechny oblasti tehdejšího společenského života. Tím méně se pak snaží osvětlit příčiny a souvislosti jednotlivých událostí předúnorového a únorového období. Chtěli jsme zachytit fakta a vytvořit opěrnou kostru příštího zpracování tohoto období v životě strany na našem okrese. To se pochopitelně již nevyhne archivním pramenům a dalším požadavkům historického bádání.

Je přirozené, že přispěvatelé, spoléhající ve většině případů jen na svou paměť, se nemohli vyhnout některým subjektivním pohledům ať už na události, či na lidi v nich působící. Domnívám se, že při publikacích podobného druhu nemůže však být tato skutečnost závadou. Už proto ne, že subjektivita pohledu v sobě skrývá zárodek sporu, resp. vyvolává touhu odpovědět, ukázat jev v jiném světle. Očekáváme také, že ti, kterým se tato publikace dostane do rukou a jsou oprávněni vzhledem ke své činnosti nebo vědomostem vyslovit se k některým skutečnostem uvedeným v jednotlivých příspěvcích, nám sdělí své připomínky a názory a pomohou tak objasnit úsek dějin let 1945 - 1948 na okrese. Každou takovou připomínku či doplněk velmi rádi uvítáme.

Snad nebude na škodu vysvětlit zde alespoň stručně, jak jsme ke zpracování sborníku přistoupili, jaký metodologický postup jsme zvolili. Myslím, že toto ujasnění je nezbytné i vzhledem ke zhodnocení celé publikace a jejích jednotlivých příspěvků. V letech 1945 - 1948 neexistoval ještě semilský okres ve své nynější podobě. Dnes jsou do jeho rámce zahrnuty tři bývalé správní celky, a to okresy Semily, Turnov a Jilemnice. Nové správní uspořádání v roce 1960 ovšem nepřistoupilo k mechanickému sloučení těchto tří okresů. Tak z bývalého rozsahu okresu Turnov chybí v novém uspořádání Českodubsko (dnes patří k okresu Liberec), Maloskalsko a oblast kolem Jenišovic (okres Jablonec n. Nis.). Semilský okres postrádá Železnobrodsko (okres Jablonec n. Nis.), zatím co okres Jilemnice byl převzat do nového správního rozdělení v podstatě celý.

Toto je nutno si uvědomit při sledování jednotlivých příspěvků, které samozřejmě vycházejí z tehdejší situace, která nebyla ve všech oblastech stejné povahy. Například Železnobrodsko zavádělo politickou situaci semilského okresu směrem doprava, Rokytnicko jilemnického okresu zase doleva. Českodubsko v okrese Turnov pak představovalo vážný retardující prvek. Nemohli jsme se proto vyhnout zachování těch pasáží v některých příspěvcích, které se týkají sociálního složení a politické situace v oblastech, které dnes do semilského okresu nepatří. Vzhledem k tehdejšímu správnímu rozdělení jsme také rozčlenili příspěvky podle oblastí, ne tematicky.

Ve třech sídlech bývalých okresů, tj. v Semilech, Turnově a Jilemnici, byly ustaveny skupiny účastníků a tvůrců místní politické linie KSČ v poválečných letech, kteří se významně, ať už jako funkcionáři strany, MNV, ONV, OOR apod., na ní podíleli. Základní materiály byly potom v těchto skupinách konzultovány, aby byla zaručena co největší možná přesnost údajů. Nevylučujeme ovšem, že i za těchto okolností je možná v některých příspěvcích (všechny nebyly konzultovány) určitá nepřesnost.

Jednotlivé příspěvky jsou co nejméně upraveny. Nechtěli jsme setřít osobitý styl a přístup jednotlivých pamětníků k událostem, které vyprávějí. Vynechány byly pouze některé všeobecné údaje. Ponechali jsme i to, co se opakuje v několika příspěvcích, pokud se jedná vždy o pohled z jiné strany. Až na jednu výjimku jsme také uvedli plná jména komunistických i nekomunistických činitelů, kteří se v předúnorovém a pozdějším období politicky angažovali. Považovali jsme to za nutné z hlediska pravdivého vylíčení událostí, za možné pak vzhledem k tomu, že se nedomníváme, že by kdokoli po dvaceti letech měl právo posuzovat z tehdejšího politického zaměření toho či onoho občana a jeho dnešní postavení ve společnosti. Tytéž důvody nás vedly k tomu, že jsme ponechali ve vyprávěních místa, kde jsou za svůj tehdejší postoj kritizováni někteří komunisté.

Asi tolik na vysvětlenou.

Na závěr chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nám v této práci pomohli, ať už napsáním svého příspěvku, radou, na koho se obrátit s prosbou o příspěvek nebo připomínkou na konzultaci základního materiálu.

Jan Touš, prom. historik


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena