MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Vývoj Turnova v poválečných letech

Bohumil Beneš

Abychom mohli správně posoudit události v únoru 1948 v Turnově, je zapotřebí si připomenout složení obyvatelstva nejen těsně před únorem, ale alespoň v hrubých rysech již z první republiky.

Malovýroba, rozdrobená v desítkách provozoven, byla pevnou základnou národních socialistů. První broušení šatonů bylo soustředěno do několika větších provozoven. Několik desítek obchodů a obchůdků vytvářelo podmínky k existenci středních vrstev.

Živnostnický Turnov byl dále sídlem okresních úřadů - bylo zde i několik stánků peněžnictví. Jejich vedoucí zaměstnanci tvořili jádro národně demokratické strany. K těm se družili vyšší pracovníci turnovských škol a nižší a poštovní zaměstnanci rozšiřovali řady národních socialistů. Několik církevních zaměstnanců sdružovalo kolem sebe celkem nízký počet příslušníků strany lidové.

Asi stejně početně silná byla zde strana sociálních demokratů, skládající se z několika dělníků, řemeslníků a příslušníků jejich rodin. Komunistická strana měla své početní jádro v zaměstnancích cihelny, k nimž se připojilo několik dělníků a řemeslníků. To bylo šest hlavních stran; kromě nich kandidovaly ještě další, avšak bez trvalého významu. Jasněji vynikne poměr jednotlivých stran podle přibližného počtu obdržených hlasů v procentech:

Národní socialisté30 %
Národní demokraté20 %
Živnostníci20 %
Lidovci10 %
Sociální demokraté10 %
KSČ10 %

Tento poměr se mohl při některých volbách poněkud změnit uvnitř bloku maloburžoazních stran, ale vcelku odpovídá.

K nízkému procentu KSČ je nutno dodat, že dělnický živel v samotném městě nebydlel (a nebydlí), ale do Turnova převážně dojíždí z blízkých vesnic. Přesto, že okupace byla velkou školou pro všechny obyvatele města, a v důsledku toho došlo k velkým změnám shora uvedených stran, byla naše společnost v Turnově tímto poznamenána i po květnu 1945. *)

*) Od druhé poloviny března 1945 do 9. 5. 1945 konaly se ilegálně konzultace o sestavení Revolučního ONV v Turnově, a to jak kádrově, tak již přímo podle odborů. Konzultace se konaly v různých bytech po večerech. Podrobné porady probíhaly i v obcích, takže do kritického období květnových dnů jsme nevycházeli nepřipraveni. Kupř. v obci Malý Rohozec jsme svolali zasedání dosavadního obecního zastupitelstva se členy připravovaného Revolučního NV. Došlo k radikálním osobním změnám. Tak tomu bylo i v obcích ostatních.
(Poznámka Stanislava Hořeního)

A tak ve volbách v roce 1946 dostala KSČ v Turnově 1 699 hlasů, což je 25,8 %. Národně socialistická strana, do níž se uchýlila převážná část příslušníků kompromitovaných, a proto nepovolených stran, dostala 2 597 hlasů. Bylo více než jisté, že zápas o uskutečnění cílů, vytyčených KSČ, bude obtížný.

Mnohem lepší poměr vyplynul z voleb v roce 1946 v rámci celého okresu. Z celkového počtu 27 950 voličů obdržele KSČ 9 978 hlasů, tj. 33 %, a stala se tak nejsilnější stranou v okrese. Národně socialistická strana dostala 9 619 hlasů, lidovci 4 597 hlasů, sociální demokraté 3 647 hlasů a 110 lístků bylo odevzdáno prázdných.

Podle této skutečnosti patřila funkce předsedy ONV komunistům. Ale nár. socialisté spolu s lidovci měli stejný počet členů rady ONV jako KSČ se soc. demokraty a tak byla při volbě předsedy rovnost hlasů. Po několikerém opakování hlasování se stejným výsledkem došlo k rozhodnutí stanovit předsedu ONV losem. Byl vylosován národní socialista Pravoslav Svoboda, učitel, aKSČ obsadila funkci 1. náměstka, jímž se stal František Beneš, učitel. *)

*) Okres Turnov byl tak jediným v Libereckém kraji, kde předseda ONV nebyl komunista.

Ke splnění usnesení ÚV KSČ o získání většiny národa byla přijata rezoluce, již se IV. okresní konference zavazuje získat v roce 1947 550 nových členů, zejména z řad mládeže, zemědělců a žen. Dalším úkolem bylo získat v okrese do konce května 900 odběratelů Rudého práva. Tyto úkoly, ač značně vysoké, byly v plánovaném čase splněny. Do KSČ bylo v roce 1947 získáno 800 členů. Zvláštní důraz byl kladen na osobní agitaci každého člena.

Důkazem tvrdošíjné snahy reakčních živlů odbourat vymoženosti květnových dnů je zápas o vrácení továrničky na likéry, která dříve patřila panu Janečkovi, přisluhovači německých fašistů. Nebylo tam zaměstnáno více než 50 lidí, ale byl to závod nad jiné výnosný, s velkou možností šidit stát na daních. Byla tam tedy zavedena národní správa. Avšak bývalý továrník Janeček za vydatné pomoci svého bratra - kulaka v Bohdánkově (funkcionář soc. dem.) získal na svou stranu Drtinovu justici a prosadil soudní výrok, jímž byla nár. správa nad závodem zrušena a ten se měl znovu vrátit do rukou Janečkových. Zdálo se, že nadchází prosinec 1920, leč podmínky byly jiné. Byly vzbouřeny závody, šlo se do ulic, velké plakáty podrobně vysvětlovaly, oč jde. Jednotný tábor lidu na náměstí zatřásl postavením turnovských reakcionářů.

Tento plakát si můžete prohlédnout jako samostatný dokument.

Do bývalé Janečkovy likérky se znovu vrátila národní správa. Případ však zůstal otevřen a teprve Únor definitivně uspořádal poměry ve prospěch dělnické třídy.

Hlavní úlohou v tomto sporu i v řadě drobnějších událostí hrála KSČ. Řada veřejných schůzí s dobrými vystoupeními komunistů a všechno ostatní, čím komunisté žili v té době, působilo silně na smýšlení ostatního obyvatelstva. Převážná většina dělnictva souhlasila s tím, co komunisté dělali, přikláněli se na naší stranu i jednotlivci středních vrstev, ale tady už byla nejistota. Často byla kladena otázka, jak zápolení skončí a z toho pramenilo kolísání. V řadách dělnictva však bylo slyšet názor, že jsme "práci" v květnu nedokončili a že to bude třeba napravit. Jakým způsobem to bude napraveno. To dosud nebylo jasné. Jinými slovy - dělnictvo bylo velmi revoluční, často více než jeho závodní rady, protože v práci závodních rad se objevoval nedobrý vliv Okresní odborové rady, kterou do příchodu s. Gdovína vedl národní socialista Špicar podle pokynů národních socialistů. Tato situace byl včas odhalena a protože v závodních radách na závodech byla naprostá většina komunistů, nebylo ani příliš obtížné zjednat nápravu, takže závodní rady v únorových dnech byly na svých místech a plně aktivní.

Zajímavým poznatkem z období voleb do závodních rad v červenci - srpnu 1946 - tedy již po celostátních volbách do obcí - bylo to, že v mnoha závodech bylo ze strany národních socialistů voláno po paritě. To dokazuje, že mezi dělníky měli pozici nár. socialisté značně menší.

Zato v MNV v Turnově dovedli své převahy dokonale využít a zneužít, i když se navenek stavěli jako nejlepší přátelé. Jejich první starostí po volbách 1946 bylo zajistit se, aby jim komunisté v "práci" nemohli překážet. Vytvořili proto blok se zástupci strany lidové a v důležitých záležitostech hlasovali s nimi i sociální demokraté. Takto sestavená hlasovací menšina fungovala a zamítala sebelepší návrhy komunistů. Tím bylo brzděno získávání většiny lidu pro politiku KSČ. K pochopení snad poslouží příklad, dnes těžko uvěřitelný. Byla možnost získat prostředky na výstavbu 46 bytových jednotek. Bylo vyhlédnuto vhodné místo (v areálu bývalé Kobosilovy cihelny), s. František Beneš, učitel - člen vedení Městské spořitelny, zajistil příslib výpůjčky, byla obstarána i stavební kapacita. Scházelo jen schválení celého projektu MNV a město mohlo být bohatší o 46 bytových jednotek. Protože to však byla akce komunistů, kteří chtěli pomoci na nejožehavějším úseku, čímž by jejich autorita značně stoupla, hlasovací aparát zapracoval a akce byla odmítnuta.

Oficiální zdůvodnění - město prý by se touto akcí příliš zadlužilo. Přitom jednotlivci (soukromě) uznávali tento argument za malicherný, v bloku však hlasovali proti.

Ještě jedna událost charakterizuje atmosféru, v níž zástupci KSČ v tehdejší době v MNV pracovali. Po úspěšné cestě předsedy vlády s. Gottwalda do Moskvy, kde zajistil dostatečné množství obilí po neúrodě u nás, zavládla mezi našimi pracujícími vlna vděčnosti nejen vůči Sovětskému svazu, ale i vůči s. Gottwaldovi. Jemu na počest přijímaly se závazky v závodech, posílány děkovné dopisy apod.

Zástupci KSČ v MNV v Turnově chtěli se k této akci připojit a přemýšleli, jakým způsobem by nejlépe vyjádřili svou vděčnost. Bylo rozhodnuto podat plenárnímu zasedání MNV návrh na jmenování s. Gottwalda čestným občanem města u příležitosti jeho narozenin. Komunisté předpokládali, že proti tomuto návrhu v tehdejší atmosféře si nikdo nedovolí zvednout ruku. Přesto se očekávaly nějaké intriky. Proto bylo rozhodnuto podat návrh až na zasedání - jako pilný. Návrh, který přednesl nejlepší řečník skupiny s. profesor Halenčák, působil v protikomunistickém bloku jako bomba. Chvíle ticha a napětí - pak žádost národních socialistů o přerušení zasedání, aby se protivníci mohli poradit. Výsledek porady, jíž se zúčastnili mimo národních socialistů i zástupci strany lidové a sociální demokracie, zněl: Souhlasíme s návrhem zástupců KSČ, ale doplňujeme jej tak, že čestné občanství se uděluje nejen Gottwaldovi, ale i národnímu socialistovi Petru Zenklovi, lidovci Šrámkovi a soc. demokratu Laušmanovi. Protože to byla již docela jiná záležitost, komunisté od návrhu ustoupili. Byl přesto schválen a teprve akčním výborem obrozený Národní výbor napravil důsledky kejklířského protikomunistického bloku tak, že zrušil čestné občanství těch, kteří v únoru zradili. Celý případ byl uveřejněn v krajském tisku "Nástup Severu", ale přesto se nedostal do širokých vrstev turnovského obyvatelstva. Proč?

Až do nedávné doby plnil úkoly krajského stranického tisku časopis Stráž Severu. Jeho šéfredaktor p. Veverka - sociální demokrat, přešel do protikomunistického tábora a jím řízený list přestal být listem Národní fronty; Stal se hlasatelem protikomunistického bloku v kraji. Byl sice ihned založen nový týdeník výboru KSČ v Liberci "Nástup severu", ten však nebyl ještě tak rozšířen a zprávy v něm uveřejňované dostávaly se jen do menšího okruhu obyvatel.

Proto řada událostí z té doby nepronikla do širokých řad pracujících, jak by bylo potřeba.

Také zápisy z jednání z MNV neodpovídaly vždy věrně skutečnosti a bývaly sestavovány tak, aby neublížily slávě pana předsedy.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena