MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Recenze: Sudety - historie jako problém

Otakar Grund

V době, kdy probíhá další etapa širokých diskusí o právoplatnosti odsunu sudetských Němců z Českého území, žurnalista, doktor přírodních věd, Ivan Turnovec, přichází na trh s elektronickou publikací nazvanou Sudety - historie jako problém.

Soudím, že jejím účelem není shromáždit veškeré dokumenty o situaci v našem pohraničí v období několika let, krátce před započetím II. světové války a chvíle, kdy došlo k jejímu konci a následnému odsunu sudetských Němců z českého pohraničí. Nelze ji pojmout ani jako chronologické, dějinné a tudíž jedině pravdivé vysvětlení otázek tehdejšího právního aktu, ke kterému se po poradě s představiteli ostatních světových mocností uchýlil president republiky Edward Beneš. Ve svých deseti hlavních tématických částech autor předkládá také úvahy, ohlasy a názory své i některých odborníků a laiků, k nejzávažnějším dokumentům, jakými se tzv. „Benešovy dekrety“ staly. Je zde charakteristika hitlerovského „Landsmanšaftu“ i představení tehdejší výrazné politické osobnosti, Konráda Henleina. Zajímavá je například zmínka o dosud loajálních německých krajanech, kteří teprve po sněmu v roce 1998 zcela výrazně přeorientovali svoji ideologii (nabízí se až nápadná podobnost s událostmi v Německu po nástupu Hitlera k moci), kdy došlo k jejich srozumění s protičeskou revanšistickou ideologií.

Turnovec se právem zamýšlí i nad tím, co v budoucnosti udělat s presidentovými dekrety, které na jedné straně tvoří zákonná pokračování závěrů Postupimských dohod světových mocností, chránící zájmy našeho státu, a na druhé jsou označovány, za největší překážku nových, užších kontaktů s naším západním sousedem. Právě s tím sousedem, který přes veškerá ujištění o míru, už v historii dvakrát porušil mezinárodní smlouvy, krvavě okupoval naše svrchované území a lehce podlehl touze o totálním vyhlazení našich občanů.

Velmi zajímavé jsou zde také prezentované rezolutní postoje některých představitelů francouzské inteligence, tedy lidí země, která je tradičně nositelkou nejen revolučních myšlenek, ale i vyhraněného citu pro rovnost, svornost a bratrství.

Elektronická publikace Ivana Turnovce českým čtenářům jistě nepřináší jednoznačný návod, jak se názorově postavit k řešení sudetoněmecké otázky, ani k trvalé spolupráci s Německem. Myslím, že však především mladé generaci předkládá mnoho cenných poznatků a dokladů o tom, co bylo skutečným počátkem odsunu Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců našeho národa po období Hitlerovy intervence v českých zemích. Těm starším pak možná připomene osudy jejich prarodičů i příbuzných, kteří kvůli německé expanzi v letech 1939-1945 ztratili své domovy, majetek, mnozí z nich i životy.

Je poněkud smutné, že tato stručná publikace skromně nahrazuje daleko širší, tolik chybějící látku v dějepisných učebnicích školní mládeže, která zde z dosud neznámých důvodů stále chybí.

„Diskuse, týkající se česko-německých vztahů, jsou nemyslitelné bez poznání historických souvislostí,“ říká v jejím úvodu Turnovec. Ten pro názornost čtenářům vtipně předkládá dvě varianty pohádky, zpracované právě na toto téma, kterou je možné dětem vyprávět ve zcela odlišné podobě. To ale u historických skutečností není možné, pokud ovšem záměrně nechceme autoritu absolventů a profesorů tohoto vědního oboru snížit na úroveň vysokoškolsky vzdělaných lidových vypravěčů.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena