MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Co asi náš starosta neví

Ivan Turnovec

Vztah mezi obcí a jejím občanem je vztahem veřejnoprávním, z čehož nepochybně plyne, že obec musí ke všem svým občanům přistupovat stejně a nesmí se vůči nim dopouštět žádné diskriminace, ať již positivní či negativní, leda by zvláštní zákon výslovně stanovil jinak. Mezi obcí a jejími občany mohou být jistě navazovány též vztahy soukromoprávní (a též jsou), ty však jen na principu dobrovolnosti (a vesměs na smluvním základě) a obec i občan jsou si v nich zcela rovni. Takovýmto soukromoprávním vztahem mezi občanem a jeho obcí může jistě být i zastupování občana obcí v jeho právních záležitostech – to však lze toliko na základě svobodně a dobrovolně uzavřené dohodě o plné moci.

Obec jako veřejnoprávní korporace vlastnící ve prospěch členů korporace rozsáhlý majetek nemůže libovolného občana či skupinu občanů nijak zvýhodňovat, neboť zvýhodnění jednoho je vždy a nutně znevýhodněním jiného. Zvýhodnila-li by obec libovolného svého občana, znamenalo by to automaticky poškození ostatních občanů, byť i jen tím, že by na zvýhodněného občana bylo ze společných prostředků vynaloženo více. Je však jistě nepochybné, že některé skupiny občanů takovéto zvláštní zvýhodnění potřebují a většinou je jim též poskytováno. V těchto zvláštních případech jsou však zvýhodnění poskytována na základě většinového konsensu o tom, že zvýhodnění je právě v těchto případech nutno poskytnout k zajištění výhody pro celek či v zájmu ochrany celku, a tato zvýhodnění jsou vždy založena na normativní úpravě (ať již právním předpisem či interní instrukcí) zajišťující rovný přístup všem ve stejné životní situaci, omezený pouze reálnými, zejména ekonomickými možnostmi obce. Do této skupiny patří například zajišťování asylového ubytování, zvýhodněné nájmy nebytových prostor pro podnikatele, poskytující jinak nedostatečně zajištěné služby v obci (nebo pro občanská sdružení k podpoře jejich činnosti), či jiná zvýhodnění poskytovaná podnikatelům k podpoře zaměstnanosti v obci, poskytování půjček k podpoře oprav bytového fondu apod.

Ze statusu občana obce (ani ze statusu občana státního) nevyplývá právo občana na to, aby ho obec zastupovala v jeho soukromoprávních vztazích. Ani obec nemá platným právním řádem přiznáno obecné právo autoritativně zasahovat do soukromoprávních vztahů svých občanů. Obec do soukromoprávních vztahů svých občanů vůbec zasahovat nemůže vyjma interdiktní ochrany dle § 5 občanského zákoníku, což však není samostatnou působností obce leč působností přenesenou, již ostatně nevykonávají všechny obce, ale jen obce s pověřeným obecním úřadem.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena