MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Prohlášení a výhrady zastupitele k řízení správy věcí veřejných v Turnově

Josef Kunetka

Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, vážená veřejnosti! Opakovaně odmítám souhlasit s praktikami vedení radnice v záhlaví prohlášení uvedené problematiky. Nesouhlasím s názorem představitele města, že „žijeme stále v překotné době ..., že středně a hlavně dlouhodobé vize nemohou mít plnou vážnost ...., že sebelepší studie a plány skončí brzy hluboko v šuplíku, protože prohrají s potřebou řešit konkrétní denní realitu“. Kategoricky odmítám v intencích této myšlenky posuzovat do ZM předložené podklady a na základě nich rozhodovat o dílčích změnách ÚP, dílčích regulačních plánech. Nemohu ani akceptovat jakousi „strategickou část“ dokumentu od společnosti s r.o. ARR – část 2, kterou poprvé obdrželo ZM na zasedání 27.05.04. Zdůrazňuji, že tento elaborát nebyl dosud projednáván a připomínkován zastupiteli města a ani občany Turnovska! Proto také odmítám všechny podklady do ZM k dílčím změnám ÚP (územního plánu), kde nejsou návaznosti na celé území Turnovska, podobně odmítám i podklady pro řešení RP k plošně nevýrazným částem turnovské lokality. Takové podklady do ZM vydávají radniční předkladatelé za „poměrně obecné dokumenty“ (s problémovými a podkreslenými výkresy), předkládají je bez souboru výsledků příslušných odborných výzkumů, průzkumů a bez komplexních vyhodnocovacích analýz, t.j. rozborů geologických, klimatických, vodoprávních, dopravních, bez věrohodných analýz nezbytných služeb veřejnosti (obchodních, ubytovacích, kulturních, zdravotnických, využití turizmu, sportu, atd.). Odmítám tyto praktiky, neboť některá doporučení a zdůvodnění pro změny ÚP a RP jsou nakonec předkladatelem označená „za nezávazná“, jindy jsou podmíněná dodatečným a účelovým šetřením, aby „prošla“. Odmítám takové podklady, které se odvolávají na zcela dezinformační zdůvodnění a výroky předkladatele – ORM, že si sám provedl nějakou blíže nepodloženou „analýzu“ lokality (např. pro průmyslové, výrobní a živnostenské podnikání - viz RP Vesecko). Odmítám i podklady, ve kterých předkladatel nerespektuje rizika dnes už časově naprosto nepředvídatelných povodní, kdy předkladatel považuje ohrožení bezpečnosti občanů i jejich majetků jen při „stoleté“ vodě a kdy si připouští jen výjimečná povodňová rizika pouze v „aktivní zóně Jizery a vůbec nevnímá, že na k. ú. Turnova protéká Libuňka a Stébenka, že i ony mají svoji „aktivní“ záplavovou zónu (viz současné nepředvídatelné povodně u potoků a říček na Moravě).

Pro rozhodování zastupitele odmítám, aby v konkrétním případě (podkladu k bodu 4. do ZM 24.6.04) - „vzhled marketu Sobotecká a urbanistické návaznosti“ - byl už návrh usnesení ZM ve znění, že „ZM souhlasí se záměrem umístění obchodního areálu ve vymezeném prostoru za podmínek ....“. Odmítám připustit, aby ZM nejprve schválilo podmínku „dokončit dohodnuté majetkové výměny doprovodných souvislostí s areálem jatek“ a aby následně ZM schválilo i návrh usnesení k bodu programu ZM č. 5, který odděleně předkládá ke schválení OSM ve znění: „ZM schvaluje směnu domu čp. 226 se st. p.č. 216 a pp.č. 217/1 z majetku města za pozemky fy Real Garant a čistící stanici u jatek ...“. Tyto podklady jsou zcela účelově nekoordinované, mají zajistit aby předem proběhla ona dohodnutá směna a aby potom už bylo nutné schválit celý (také dohodnutý) „záměr umístění obchodního areálu ve vymezeném prostoru ...“! S aktivitami radnice při majetkových transakcích je nutné učinit srovnání radniční aktivity v „dohodnutých“ majetkových výměnách (Město-Real Garant) se zcela zjevnou pasivitou vedení radnice pro získání celého majetku dř. Masny od FNM. Ve spolupráci s KVZM a jiných kompetentních orgánů, zajistím analýzu možných a přijatelných majetkových převodů majetků FNM na město. Majetkoprávní řešení v záplavové zóně (t.j. v lokalitě ohraničené Stébenkou – náhonem/Jizerou) i komplexní řešení majetku jatek ve prospěch města mělo být prioritou vedení radnice, mělo být součástí strategie rozvoje města. Město samo si tak mohlo vyřešit celou lokalitu „dolního“ levobřežního centra města, zklidněnou lokalitu v návaznosti na areál v Maškovce, vyčlenit prostor pro kulturní dům ..., město mělo možnost regulovat si v celé lokalitě dopravní zátěž, pěší zóny a respektovat nezbytně nutná protipovodňová opatření. Na ORM byly předané návrhy řešení i nabízená právní pomoc v majetkových řešení s FNM (město mělo k tomu dokonce smlouvu s právníkem). Zprávu o zjištěných okolnostech a s podklady o majetkových vztazích k pozemkům a nemovitostem v dané lokalitě, o smysluplných řešení (vč. záměrů s využitím prostor mezi Soboteckou a Tázlerkou) předložím příštímu zastupitelstvu k posouzení.

Nutno konstatovat, že vedení města až počátkem roku 2004 ustanovilo pracovní skupiny (převážně z úředníků MÚ) pro „strategický plán“. Na objednávku města zpracovala s. s r. o. ARR Liberec dokument označený „Strategický plán – 2. část“. I v tomto dokumentu zpracovatel nemůže opřít své specifikované konkrétní návrhy „opatření“ a „aktivity“ (vybrané programy a projekty) o komplex prokazatelných odborných výsledků výzkumů, průzkumů a analýz (jako tomu bylo např. v roce 1946). Nemohu proto akceptovat závěr dokumentu od s. s r.o. ARR, ve kterém hlavní řešitel RNDr. Kadlas uvádí, že dokument obsahuje „vybrané aktivity a opatření, u nichž se předpokládá realizace v nejbližším období (max. do roku 2008) a že budou podrobně řešeny v rámci navazujícího Akčního plánu, že v jeho rámci budou konkrétně (podle stupně znalostí) určeny priority, nositelé úkolů (osoby zodpovědné za přípravu a realizaci projektu), časový harmonogram realizace, finanční zajištění apod. Vedení radnice s pracovními skupinami nezajistilo veřejné projednávání SP – část 1 ani části 2, nebyl projednáván a připomínkován ani na pracovním, či veřejném ZM.

Za tristní a za projev arogance politické moci považuji to, že tvůrce programu ZM 24.6.04 předkládá obsáhlé (pro další rozvoj města rozhodující změny) problémové podklady k projednání v bodu 4., že je v programu uvádí jako „otázky ORM“ ovšem už s 18ti konkrétními schvalovacími návrhy usnesení (tedy jako závazné odpovědi na „otázky ORM“) a že tvůrce programu ZM vyčlení k projednávání pouhých 60 min. (!!!) – krom toho odděleně v bodu 5. programu předkládá další problémové schvalovací usnesení (s bodem 4. přímo související) - „směnu majetku Sobotecká-jatka“!

ORM předkládá k projednávání v ZM a s veřejností „aktivity a opatření“ pro rozvoj města vždy jen v jedné variantě, nemá a tudíž ani nemůže předkládat taková rozvojová opatření, která by podpořila značnou závislost města na turizmu, zabezpečila poskytování smysluplných a nezbytných služeb pro udržitelný život ve městě. Rozhodně supermarkety v centru města zvýší dopravní zátěží v centru (u „OD“ v Sobotecké to je evidentní nárůst dopravy cca 3000 vozidel denně ...) a nerespektuje rozvojový záměr, t.j. zabezpečení smíšených klidových zón s přijatelnými polyfunkčními domy, pěší zóny atd. Nelze připustit lobbování finančně zajímavých skupin.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena