MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Připomínky ke strategickému plánu města Turnov

Otakar Grund

Vzhledem ke stručnosti zde nechci vyjmenovávat oblasti, které jsou zpracovány úspěšně a s odpovídajícím dopadem na situaci. Rovněž i otázky, ve kterých se necítím odborně způsobilý. Z tohoto důvodu se soustředím pouze na řešení, která považuji za špatná, v některých případech dokonce za varující. Předně chci konstatovat, že Strategický plán nebyl projednán s veřejností. Vyvěšení hotové vize na dvou veřejných místech nelze v žádném případě považovat za „veřejné projednávání“.

V textové části Strategického plánu (dále jen „plánu“) chybí statistické údaje (vyjma měření škodlivých emisí, diskutabilní sumarizace dopravního zatížení a dobře zpracovaného populačního vývoje) ostatní podklady.

Strategií - je podle mne a odborných materiálů myšleno stanovení vývoje na základě známých údajů z minulosti, předpokládaných okolností v budoucnu, které s největší pravděpodobností nastanou. Strategie vždy obsahuje i alternativy podle toho, jak se tyto okolnosti budou v budoucnosti měnit. To bohužel tomuto plánu zcela chybí.

Úvod: Úvodní část je zpracována velmi stručně, stylisticky neuspořádaná. Píše se zde o znaku města, ale daleko podstatnější body chybí.

Historie: Píš se zde o kamenářství, ale zcela je pominuto zlatnictví a především šperkařství, které zde mělo na severovýchodu Čech svoji kolébku. Už vůbec tu chybí zmínka o Pacltově sklářské huti, která zde byla vybudována jako první v Čechách.

Kult. Památky – Už vůbec nechápu, kam, se Turnovákům poděl kostel sv. Matěje na Hruštici, na místě, které je podle nalezených zbytků původní dřevěné tvrze považováno za prvopočátek obydlení tohoto místa ve středověku pány z Hruštice. Jak mají občané věřit celému plánu, když tvůrci dobře neznají ani minulost?

Hydrologie: Proč kapitola o vodních zdrojích neuvádí přirozená prameniště pitné vody, která zde existují od nepaměti až dodnes? Jsou to místa, která neztratila svůj zdroj ani po mnoha necitlivých zásazích do krajiny v minulých letech, byla cennou zásobárnou pitné vody pro zdejší občany za II. světové války i v dobách extrémního sucha. Současně jsou i důležitým znakem stavu ekosystému a to i v době, kdy v mnoha jiných aglomeracích tyto prameny dávno zanikly? (Pramen Boží voda na Šetřilovsku, pramen U Raka apod.)

Ovzduší: Zatímco text zprávy konstatuje, že koncentrace škodlivých zplodin SO-2 a NO-x stále v ovzduší Turnovska klesá, neuvádí ani jedinou zmínku o tom, že koncentrace - především výfukových plynů – je v centru města taková, (ulice Hluboká, Nádražní, 5. Května, Dvořákova…), že se zde občané v dopravních špičkách přímo dusí. Chybí i porovnání zdejších měření s celostátním průměrem.

Doprava: Hromadná - doprava nerespektuje léty ustálené řešení dopravy do centra města. Do jeho centra je tak vtahována doprava individuální, a to se všemi negativními následky. Bezkoncepčním zřizováním kruhových objezdů se provoz na komunikacích částečně zbezpečnil, avšak současně zkomplikoval průjezd městem. Vozidla se tu vesměs hromadí a jejich průjezd, zejména centrem, je mnohem delší. Tím i větší nárůst škodlivých emisí v ovzduší.

Veřejná – zhruba třetina autobusových linek nenavazuje časově na vlakové spoje. Vznikl tak jakýsi problém „dopravní nedostupnosti“ některých míst. Plán tento problém vůbec neřeší.

Kultura: Městu citelně chybí nejméně jeden objekt pro společenské a kulturní vyžití. Po zcela nekoncepčním řešení rekonstrukce KD Střelnice současné vedení radnice tuto záležitost zcela nezvládlo a navrhované řešení je příliš obecné a vágní. Podobně hrubě nekoncepčně byla řešena i otázka městského koupaliště, při kterém vedení města naprosto selhalo. Návrh nového řešení je opět jen formální a skýtá jen pramalou záruku nápravy.

Maloobchod: Vedení města usiluje o zcela bezkoncepční vznik sítě supermarketů bez ohledu na stav stávající sítě drobných provozoven soukromníků a jejich rozvrstvení po celé ploše města (dostupnost a pestrost výběru). Ve snaze o levné produkty tak dochází k zúžení pestrosti nabídky, snížení kvality produktů, nehledě k zániku řady podnikatelských subjektů, růstu nezaměstnanosti a vylidnění především centra města.

Turistika: Plán vůbec neřeší způsob a konkrétní možnosti rozvoje služeb pro turisty. (Opět chybí jakákoliv vize či rozvaha v oblasti ekonomiky).

Závěr: Podklady a uvedené cíle samotné jsou stanoveny příliš obecně, vycházejí pouze z přání úzké skupiny tvůrců (vedení města mylně uvádí početnou pracovní skupinu. Řada dotázaných vůbec nevěděla o co jde, chybí naprostá většina podpisů na prezenčních listinách proklamovaných jednání, město nemá k dispozici ani převážnou část zápisů z těchto jednání) bez ohledu na historickou návaznost a technické možnosti města. Chybí například geologické posudky pro realizaci velkých investičních staveb, o studii potřeb obyvatelstva v oblasti zásobování, dopravy a dalších oblastí nemluvě. Mnohá uvedená přání v plánu jsou bohužel i v přímém rozporu se současným chováním vedení města (dopravní obslužnost, podpora zaměstnanosti, ochrana životního prostředí, ochrana proti povodním apod.) Závěrem je nutné konstatovat, že naprostá většina obyvatel se s největší pravděpodobností neztotožní se záměry vedení města, které jsou ve Strategickém plánu uvedeny, a to v situaci, kdy jim bylo vyjádření k této důležité rozvojové koncepci samotným vedením města znemožněno.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena