MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Rozhodují zastupitelé kvalitně?

Hlasování zastupitelů je nejvyšším rozhodovacím orgánem v obci, mělo by tedy být velice zodpovědné. Ne všechna schválená rozhodnutí jsou ale správná. Problém je v podkladech na jejichž základě se rozhoduje, ale také v přístupu k těmto a doplňkovým informacím. Zatím co v parlamentu mají poslanci k dispozici poměrně slušný informační servis a v podstatě lze souhlasit s tím, že jejich rozhodnutí vychází z podkladů jednotlivých poslaneckých klubů, nebo by alespoň mělo, podstatně horší je situace na úrovni komunální. Tam je to se servisem daleko horší. Starostové s tajemníky leckdy účelově upravují podklady pro zastupitele a jsou ochotni uchýlit se i k nepravdám, jen aby prosadili některé své plány. Zájem města a občanů je při tom příliš nezajímá. Za osobní nepřátele pokládají ty ze zastupitelů, kteří se snaží získávat informace nezávisle, kteří chtějí vysvětlení od úředníků města a kteří o navrhovaných investicích, či jiných akcích, diskutují. Pevně věřím, že jsou i místa, kde si zastupitelé i úředníci jsou vědomi toho, že oni jsou zde pro občany a jejich povinností je sloužit blahu obce. Bohužel podle toho co se dovídám od přátel a známých z nejrůznějších koutů republiky běžnější je ten první přístup.

Nad problematickým skupinovým rozhodováním, které není nijak výjimečné ani na parlamentní úrovni, se zamýšlí odborníci, psychologové a psychiatři již mnoho let. Jde o tzv. "groupthink", označení použil sociální psycholog Irvin Janis v roce 1972. Nicméně doslovný český překlad "skupinové myšlení" je zavádějící, protože ve skutečnosti jde o způsob myšlení jemuž propadnou lidé, kteří jsou členy vysoce soudržné skupiny, v níž snaha po dosažení jednomyslnosti vítězí nad motivací k věcnému hodnocení řešených problémů, jde o souhlas vycházející ze skupinové dohody a odmítání odporujících argumentů. Přesnější je označení "skupinová hloupost", kterého použil v názvu svého zamyšlení neuropatolog MUDr. František Koukolík 26. května v MFDnes. Grouphink je charakterizován řadou příznaků, které můžeme poměrně zřetelně vysledovat.

Skupina "spřízněných duší" je přesvědčena o své soudržné neporazitelnosti a o tom, že pro ní vše vždy dobře dopadne. I prokazatelně chybná rozhodnutí si její členové zdůvodní a nežádoucí skutečnosti eliminují, nebo skandalizují. Vycházejí z toho, že oponenti jejich názorů jsou nepřáteli. Věří v morální oprávněnost existence jednolité skupiny, a současně zájmy svých jednotlivých členů povyšují nad zájmy obecní nebo státní. Jejich skupinové rozhodování je stereotypní a automatické. Vychází se ze vzájemné dohody. Členům skupiny se to ale jeví jako harmonická souhra. Všichni se chrání před negativními informacemi, mnozí členové na sebe dokonce berou funkci dobrovolných strážců myšlení svých bližních a apriorně znevažují každou připomínku. Skupina volí vždy jen jediné řešení, odmítá alternativní přístup k problémům, přehlíží námitky oponentů a skutečnosti svědčící v neprospěch zvoleného postupu. Skupina účelově vedená, spoléhá na dodané informace, které jsou často účelově zkreslené vůdcem (předseda strany, ministr nebo starosta). Jednotlivci nemají zájem o ověření a doplnění předložených podkladů.

Uvedu jen dva příklady ze života města Turnova (myslím si, že podobných jsou desítky):

První: V Turnově se již několik let táhne spor o autobusové zastávky ve středu města. Radní a posléze i zastupitelé rozhodli na základě zkreslených podkladů, že zastávky z náměstí budou přesunuty o několik desítek metrů na druhé menší náměstí. Zajištění zastávek bylo podmínkou schválení příslušného usnesení. Nová stání autobusů se ale z technických důvodů nerealizovala. Logické by bylo zrušení nesprávného rozhodnutí zastupitelů. K tomu ale nedošlo ani přes občanské petice a žádosti osmi starostů z okolních obcí. Jeden ze zastupitelů dokonce reagoval tak, že v případě petice jde pouze o "úlitbu pohodlnosti", dlužno podotknout, že ani jediný z radních nepoužívá veřejnou dopravu. Po zrušení zastávek došlo ke ztrátě na tržbách ČSAD i obchodníků ve středu města. Při tom středem náměstí je vedena veškerá doprava včetně těžké nákladní. To co mělo být údajně efektem tzv. vytěsnění zastávek tj. zkvalitnění ovzduší se neprojevilo, spíš naopak, parkoviště osobních vozů zde produkují více zplodin, než kolik by jich bylo při zastavení a rozjezdu autobusů (které náměstím stejně projíždějí).

Druhý: V březnu došlo ke zvýšení hladiny Jizery a došlo k zaplavení části města. První radniční reakce po skončení kalamity (napočítané škody představují více jek 80 milionů) byly velice sebevědomé. Vše bylo v nejlepším pořádku a povodňová komise se starostou se chlubila jak pracovala obdivuhodně dobře. Postupně ale přibývalo stížností, které zpočátku radnice nebyla ochotna vyslechnout, a ukázalo se, že to tak slavné nebylo. Špatná byla informovanost. Že nelze používat vodu z vodovodu jako pitnou se někteří občané dověděli až po čtyřech dnech. Přitom otázka krizového informačního systému byla zastupiteli za VPM otevřena již v roce 1998. Pan starosta prosazující soukromou regionální televizi, která přispěla k jeho zvolení a kterou město platí, dva roky jednání o bezdrátovém rozhlase bránil za vehementní podpory svých koaličních partnerů. Petice a to petice velmi fundovaná, navrhující i některá řešení omezující nebezpečí dalších záplav, sepsaná občany ze zátopové oblasti, se začíná řešit až nyní.

Ivan Turnovec
28. května 2000


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena