MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dvojí přístup ke kvalitě ovzduší

Ivan Turnovec

Na skutečnost, že na Slovensku má Nitra více tuhých znečisťujících látek v ovzduší jako Bratislava upozorňují Nitranské noviny opakovaně. Limitní denní hodnota je 50 mikrogramů na metr kubický. Podle vyhlášky je dovoleno její překročení jen 35-krát za rok. Během prvního čtvrtletí tohoto roku byla uvedená hranice překročena (v roce 2004 k tomu došlo 173-krát). Monitorovací stanice dokumentuje koncentraci oxidu siřičitého, uhelnatého, oxidů dusíku, benzenu, toluenu, xylenu, i těžkých kovů. Nejhorší je situace v obsahu tuhých znečisťujících látek. Denní limit se několikanásobně překračuje: místo povolených 50 mikrogramů už přístroje naměřily až 180! Údaje zjištěné během monitorování zaskočily představitele města i kraje. Ihned po prověření stavu, se přistoupilo k řešení tohoto problému.

Představitele města Turnova i libereckého kraje jak se zdá tento problém ani v nejmenším nevzrušuje. U nás v Turnově jsme se, o komplexních výsledcích monitorování, o těch aktuálních už ani nemluvě, nedověděli nic. A že by se někdo zabýval řešením. Ani vidu ani slechu. Informace o škodlivosti znečistěného ovzduší na Turnovsku také neexistují.

Na Slovensku jsou občané upozorňováni na negativní vliv obsahu škodlivin a zvláště tuhých látek v ovzduší. „Čím má častica menši priemer, tým sa dostáva hlbšie do dýchacích ciest. Preto sa v západnej Európe už merajú častice s priemerom 2,5 mikrometru, u nás je to stále 10 mikrometrů," upozornil veřejnost i novináře Peter Majlát, vedoucí odboru ochrany ovzduší a odpadového hospodářství na Krajském úřadě životního prostředí (KÚ ŽP). Město Nitra bylo vyhlášeno za oblast řízené kvality ovzduší. Úřad vypracoval program, jehož cílem je zamezit překračování povolených limitů znečisťujících látek. Počítá se v něm i s výzvou na omezení osobní motorové dopravy (to bychom v Turnově potřebovali jako sůl). Program počítá například s intenzivnějším čištěním komunikací včetně jejich kropení, aby se eliminoval prach ze zimního posypu. Při eliminaci škodlivin v ovzduší pomůže omezení betonových a asfaltových ploch - veřejná parkoviště budou částečně zatravněna, bez ohledu na náročnější údržbu. Již prověřený pozitivní vlyv mají pásy vysoké zeleně, která zachytává mnohé škodliviny. Podporována je i výstavba cyklistických cest a integrovaný systém veřejné dopravy. Méně aut v ulicích by stav výrazně zlepšilo a je proto cílem. Bylo prokázáno, že tuhé znečisťující látky se do ovzduší z velké části dostávají otěrem pneumatik, povrchu asfaltových i betonových povrchů silnic a ulic, a zanedbatelný není ani otěr brzdových destiček. Omezení nákladní dopravy v centru města je samozřejmostí. Navíc veřejnost se o naměřených hodnotách škodlivin v ovzduší může dozvědět každý den na internetu hydrometeorologického ústavu i odboru životního prostředí . Počítá se s komplexním převedením autobusové dopravy na ekologický zemní plyn. Bez ohledu na to, že od státu jsou jen minimální dotace, pokládá řešení čistoty ovzduší město i kraj za prioritu. Plánuje také urychlené vybudování jižního obchvatu, který odkloní z Nitry zbývající transitní dopravu. údaje mají k dispozici i Krajský úřad životního prostředí, Regionální úřad veřejného zdravotnictví a Městský úřad v Nitře.

Vzhledem k tomu jak stejný problém řeší Turnovská radnice i Liberecký kraj, můžeme kolegům ze Slovenska jen závidět.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena