MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Občanská reakce na regulační plán

redakce

Z dokumentu který zpracovali a předali k řešení pánové Pavel Dvořák, Jan Vařeka, Jiří Verich, Karel Kubát, Karel Louda, Emil Votrubec, Pribin Votrubec, František Mařan, Václav Ouvín a Josef Kunetka, vybíráme:

Žalobci dne 28.02.05 - při veřejném projednávání Konceptu Regulačního plánu č. 3 (dále jen RP-C) - zjistili, že již pouhý Koncept je vydáván jako co nejpodrobnější územně plánovací dokumentace v rozpracování Územního plánu (ÚP) Turnova pro oblast centra města, a že také již je dokumentací závaznou pro všechny subjekty působící v území, t.j. s určením možností jak využít pozemky i stavby v centru města, s vymezením zastavitelného území, jednotlivých stavebních pozemků, jejich využití, umístění staveb a napojení na technické vybavení, s určením plochy zeleně, regulačních prvků plošného a prostorového uspořádání, např. určení uliční a stavební čáry, výšky a objemu zástavby, ukazatele využití území, řešení dopravy , limitů využití území a vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav.

Žalobci dále konstatovali, že předložený koncept nenaplňuje vymezení důležitých úkolů k řešení, která Odbor rozvoje města (ORM) uvedl v příloze č. 3 RP-C „ZADÁNÍ“ k projednaní na veřejném zasedání zastupitelstva města 25.3.2004, dále že koncept nového řešení území centra nemá přesvědčující – dostatečnou oporu v odborných průzkumech, rozborech, či posudcích. Společností SAUL předložený a objednavatelem Městem Turnov zastoupeným Ing. Hejdukem převzatý Koncept RP-C nebyl zpracován tak, aby mohl být pokládán za dostatečně podložený, objektivní návrh řešení. Jde o návrh značně závažného a konfliktního řešení, který vyžaduje uplatnění objektivních (širších i soudně znaleckých) metod při jeho zpracování a následnému hodnocení.

Je nezbytné konstatovat, že mimo posuzovaných hledisek, chybí zcela zásadní a bezpodmínečně nutná nezávislá posouzení a posudky vlivu uvažovaných změn a staveb na životní prostředí v dané lokalitě, nezbytný podrobný geologický průzkum (viz novostavba supermarketu Lidl, kde nyní těsně po dokončení stavby dochází k posuvům půdy, včetně sesuvu hlavní komunikace), odborný posudek povodňových nebezpečí a protipovodňových opatření, včetně komplexního posouzení dané problematiky, a jiné. Jistě by bylo vhodné nechat vyhotovit též odborné vyjádření z oblasti urbanismu k posouzení dopadu výstavby architektonicky sterilních a unifikovaných staveb supermarketů na architekturu města, jakož i jeho atraktivitu. Není pochyb o tom, že již v dialogu odpovědných zástupců města s projektantem při formování procesu koncepce RP-C, ani při uzavření smlouvy o dílo starostou města s odpovědnými zpracovateli RP-C, nedošlo k dohodě, aby celková koncepce rozvoje města pro budoucnost měla i na území centra oporu v průzkumech a rozborech všech vlivů navrhovaných opatření v konceptu RP-C, aby odborné analýzy byly podmínkou návrhu jednotlivých záměrů. Jde např. o negativní účinky dopravy (hluk, emisní faktory a znečišťování ovzduší), jde o geologické rozbory (město má lokality s naprosto nestabilním podložím), dále je nezbytné vyhotovit odborné posudky z hlediska protipovodňových opatření a nebezpečí vyvolaných záplavami a povodněmi (např. dopady tzv. stoleté vod pod.), ale jde i o rozbory maloobchodní sítě (potřebnost, zásobování, dostupnost, negativních vlivy velkokapacitních prodejen – supermarketů neuváženě povolovaných v centru a nikoli na okrajích města), apod.

S rozbory a odbornými posudky souvisí zásadní skutečnost, že podstatná část rozvojových záměrů RP-C je v záplavovém území a že je nutné detailně analyzovat negativní vlivy záměrů RP-C na povodňová rizika a škody. Rozbory musí být komplexní, t.j. s vlivy všech toků v území - Velké, Malé Jizery a Stebénky, celého území povodí toků a rovněž s vlivy nejen průtočné povodňové vody, ale vč. vlivů plovoucích ker, ledové tříště atd. Jak je doloženo historickými zkušenostmi, je celé toto území právě z těchto hledisek velice rizikové. To lze doložit nejen opakovanými povodněmi na Jizeře, ale i na potoce Stebénka (viz dobová dokumentace).

Právě toto nebezpečí vede žalobce, kteří jsou vesměs vlastníky nemovitostí (zejména obytných domů) v záplavovém území, které má být regulací značně dotčeno, k podání tohoto žalobního návrhu.

Projednávání a schvalování tak závažného dokumentu jako je RP-C se zásadními dopady na všechny občany města podléhá m.j. i věcné diskusi a komunikaci s občany i s jejich zvolenými zástupci. V rámci demokratického uspořádání při respektování principu zastupitelské demokracie nesmí být nikým omezovaná, musí být vždy korektní, pravdivá a otevřená. Kdokoli předkládá závazná opatření (jako zde RP-C) musí nést plnou odpovědnost za všechna navrhovaná opatření a stanoviska (i variantní návrhy) a je samozřejmostí, že je musí kdykoli před veřejností obhájit dostatečnými argumenty. Tomu však v daném případě není, informace jsou podávány občanů zkreslené, nedostatečné, účelově upravené a nepravdivé, popř. neúplné.

V současné době dochází k tomu, že při jednání s občany odpovědní odborní pracovníci Města Turnov znemožňují voleným zastupitelům účast na jednáních, kde jsou o RP-C občané informováni, že zde podávají zkreslené a účelové informace a zamlčují závažné skutečnosti. To lze doložit např. tím, že např. na KPP 14.3.05 Ing. Fišer, manažer krizového řízení města, jako kompetentní vedoucí úředník MÚ, neinformoval o variantním řešení podjezdné komunikace pod Palackého ulicí. Dále jmenovaný jednal o problémech RP-C, zvl. o městském okruhu, s dotčenými občany 16.3.05 na místě, kdy ale kategoricky odmítl osobní účast zastupitele J. Kunetky (zde žalobce) na tomto projednávání, čímž se m.j. dopustil nezákonného omezování výkonu jeho mandátu. Obdobných protiprávních a neseriozních jednání by bylo možno doložit celou řadu.

Z výše uvedených skutečností lze dovodit procesně právní i hmotně právní pochybení Města Turnov a jeho orgánů ve struktuře Městského úřadu, kdy jako zadavatel převzalo zcela neúplnou a nedostatečnou dokumentaci RP-C, čímž je předložený dokument nezpůsobilý dalšího projednávání a schvalování v zastupitelských (nejvyšších) orgánech Města). Dále je mimo pochybnost a řádně prokázané, že ze strany Města Turnov a jeho výkonných orgánů dochází k nezákonným a nepřípustným kroků, kdy jsou vydávána rozhodnutí, nemající oporu v dosud platných územně – plánovacích aktech, rozhodnutí týkající se objektů a staveb, které jsou teprve uvažovány v napadaném materiálu RP-C, ať již jde o vydávání územních rozhodnutí o umístění stavby, různých povolovacích řízení, změn ÚP, apod.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena