MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dálnice Českým rájem stále v jednání

redakce

Motto: "... To každý rozumný člověk sdílí, já to určitě sdílím, protože naše povinnost je zachovat přírodu ve stavu, v jakém jsme ji zdědili od otců a praotců." Prezident ČR Václav KLAUS za své oficiálni státní návštěvy ve Finsku na téma ekologie /dle novin "Nedělní svět", 5.6. 2005, str. 4/.

Není výstižnější aktuální citace, kterou lze s plnou odpovědností doprovodit náš opakovaný protest proti záměru nerozumných "konstruktérů" z vedení Libereckého kraje, kteří si usmyslili zničit stále ještě existující unikátnost jednotné krajinné oblasti zvané Český ráj hypermoderním betonovým monstrem dálnice /silnice dálničního typu etc./ R 35. Tedy: spojením osnovaným pochopitelně zejména pro enormně agresivní kamionovou přepravu!

Máme na mysli "koncepci" tzv. severní varianty tohoto tahu, kterou přes objektivně správné a pochopitelné občanské protesty svévolně prosazuje návrh projektu Libereckého kraje a sveřepě mu stále dává prioritu. Přitom vskutku rozumní a uvážliví lidé právě této "koncepci" musí z principu oponovat. Nota bene, když existuje reálná možnost dokonce zjevně lepší , protože citlivější a kulturnější varianty - nazývané jižní. Ta - jak už je dostatečně známé - by měla být vedena kolem Mnichova Hradiště směrem jižně kolem Kněžmostu, Dolního Bousova a Sobotky k Jičínu. A navíc: která by právě zde ke všemu ještě přispěla k tolik v těchto končinách vyhledávanému podnikatelskému zázemí v dosud zatím ekonomicky víceméně nevyužitém prostředí! - Arciť by v těchto místech nevedla územím Libereckého kraje /což snad dokonce je jeden z významných "argumentů" zastánců tzv. severní varianty!!/,, ale zčásti by se na ní podílely Středočeský a Hradecký kraj. Projevila by se však civilizovanější úcta ke krajině a především tolik dnes potřebná ohleduplnost vůči skvostu Český ráj!!

Údajná "zajížďka" - též některými libereckými koncepcionáři uváděná - by zřejmě mohla představovat pouze pár kilometrů /i minut/, ale pomohla by uchránit kouzelnou oblast Český ráj před jejím evidentním poničením a zjevnou devastací. A to je málo?!

Světoznámý přírodovědec dr. Humboldt (berlínská univerzita nese jeho jméno) už v polovině 19. století po několika po sobě jdoucích návštěvách kraje mezi Kozákovem a Troskami, které nazval osmým divem světa (!), prohlásil kraj, který dnes pro jeho absolutní přírodní i kulturní jedinečnost nazývame Českým rájem za oblast, kterou vyspělá společnost musí do budoucnosti trvale chránit proti všem, kdož by ji - ať už z jakýchkoliv důvodů - různými formami chtěli ponižovat a zbavovat pelu její jednotící zvláštnosti a naprosto přirozené krásy!

Normálním, dosud výkřiky tzv. ultramoderní civilizace nezkaženým lidským citem a rozumem je ona "projekční zatvrzelost" a umanutost, s níž jisté kruhy vehementně prosazují škodlivou trasu severní varianty silnice /dálnice/ R 35, nepřijatelná! Všechny argumenty na podporu této severní varianty /včetně oněch rádoby ekonomických!/ jsou naprosto liché. Český ráj opravdu pro svou výjimečnost a specificky bohatý soubor_ojedinělých předností a půvabů jeho krajiny, sjednocených statisíciletými přirozenými zemskými procesy v relativně nevelkém prostoru je tak obrovskou hodnotou (nejen naší země, ale i ve světovém měřítku. že ji nelze v dimenzích kupeckých počtů vůbec vyjádřit, natož soudobými dravými způsoby či nástroji dokonce "vylepšit"' ) Myšlenka postavit "moderní" dálnici (čtyřproudovou dálkovou komunikaci) samým tělem Českého ráje nese všechny znaky až nelidské troufalosti, nepopsatelné nekulturnosti a možno říci dokonce absolutní zhýralosti. V případě Českého ráje v žádném případě nelze "argumentovat" poukazováním kupř. na výstavbu dálničních spojů v Rakousku nebo ve Švýcarsku, kterým pro abnormálně velký výskyt bujných pohoří a celých pásem velehor rozprostírajících se vlastně na většině území daných zemí, příliš variant řešení nezbývá. Navíc i zde se stále vehementněji odborníci snaží povrchové spoje zmíněného druhu - pokud to jen trochu jde - tlačit dál od horských scenérií, anebo se mnohem spíše zavrtávat pod povrch krásné krajiny!! Naproti tomu, jak už řečeno, vlastně v těchto dimenzích nevelký Český ráj lze bezpečně obejít a tedy neprosazovat jen pod jakýmsi pofiderním a úzkoprsým "krajským zájmem" variantu cesty stoprocentně prosazované ryze individuálními subjektivními zájmy a vrcholným sobectvím jistých lidí i skupin stojících za nimi!!

Z uvedených důvodů opakovaně, nyní ještě důrazněji, než původně, protestujeme proti prosazování silnice /dálnice/ R35 samotným tělem Českého ráje! Proto také velmi naléhavě" požadujeme jeho celospolečenskou ochranu proti všem zdrojům a projevům lidské zvůle, byť by se tvářily sebeprogresívněji.

Žádáme s patřičným akcentem, aby kompetentní orgány Libereckého kraje konečně se vší odpovědností a cílevědomostí, bez záludných manévrů začaly neodkladně a důsledně prosazovat tzv. jižní variantu trasy dálnice /silnice/ R 35 !! Tedy: pokud vůbec chtějí tento dálniční spoj úspěšně a lidsky přijatelně realizovat. K tomu plně využít úzké spolupráce s orgány Středočeského "a Hradeckého kraje.

Skvost Českého ráje nesmí být dálnicí v žádném případě bezprostředně zasažen! To je mimořádný imperativ doby a to i do budoucnosti.

Podepsán za Výbor Občanského sdružení "PAMĚŤ ČESKÉHO RÁJE A PODJEŠTĚDÍ" se sídlem v Turnově Václav JENŠOVSKÝ, prom. filos.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena