MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Řečnické fórun - Turnovský Hyde Park opět začíná

Josef Kunetka

Letos očekáváme zájem občanů větší, neboť většina občanů města je přímo i nepřímo dotčená konkrétními a cílovými – rozvojovými opatřeními Turnova a Turnovska, není spokojená s vedením radnice. Mnohá rozvojová opatření byla pojatá do strategického plánu rozvoje města, regionu, bez projednávání s občany. Mnohé akce prošly do konceptu územního plánu vyššího územního celku Libereckého kraje (viz třeba diskutabilní průtahový koridor mezinárodní tranzitní komunikace R35 v úseku Ohrazenice-Turnov-Český ráj-Jičín-Úlibice). Radnice zahrnula některá konkrétní cílová opatření do závazného a co nejpodrobnějšího regulačního plánu centra (RP-C). Politicko společenským krokem starosty je nyní upřednostnit a urychlit dílčí realizaci Obchodního centra v centru města, t.j. supermarket na Koňském Trhu a prosadit pro supermarket nezbytně nutnou výstavbu „odlehčovacího okruhu“. Podobně jako kraj nemá odborná posouzení vlivů R35 na životní prostředí ani příslušná vyhodnocení k dalším širším vztahům R 35, tak vedení radnice rovněž nemá pro RP-C potřebné odborné analýzy. Takové řízení správy věcí veřejných občany znepokojuje. Mnozí veřejní funkcionáři dnes už jen politikaří, jsou zaštítění koaličními dohodami atd. Je dostatečně průkazné, že „politicko společenské kroky starosty“ v případě R35 i RP-C nejsou jeho ojedinělým pochybením. Kontakty radnice s občany byly by prospěšné i potřebné pro sebereflexi funkcionářů. Uvažovat o referendu k oplocení parku, a na druhé straně u závažných a mnohamilionových investic veřejnost ignorovat je na pováženou. Na veřejných zasedáních zastupitelstva mají občané (někdy i zastupitelé a to i krajští) vstup do rozpravy komplikovaný a časově omezený. Veřejnost nemá k projednávané problematice ani dostatek informací. Odborné dokumenty k posouzení různých vlivů pro závažná a konkrétní opatření rozvoje (RP-C, Program zlepšení ovzduší, R 35 a další) jsou i několikasetstránkové elaboráty a není možné je předem prostudovat. Radnice závažný dokument o R35 ani Program o zlepšení ovzduší (ani jejich podstatné části) nikde nevystavila k veřejnému nahlédnutí po celý den a sedm dnů v týdnu. Je nemyslitelné, aby občané běhali po kancelářích MÚ (ve dvou úředních dnech v týdnu) a hledali informace. Program zlepšení ovzduší (dokončený 31.3.05) nepracoval autor RP-C (12/2004), nebyl součástí veřej. projednávání RP-C 28.2.05 ... .

Pohoršení občanů jsou oprávněná i proto, když podají kvalifikovaná písemná stanoviska k RP-C a na MÚ potom zasedne komise RP-C, která postupuje nesystémově, bez posouzení námitky ve všech souvislostech, ale jen jako „dílčí“ námitku a tu doporučí zamítnout! Komise má zajímavé složení: 3 uvolnění funkcionáři (starosta, oba místostarostové), 8 členů rady a zastupitelstva, druhou polovinu komise „dotváří“ 10 úředníků (převážně vedoucí pracovníci odborů MÚ) a tajemník města.. Pikantní na tom je, že většina z 22 členů komise jsou spolutvůrci a odpovědní zadavatelé RP-C!

Turnovský HYDE PARK i letos si zachová společenskou úroveň. Řečnická téma budou opět věcná a především o problémech života a společnosti, nebudou jen o jednom úskalí, ale i o mnohých nešvarech při správě věcí veřejných. Proto účast i těch malých (komunálních) politiků a úředníků samosprávných a správních orgánů na HYDE PARKU považuji za samozřejmost. Jsem přesvědčen, že by to pomohlo omezovat politikaření a případně i zcela vyloučit střety zájmů, zákulisní jednání mocných s „bohatými“ investory apod.. Nyní to podstatné – údaje o konání diskusního FÓRA: zahajovací je v pondělí 27. ČERVNA, další rovněž v pondělí a to 11. a 25. ČERVENCE - 8. a 22. SRPNA - 5. a 19. ZÁŘÍ - 3. a 17. ŘÍJNA, vždy od 16:00 hod. – ukončení v 18:00 hod. A také kde se koná - V zadním traktu Letního kina - v prostorách za objektem promítací kabiny, vchod do parku ze Skálovy ulice (proti Sokolovně).


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena