MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Proč je dopravní řešení v Konceptu Regulačního plánu č. 3 špatné?

Ivan Anděl

Nejsem sice občan Turnova, ale přesto mám k Turnovu dlouholetý pevný vztah. Jednak jako manžel vnučky významné turnovské osobnosti Prof. J. V. Šimáka trávím v Turnově již téměř 40 let podstatnou část svého volného času, jednak jako projektant mostů - statik jsem (shodou okolností) autorem projektu úspěšné rekonstrukce "velkého" mostu přes Jizeru v Palackého ul. (zavěšení stávající betonové konstrukce ve zcela havarijním stavu na nové ocelové oblouky).

Když mne na počátku letošního února upozornili mí známí z turnovského Občanského sdružení pro ochranu obytných zón města (dále jen OS) na Koncept Regulačního plánu č. 3 - Centrum města Turnova (dále jen Koncept RP3) a požádali mne o můj názor, ihned jsem si dokument, publikovaný turnovskou radnicí na internetu, prostudoval.

Můj bezprostřední první názor na návrh městského sběrného okruhu, předložený jako součást Konceptu RP3, byl, že se snad jedná o špatný vtip. To ale vzhledem k vynaložené práci (tři roky) a k nákladům (téměř 2 mil. Kč za projektové práce), zřejmě nemohla být pravda. To, že návrh je myšlen zcela vážně, definitivně potvrdila pozdější prezentace Konceptu RP3 dne 28.2.2005 v Městském kině.

Protože můj obor je projektování mostů a ne silniční dopravní inženýrství (i když oba obory spolu velmi úzce souvisí), požádal jsem po dohodě se zástupci OS o expertní posudek Konceptu RP3 z hlediska dopravního řešení Ing. Milana Strnada, specialistu na projektování dopravních staveb.

Přestože se jeho první dojem shodoval s mým, chtěli jsme nejprve získat co nejvíce informací, abychom se s naším stanoviskem neukvapili. Zúčastnili jsme se proto nejprve výše citované prezentace. Potom jsme společně navštívili Odbor rozvoje města MěÚ, do jehož kompetence RP3 náleží. Zde nám poskytli většinu podkladů, o něž jsme požádali.

Na základě zjištěných faktů a s využitím dalších vlastních podkladů, informací a zkušeností vypracoval Ing. Strnad dne 21.3.2005 posudek "Námitka ke konceptu RP3 - Centrum města Turnova - dopravní řešení - vnitřní sběrný okruh" (dále jen Posudek). Tento Posudek jsme přiložili - jednak já jakožto dotčená fyzická osoba, jednak OS jakožto dotčená právnická osoba - jako nedílnou součást našich námitek ke Konceptu RP3. Námitky jsme předali v požadovaném termínu MěÚ v Turnově.

Úplný text Posudku uveřejňujeme na jiném místě, zde proto jen stručně o jeho závěrech. Posudek hodnotí Koncept RP3 ze čtyř základních hledisek: z hlediska dopravního řešení, technického řešení, dopadu na životní prostředí a z hlediska ekonomického. Ze všech čtyř hledisek je Koncept RP3 zhodnocen jako zásadně špatný. Návrh městského sběrného okruhu podle Posudku neřeší podstatu problému, odporuje platným technickým i hygienickým normám, je ekonomicky neúnosný (přičemž samotné ekonomické posouzení je v Konceptu zcela opominuto) a nevyhovuje mezinárodním kritériím na účelnost a proveditelnost, což prakticky vylučuje možnost získání finančních prostředků ze zahraničních fondů.

MěÚ Turnov mi formálním dopisem dne 14.4.2005 ("Potvrzení obdržení námitky …") poděkoval za zájem spolupodílet se na tvorbě RP3 a stručně mi popsal, jaký bude další postup při projednávání. Dopis se vůbec nezabývá konkrétními věcnými argumenty. Později se ukázalo, že dopisy téměř doslovně téhož znění dostaly i další osoby. Z textu vyplývá, že moje možnosti jak ovlivnit výslednou podobu RP3 skončily zasláním námitek a že se s žádnou mou další účastí v celém procesu již nepočítá. Není zde např. uvedeno, jaké opravné prostředky budu mít k dispozici v případě, že moje námitky budou zastupitelstvem města Turnova zamítnuty.

Požádal jsem proto dne 17.4.2005 dalším dopisem MěÚ o úplný podrobný popis možností, jak mohu efektivně ovlivnit výslednou podobu RP3 a zejména jaká je možnost odvolání proti případnému zamítnutí námitek, a to zda, kdy a jakým způsobem budu mít možnost obhájit svůj názor při jednání poradní Komise pro RP3, zda, v jaké lhůtě, k jakému vyššímu správnímu orgánu a jakým způsobem budu moci uplatnit odvolání proti případnému zamítnutí mých námitek zastupitelstvem města Turnova.

Na tento druhý dopis jsem od MěÚ dostal dne 7.62005 odpověď, která moje obavy nerozptýlila. Vyplývá z ní že proti rozhodnutí zastupitelstva není možné odvolání k žádnému vyššímu orgánu, že Stavební zákon nedává kromě podání námitky žádnou další možnost námitku obhájit, že zastupitelé mohou souhlasit s tím, že na schůzi zastupitelstva vyslechnou diskusní příspěvek občana, který smí trvat nejvýše tři minuty, že po schválení Konceptu RP3 bude následovat schvalování dalšího stupně, tzv. Návrhu řešení, přesně stejným právě popsaným způsobem.

Dosavadní vývoj událostí mne vede k obavě, že turnovské zastupitelstvo (nebo alespoň jeho rozhodující většina se starostou města v čele) je přesvědčeno o správnosti Konceptu RP3, že je připraveno prosadit jeho schválení vhodně vedeným a načasovaným způsobem projednávání, a že nemá zájem připustit odbornou technickou diskusi o věcné náplni Konceptu. Obávám se, že se schyluje k dalšímu špatnému rozhodnutí zastupitelstva v neblahé řadě širokou veřejností převážně negativně vnímaných rozhodnutí předcházejících (demolice Střelnice, likvidace koupaliště v Dolánkách, sportovní areál "evropského" formátu v býv. Maškově zahradě). Přitom však realizace městského sběrného okruhu podle Konceptu RP3 by podle mého názoru byla nenapravitelnou chybou s řádově větším dopadem než všechny tři výše uvedené. Nabízí se zde srovnání s napojením dálnice D1 na severojižní magistrálu vedenou před budovou Muzea na Václavském náměstí v Praze, které je dnes považováno za chybu, jejíž náprava je již prakticky nemožná. Že je dopravní řešení v Konceptu RP3 špatné, považuji za nepochybné. Proč je ale špatné?

Domnívám se, že hlavním důvodem je formulace zadání úkolu. Zastupitelstvo mělo pravděpodobně již při zadávání zakázky příliš vyhraněnou představu o tom, jak by měl vypadat výsledek, a pravděpodobně nepřipustilo, aby projektant hledal alternativní řešení v širších souvislostech. Při naší návštěvě Odboru rozvoje města jsme nezískali ani text objednávky, ani záznamy z projednávání dílčích etap řešení (tj. doklady citované v úvodu kapitoly A.1 Hlavní cíle řešení - tyto doklady neměl úředník ORM k dispozici), takže o mantinelech, mezi nimiž se projektant po převzetí zakázky mohl pohybovat, lze jen spekulovat. Velmi pravděpodobně znělo zadání dopravního řešení (s jistou nadsázkou a ve zkratce) "Vyprojektujte nám uvnitř města v námi navržené trase městský sběrný okruh, odveďte dopravu z náměstí Českého ráje a toto řešení prokažte jako správné dopravním posouzením".

Projektant měl v této situaci dvě možnosti, a to buď zakázku přijmout a pokusit se co nejlépe vyhovět zadání se všemi z toho vyplývajícími důsledky, nebo zakázku odmítnout. Zvolil první možnost. Z toho logicky vyplývá další otázka: uvědomuje nebo neuvědomuje si projektant objektivní nedostatky v návrhu dopravního řešení? Je jasné, že žádná z těchto dvou možností pro něj nevychází příznivě, i když pokaždé z jiného důvodu.

Při prezentaci Konceptu RP3 dne 28.2. jsme se mimo jiné dověděli:

že zástupce města Turnova starosta města Ing. Hejduk je skálopevně přesvědčen o tom, že Koncept RP3 je správný, že ho hodlá za každou cenu prosadit a očekává, že mu budou všichni turnovští občané vděčni, že zástupce generálního projektanta (firmy SAUL Liberec) Ing. arch. Plašil považoval základní koncepci městského sběrného okruhu za danou a nezabýval se zkoumáním koncepčně zásadně odlišných alternativ, zástupce dopravně inženýrské konzultační firmy CityPlan Praha na přímý dotaz z pléna odpověděl, že jejich úkolem nebylo hledat dopravně nejvýhodnější řešení, ale podpořit modelovým výpočtem návrh, který jim byl předložen, zástupce zpracovatele vodohospodářské části Konceptu RP3 se odkazoval na nepříliš jasně formulované a jen těžko uvěřitelné závěry posudku firmy DHI Hydroinform Praha získané z výsledků na výpočtovém modelu; některé z těchto závěrů jsou, jak jsme později zjistili, v přímém rozporu se závěry uvedenými v dosud platném Územním plánu (Územní plán např. nepovažuje hydrotechnické výpočtové metody v dané členité lokalitě za dostatečně výstižné, nepovažuje změnu stávajících pevných jezů na sklopné za vhodnou a výslovně nedoporučuje výstavbu povodňových hrázek; přitom závěry DHI Hydroinform jsou v těchto bodech právě opačné).

Domnívám se tedy, že chyba je především na straně objednatele RP3 tj zastupitelstva města. Požadavek na zklidnění celého centra Turnova (nejen náměstí) je nesporně správný a naléhavý. Jeho řešení, navržené v Konceptu RP3, a především způsob prosazování tohoto řešení Městským úřadem, považuji ale za špatné. Nechám se rád přesvědčit o tom, že se mýlím, a veřejně svůj omyl v tom případě přiznám. Je však třeba, aby se to prokázalo formou veřejné odborné diskuse, a proto je nutné, aby takováto diskuse byla vůbec připuštěna, čemuž dosavadní vývoj zatím bohužel nenasvědčuje. Pokud se však můj názor potvrdí, měly by z toho být vyvozeny příslušné důsledky. Je sice pravda, že "kdo nic nedělá, nic nezkazí". Současně ale není únosné, když špatných rozhodnutí je příliš mnoho.

V mém textu se zabývám pouze dopravním řešením RP3, protože je blízké mému oboru. Existují však další hlediska, která zasluhují nezávislá odborná posouzení. Je to např. hledisko urbanistické s kontroverzním návrhem na výstavbu supermarketu v centru města a další. Doufám, že se včas najdou příslušné kompetentní osoby a zapojí se aktivně do veřejné odborné diskuse.

Počítám s tím, že tento text, citovaný Posudek a později i další související texty a diskusní příspěvky budou zveřejněny na internetové stránce www.turnov.zde.cz.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena