MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Námitka ke konceptu regulačního plánu centra Turnova – dopravnímu řešení

Milan Strnad

Cílem strategického plánu města Turnov v dopravě je mimo jiné dopravně zklidnit centrum města odklonem tranzitní a zbytkové dopravy. Tento úkol řeší regulační plán č.3 návrhem vnitřního sběrného okruhu, který se skládá z části jihovýchodní (stávající obslužné komunikace) a z části severozápadní (převážně novostavba v inundanci řeky Jizery). K tomuto návrhu jsou tyto námitky:

Dopravní řešení - Navržený okruh zklidňuje ulice Sobotecká, Hluboká, Palackého a náměstí Českého ráje na úkor obslužných komunikací Husova, Kinského, 28. října, Markova, A. Dvořáka a J. Palacha, kde se intenzita dopravy zvýší 2-3 násobně, včetně těžké a autobusové dopravy, které tvoří cca 10% celkového množství ( viz dopravní model tab. Č.7, 8).

Dopravní posouzení okruhu je provedeno k roku 2015 ( u dopravních staveb se posuzuje cílový rok, tj. 20 let po uvedení do provozu, což je v tomto případě cca rok 2030) a to jen pro průchodnost křižovatek, nejsou posouzeny mezikřižovatkové úseky doplněné dopravními opatřeními.

Závěrem k dopravnímu řešení lze konstatovat, že navržený okruh přemístil dopravní zátěž z náměstí (radnice) do obslužných komunikací v obytném území centra, aniž by prokázal, že kapacita komunikací tohoto okruhu je vyhovující pro výhledovou intenzitu dopravy.

Technické řešení - Úvodem je nutno konstatovat, že uváděná kategorie MS 8 v platné normě 73 61 10 – Místní komunikace (včetně následných změn) neexistuje, pro sběrné komunikace je nejnižší kategorie MS 9 (tj. 8,0m mezi obrubníky). Jihovýchodní část okruhu, která prochází obytnou zástavbou po stávajících komunikacích je nevyhovující směrovým a šířkovým uspořádáním (nemožnost parkování) a únosností stávajících konstrukcí vozovek. Zvýšená dopravní zátěž vyvolá destrukce přilehlé související zástavby (která je převážně z 1. poloviny minulého století i dříve). Dále soustředěná doprava bude příčinou zvýšené nehodovosti a snížené bezpečnosti obyvatel žijících v tomto prostoru.

Severozápadní část okruhu, která je převážně novostavbou, v horní části prochází zářezem hloubky cca 8m v území geologicky nestabilním, což je předpokladem poškození související obytné zástavby a zvýšení stavebních nákladů komunikace. V údolní nivě řeky Jizery okruh tvoří protipovodňový val pro povodně Q20, při větších povodních je val neúčinný, dochází k vybřežení malé Jizery a zaplavování jejího inundačního území.

Závěrem k technickému řešení lze konstatovat, že jihozápadní část trasy okruhu nesplňuje parametry funkční třídy B2 – kategorie MS 9/50, tak aby byla splněna požadovaná kvalita dopravní obslužnosti a navíc působí negativně na stávající okolí (nehodovost, destrukce zástavby, zhoršené životní prostředí). Severozápadní část okruhu prakticky neplní funkci obsluhy centra, slouží převážně jen obsluze území podél Jizery nesplňuje parametry třídy B1 – kategorie MS 9/50 a je stavebně problematická s ohledem na geologické a hydrotechnické poměry.

Životní prostředí - Řešení okruhu zlepší podmínky životního prostředí (hluk a exhalace) na náměstí Českého ráje a ulic Hluboká a Palackého, avšak rapidně zhorší životní podmínky v ulicích, kde prochází obchvat a v jeho blízkosti. Jako konkrétní průkaz této skutečnosti je nezbytné vyhotovit hlukovou studii a emisní studii, které určí konkrétní škodlivý vliv na okolí, a posoudí, zda je možná ochrana, a pokud ano, tak za jakých stavebních opatření (nákladů). S ohledem na velikost dopravního zatížení okruhu a těsný kontakt bytové zástavby a škol lze předvídat i bez zpracovaných studií, že výsledné hodnoty hluku a emisí nebudou vyhovující z hlediska hygienických norem.

Ekonomické posouzení - Výše uvedený rozklad je prakticky obsah posouzení stavby z hlediska proveditelnosti a účelnosti (feasibility study), schází jen ekonomické posouzení, které prokáže rentabilitu stavebního záměru. Bez znalostí hodnoty všech vyvolaných investic a rizik při odhadu prostého stavebního nákladu cca 250mil. Kč a dopravní zátěže dle dopravního modelu lze analogicky předpokládat, že stavba nedosáhne požadované ekonomické parametry (EIRR 7%, NPV – kladná hodnota) a tudíž se jeví jako ekonomicky neúnosná.

Závěr - 1.1 Vzhledem k výše uvedenému rozboru (bod 1-4) je zřejmé, že návrh vnitřního sběrného okruhu, tak jak je uveden v regulačním plánu č.3 - centra města Turnov vykazuje ze všech hledisek negativa tj:

- doprava je přemístěna do obslužných komunikací uvnitř smíšené a obytné zástavby centra,

- navržený vnitřní obchvat nesplňuje parametry funkční třídy B2 kategorie MS 9/50 a tudíž není záruka kvalitní dopravní obsluhy,

- umístění okruhu do stávající obytné a smíšené zástavby zvyšuje nehodovost, zhoršuje životní prostředí a je příčinou postupné destrukce stávajících domů,

- odhad předpokládaných výdajů a výnosů indikuje, že stavba bude ekonomicky neúnosná a tedy ve spojitosti s předchozím neúčelná.

Získání finančních prostředků ze zahraničních fondů na realizaci jakéhokoliv investičního záměru je podmíněno průkazem účelnosti a proveditelnosti (feasibility study), což se zhruba shoduje s výše uvedeným rozborem, takže vzhledem k výše uvedenému výsledku hodnocení je pravděpodobnost získání finančních prostředků na realizaci vnitřního sběrného okruhu mizivá.

Zklidnění celého centra města Turnov (nejen náměstí a přilehlých komunikací), tak jak to určuje strategický plán je správné a tudíž je nutné předložit jinou alternativu řešení, která se vyvaruje negací předloženého řešení a která doloží účelnost a proveditelnost včetně ekonomické únosnosti.

Jsem přesvědčen, že město Turnov se svými 14,5 tis. obyvateli, třinácti sídelními útvary na značně členité ploše 2 273 ha je možno dopravně obsloužit jedním sběrným okruhem vedeným vně sídelních útvarů (včetně centra) s maximálním využitím stávající dopravní kostry města a s možností napojení na dálkové tranzitní trasy R35, R10 a ostatní silniční síť.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena