MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Anketa o starostovi

redakce

Jak se tedy, šéfredaktorem Feštrem, vybraní zastupitelé dívají na svého starostu (odpověď zastupitele Jansy za VPM již zveřejněna byla a tak jí vynecháváme), snad ještě jen připomínku, že Nezávislý blok je volební uskupení které organizoval sám ing Hejduk a jeho cílem bylo zachovat kontinuitu jeho vládnutí:

MUDr. Vladimír Eckert - člen rady a zastupitelstva města (zvolen za Nezávislé) Otázka a potažmo i odpověď má, dle mého mínění, dvě roviny.Formální: složení zastupitelstva je dáno výsledky voleb. Odvolání starosty by vyžadovalo nadpoloviční většinu. Petice by mohla snad nanejvýše vyvolat jednání mezi jednotlivými volebními uskupeními. Tak by měla fungovat zastupitelská demokracie. Pokud mne paměť neklame, něco podobného již Turnov zažil - k odvolání starosty nedošlo. Názorová: Někdy mám se starostou názorové rozdíly až střety. To však, myslím, není důvodem k odvolávání. Snad to ještě patří k demokracii. Převládající názory většiny občanů se mohou obrazit ve volbách, které budou téměř za rok. A každé volební uskupení může již do předvolební kampaně jít s definovaným kandidátem na starostu. Pro voliče by to jistě byla významná informace.

Mgr. Jaromír Frič - člen rady a zastupitelstva města (zvolen za ODS) Je to otázka opravdu „na tělo" už jenom proto, že jsem ředitelem turnovské základní školy. Za ty tři roky, co jsem zastupitelem, jsem pana starostu už trochu poznal. Má své názory, se kterými nesouhlasím (a proto hlasuji proti), má svůj styl vystupování, který se mnohým nelíbí. Přesto si myslím, že má fotbalový „tah na branku", dokáže říkat, co si myslí a neintrikuje. Pro jeho případné odvolání bych nehlasoval.

RNDr. Otto Jarolímek, CSc - člen rady a zastupitelstva města (zvolen za ODA) Petiční právo patří k základním demokratickým svobodám a nikdo nemůže zabránit turnovským občanům v jeho využití. Pokud získá výše zmíněná petic podporu turnovské veřejnosti, bude se jí muset zastupitelstvo města vážně zabývat. Domnívám se však, že praktický efekt celé této záležitosti bude nulový, neboť současné vedení města (starosta a místostarostové) má v zastupitelstvu dostatečnou podporu. Vzhledem k blížícím se komunálním volbám by se měli kritikové turnovské správy věcí veřejných soustředit spíše na to, jakou alternativu našemu městu nabídnou pro následující období. Můj kritický postoj k rozvojovým koncepcím současného vedení města je dostatečně znám, je to však spor principů a vizí, v kterém není ani špetka nějaké osobní nevraživosti. V mnoha konkrétních otázkách jsou naše postoje naopak zcela totožné nebo alespoň velmi podobné. Ing. Hejduka považuji za schopného manažera a jeho odvolání z funkce starosty šestnáct měsíců před volbami je při současném rozložení politických sil v zastupitelstvu nejen obtížně proveditelné, ale zřejmě i nepříliš účinné. To však v žádném případě neznamená, že bych považoval za vhodné, aby nynější starosta řídil město Turnov i v dalším volebním období, nadále budu tvrdým oponentem těch koncepcí a metod řízení, které jsou dle mého názoru pro město škodlivé (některé prvky regulačních plánů vybraných oblastí města a na ně navazující změny celkového územního plánu, rozsah a priorit, investičních akcí, zajišťování finančních zdrojů z hlediska dlouhodobé perspektivy, metodik projednávání zásadních otázek v orgánech města ta, personální politika, ...).

RNDr. František Pelc - člen zastupitelstva města (zvolen za US-DEU) Na mnoho věcí mám se starostou Hejdukem diametrálně rozdílné názory. Například na možnost vedení dálniční komunikace Turnovem a Českým rájem či umístění komplexu Hypemovy/Kauflandu v centru města. Jeho názory v těchto případech považuji za zcela defektní, a proto proti nim na jednání zastupitelstva i jinde vystupuji a hlasuji. Na druhou stranu nemohu nevidět, že pro město udělal i dost pozitivního. A to jak z hlediska provozu radnice a řízených organizací, tak i při realizaci některých investičních záměrů nezřídka podpořených penězi pana Horáčka. Zdá se mi však, že jeho fungování v poslední době je spojeno i s určitou únavou z jeho dlouhého dvanáctiletého působení ve vedení města. Starosta má určitě jednu pozitivní vlastnost: Chce být u všeho a chce všechno dělat sám s osobním nasazením a má rád nové investiční záměry. Pak má určitě jednu negativní vlastnost: Chce být u všeho a chce všechno dělat sám s osobním nasazením a má rád nové investiční záměry. Prostě ta věc není tak černobílá. Odvolávat starostu rok před volbami nepovažuji za vhodné a petici aktivně nepodpořím. Petici bychom však měli brát určitě jako výzvu k tomu, abychom se vážně začali zabývat otázkou, kdo by se mohl stát příští rok novým starostou města.

Ing. Tomáš Tomsa - člen zastupitelstva města (zvolen za Nezávislý blok) Jako vnitřně přesvědčený demokrat chválím občany za to, že projevují otevřeně své názory. Petice je projevem občanských práv, byť u někoho jsou motivy pro její vznik vedeny upřímnou snahou bránit prospěch veřejný a někomu jde o prospěch soukromý. Ale i to je legitimní. Ale na takto položenou otázku jednoznačně odpovídám, že ne. A nevěřím, Že mezi zastupiteli by se nalezl více než jeden či dva, kteří by slyšeli na tak populistický požadavek. Aby byl důvod starostu odvolat, musel by se dopustit nějakého trestného činu, závažného pochybení či by musel významně přestoupit svoje pravomoci. Jistěže nikdo z nás není neomylný a chyby samozřejmě dělá i starosta. Ale nevím ani o jedné, za kterou bych navrhoval jeho odvolání. Pokud se nyní vzedmula vlna odporu proti němu, tak důvodem je zřejmě projednávaný regulační plán. A chybou radnice, potažmo starosty je, že veřejnosti nedokázali patřičně vysvětlit jeho účel, jaký bude mít pro obyvatele skutečný dopad a proč je pro budoucí fungování města nezbytný. Na základě svých poznatků nemohu souhlasit s tím, co je mu vytýkáno a argumenty považuji za účelově překroucené a bez reálného a soudného základu. To, co jsem uvedl výše ovšem neznamená, že se starostou souhlasím ve všem jeho konání. Významně se lišíme v pohledu na užitečnost supermarketu na Koňském trhu, odlišné postoje máme k dopravnímu řešení R35, k systému odpadového hospodářství, mám jiný pohled na otevřenost samosprávy vůči obyvatelům atd. Ale ani náhodou bych si nedovolil tak zjednodušující požadavek, jaký má petice. Znamená snad, že když má někdo jiný názor, že mám svého oponenta odstranit? Naopak - čím více je názorů, tím lépe. Co když je pro Turnov skutečně dobře, aby měl v centru Hypernovu, aby okolo šla dálnice... ? Arbitrem bude budoucnost a ne nějaké momentální nálady a antipatie či omezené znalosti. Rád bych ale tento problém otočil. Často jsem přemýšlel, zda bych chtěl být na starostově místě. Zda bych měl sílu přesvědčovat své okolí o své vizi rozvoje města, o tom, co je pro město dle mého názoru dobré. Zda bych dokázal respektovat názory jiných. Odpověděl jsem si, že toto asi zvládnutelně je. Ale zkuste si i Vy nyní odpovědět na otázku, zda byste chtěli pořád čelit ne právě vybíravým útokům svých kritiků, zda byste uměli soustavně čelit nevědomosti, závisti, často hlouposti a zlobě? Za sebe říkám, je třeba hájit ty, kteří mají sílu dělat tuto práci...

Reagovat budu jen na poslední odstavec zástupce za Nezávislý blok – nevybíravé arogantní chování k místostarostovi Pekařovi za to, že upozorňuje na nebezpečí starostova hospodaření v případě jeho návrhu zadlužit přímo i nepřímo město stavbou kulturního domu Střelnice (jehož zánik je jednoznačně starostovou zásluhou), jsem viděl na posledním zastupitelstvu. Arogance a drzost vedoucí i k úmyslnému tvrzení nepravd je základní vlastností starosty ing. Hejduka, je s podivem, že to členové jeho uskupení nevidí, a jsou ochotni, tak jak to nepravdivě dělá on sám, tvrdit že se tak chovají jeho oponenti. Ostatně je pravdou, že starosta prosazuje nevybíravě a nedemokraticky své vize, podtrhuji to své, a již kvůli tomu by měl být odvolán, on má být tím, kdo plní přání občanů a pracuje v jejich zájmu a to i v tom případě (viz např. dálnici R35), kdy jeho osobní cíle (snaha podílet se na velké investiční akci) jsou odlišné od těch vyjádřených hlasováním zastupitelů a občanských i odborných iniciativ.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena