MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Vyjádření zastupitele ke schválení výjimky ze stavební uzávěry RP-C

Josef Kunetka

Zde je nejprve text po neschválení opakovaně schvalovaného usnesení:

1. ZM souhlasí s tím, aby RM udělila výjimku ze stavební uzávěry pro „OC Koňský trh“ za předpokladu, že budou smluvně dokončeny majetkové kroky;

2. ZM ukládá vedení města a OSM dokončit a uzavřít potřebné majetkové smlouvy o smlouvě budoucí na majetkové řešení vyplývající z předloženého materiálu (rozuměj z podkladu do ZM 28.4.05 k proběhlým ústním dohodám s investorem OC, stavbou komunikace a přemostění Stebénky, parkovištěm na KT pro dopravní dostupnost velkokapacitní prodejny na KT), tím se završila aktivita starosty pro upřednostnění realizace části v územní části RP-C na Koňském trhu, a to před vyhodnocením všech námitek k RP-C, před doplněním RP-C o všechny nezbytné analýzy pro celý RP-C, především však před projednáváním – schválením, ev. neschválením celého doplněného a upraveného RP-C zastupitelstvem města.

Starosta urychlení a upřednostnění schvalovací procesu pro realizaci dílčí části RP-C vydává za nezbytně nutný společensko politický krok. Jde v podstatě pouze o jeho soukromou „politickou“ vizi, o osobní vstřícnost, o splnění ústních dohod s bohatým investorem a podporu rozvojové obchodní i majetkové strategie jednoho investora z řetězce velkokapacitních prodejen. Tento starostův společensko politický krok je příliš krátkozraký, není v souladu s přijatelným společenským rozvojem (zvláště centra) města Turnova, není v souladu s programem pro uspokojivý život občanů příštích několika generací. Upřednostnění nové zástavby s novou dopravní zátěží OC na KT postrádá i smysluplné navázání dopravního řešení z části RP-C (z. území Koňského trhu), postrádá důsledné posouzení všech vlivů cílových záměrů RP-C, např. na ovzduší, hluk, na změny odtokových poměrů a zvýšení povodňových rizik v inundačním území tří toků -Velké, Malé Jizery a Stebénky, bez posouzení ochrany vodních zdrojů a jejich ochranných pásem....

Pozastavuji se nad tím, že po dvouměsíčních „hlasovacích“ problémech přistoupilo 30.6.05 narychlo doplněné zastupitelstvo k hlasování o mimořádně a nestandardně doplněném bodu programu a schváleilo dříve odmítnuté usnesení z 28.4.05. Jde o výjimku ze stavební uzávěry k odstartování realizace dílčího dopravního řešení pro dostupnost OC Koňský Trh a zcela samozřejmě pro následní stavbu velkokapacitní prodejny OC na KT. K danému postupu vedení radnice a nyní i adresným schvalovatelům usnesení jsem zaujal stanovisko a tvrdím, že tento postup před projednáváním a schválením i příp. neschválením celého RP-C považuji za hrubé procesně právní pochybení.

Stejně tak budu posuzovat rozhodování RM dne 13.7.05 v případě, že převezme odpovědnost za upřednostnění realizace dílčí části RP-C pro OC Koňský trh, tzn. usnesení starosty z 28.4.05 s udělením výjimky ze stavební uzávěry a s dokončením předjednaných majetkových transakcí mezi vedením města a investorem. Pokud investor OC na KT bude si financovat dostupnost pro OC, vč. parkování pro OC na Koňském trhu, tedy části záměru RP-C bez návaznosti na celkový RP-C, pokud investor hodlá následně takovouto investici (pro sebe) převádět do majetku města, lze mít za to, že to je jen za účelem získání stavebního povolení pro OC. Pro schvalovací postup měly orgány ZM a RM odmítnout podklad k usnesení, který řeší situace vytržené z kontextu RP-C, měly vyčkat na komplexní posouzení celého RP-C, jeho řádné doplnění o analýzy. Zastupitelé a radní v Komisi pro RP-C měli vyloučit jakékoli nedostatečné podklady pro účelová jednání komise, tak jak je předkládá druhá polovina komise, kterou tvoří 11 úředníků správních orgánů města a orgánů se státní působností (podíleli se na tvorbě RP-C).

Jistě nikdo nepochybuje o tom, že závazné záměry a cíle RP-C i proces s RP-C spojený vstoupí do historie města. Jde o závažnou záležitost města a nelze uvádět v archivních dokumentech pouze to, že tak rozhodlo stávající zastupitelstvo či rada. Musím odmítnout nést odpovědnost za rozhodování pouze s obecným konstatováním, že tak učinilo ZM či RM. Nemohu se smířit s tím, že opakovaně neprošel návrh změny jednacího řádu pro adresné hlasování v závažných případech. Jednání v RM jsou neveřejná a možná návštěvnost veřejnosti na veřejných zasedáních ZM je prostorově omezená (RP-C se týká min. tisíce občanů RP-C dotčených a do sálu SUPŠ se vejde tak 50 občanů, kteří si mohou zkontrolovat jek jejich zvolený zástupce hájí jejich zájmy anebo nehájí).

Na závěr jen pár vysvětlivek zkratek, které se na našich stránkách v poslední době častěji opakují: RP-C regulační plán centra; KT Koňský trh; OC obchodní centrum; ZM zastupitelstvo města; RM rada města


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena