MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Historie spolku rodáků a přátel Turnova

Otakar Grund

Spolek rodáků a přátel města Turnova byl původně založen významným historikem prof. Josefem Pekařem a několika jeho přáteli v Praze. Vznikl především na základě jeho vztahu k rodnému městu a celé oblasti Českého ráje, jehož byl prof. Pekař znalcem, propagátorem a obdivovatelem. Členové tohoto spolku se scházeli v Praze v polovině minulého století, kde pořádali přednášky a besedy o Českém ráji. Po zániku tohoto spolku byl oficiálně v Turnově znovuobnoven 30. ledna 1991 Českým statistickým úřadem na žádost členů přípravného výboru MUDr. Jiřího Šolce, učitele Miloslava Kopala a pana Aleše Svobody. Po vzniku tohoto spolku byl dlouholetým, velmi aktivním členem výboru a to až do své smrti, též Miroslav Haken, později k novému turnovskému spolku našel velmi přátelský vztah i Bohuslav Jan Horáček. Avšak mez ty, kteří se svojí prací a podporou významně zapsali do jeho života patřili také například Ladislav Posner, Jaroslav Hajfler, Karel Zelený, z dosud žijících i prof. Jaromír Horáček, Vladimír Drholec, Dagmar Jandová a další. V minulém dvouletém období i Bohuš Plesl.

Podle stanov se členové turnovského spolku zaměřili, v návaznosti na jeho tradici, ke zvelebování města po stránce hmotné i kulturní. Proto svojí činností přispívají k ochraně a obnovení kulturních památek, posilování vztahu občanů k městu a jeho regionu Českého ráje, k ochraně životního prostředí a současně i k rozvoj kulturního života ve městě. Při některých akcích spolupracují s Konfederací politických vězňů, Správou CHKO, Muzeem Českého ráje, nejvíce pak s Městskou knihovnou A. Marka.

O náplni života spolku rozhoduje jeho valná hromada, která se schází pravidelně každým rokem v lednu. Činnost spolku pak řídí patnáctičlenný výbor, volený na období dvou let. Ten zasedá pravidelně po dvou týdnech a řeší aktuální záležitosti. Do jeho čela byl novým výborem zvolen zatímní předseda pan Dalibor Sehnoutka a funkcí jednatele byl pověřen Otakar Grund.

Pro svých téměř 400 členů vydává bezplatně redakční kolektiv pod vedením paní Mileny Šolcové časopis „Náš Turnov“, ve kterém se odráží nejen aktuální život spolku, ale defilují v něm vzpomínky na staré významné členy, publikují v něm poměrně zajímavé, a někdy i méně známé, dokumenty o životě města, připomínky slavných výročí i materiály, které upozorňují na významné události z minulosti i současnosti. Časopis redakční kolektiv spolu s výborem doručuje svým členům, tedy i pobočce spolku v Praze a dalším členům v zahraničí. Mezi nejvzdálenější členy tohoto spolku tak například patří syn jeho zakladatele, pana Aleše Svobody, žijící v Kanadě a pak samozřejmě i mnozí jiní.

Členové spolku se v minulosti zasloužili například o vybudování repliky historické kašny na turnovském náměstí, opravu altánku s vyhlídkou Miloslava Kopala v městském parku a zasadili „Strom milénia“ v parku u letního kina. Vedle toho pořádají pravidelné vlastivědné výlety zvláště po celých severovýchodních Čechách a vycházky do nejbližšího okolí. Nedílnou součástí jejich činnosti jsou i přednášky o přírodě Českého ráje, ale také další, s kulturními i mezinárodně-politickými tématy. Už po dva roky vedení turnovského spolku oceňuje nejlepší absolventy městských devítiletek, kteří odcházejí studovat na střední a později zpravidla i vysoké školy v republice. Prostřednictvím paní Kuchařové pořádají cyklus letních koncertů v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále a jejich výtěžek věnuje na opravu kostelních varhan.

Členové spolku navázali přátelství s podobným uskupením v Holandském Reeuwijku, ale také s Okrašlovacím spolkem v Rovensku p. Troskami, Spolkem Josefa Dědiny v Tatobitech a Spolkem Karolíny Světlé v Světlé v Podještědí. SPRT je i kolektivním členem Pekařovy společnosti. Přestože je spolek ekonomicky závislý pouze na příspěvcích svých členů, sponzorů a příznivců, je schopen vyvíjet poměrně bohatou činnost v rámci svých stanov. Spolek má proto i nadále zájem o příchod nových členů z řad občanů města a jeho okolí, kteří mají podobné zájmy v oblasti kultury a veřejného společenského dění.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena