MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Cenzura v Turnově

Ivan Turnovec

Předkládám tedy tyto dle šéfredaktora HOT pana Feštra „urážlivé texty“ našim čtenářům a jsem zvědav na jejich reakce na adresu itu@quick.cz - jde o poznámky 1) Diskuse o turnovských odtazích je o přístupu k zákonům (viz na těchto stránkách) a 2) Ad Silnice pod Výšinkou se začne opravovat (oprava již začíná a není zdaleko tak rozsáhlá jak by být měla). Měsíčník HOT dotovaný i městským rozpočtem má údajně přinášet celé spektrum názorů pro všechny občany města. Logicky by tedy měl fungovat bez cenzury. Je škoda, že si to jeho šéfredaktor neuvědomuje a ještě víc, že mu to rada města umožňuje. Neexistuje řádná redakční rada, která by posuzovala úroveň a vhodnost textů zařazovaných do tohoto městského kulturně-politického měsíčníku.

Ad Silnice pod Výšinkou se začne opravovat... Redakce HOT by měla projevit zájem i o to jaký úsek bude chráněn "opěrnou pilotovou stěnou", problém zdejšího svažitého terénu je totiž, co se dosahu týče, výrazně větší než propadlý viditelný úsek. Na nebezpečí sesuvů bylo upozorňováno opakovaně již v době kdy se přistoupilo k výstavbě sídliště Výšinka. Rozsáhlý stavebně-geologický průzkum zde byl prováděn v osmdesátých letech minulého století, a další průzkumy pro jednotlivé investiční akce. V případě stavebního povolení pro Liedl, bez ohledu na nedodržení technologického předpisu pro zajištění svahu, měl být obezřetnější i turnovský stavební úřad. Všechna riziková území, a v katastru Turnova jich není málo, jsou dostatečně definována v závěrečné zprávě inženýrsko-geologické (Svoboda 1973 a další). Autoři upozorňují na problémy se sesuvy a uvádějí jejich charakteristiku a místní rozložení, vyznačené na mapách. Vzhledem k tomu, že jsem se při prohlídce některých archivovaných materiálů v Geofondu přesvědčil o tom, že uvedená zpráva byla zpracována pro potřeby Turnova a jeho nejbližšího okolí, dostalo jí město Turnov k dispozici. Také dílčí zprávy povinné pro projekční přípravu si stavební úřad jistě archivuje, i když jak se zdá s nimi dále nepracuje a nevyužívá je ke zpřesnění jmenované mapy základových půd.

Není mi zcela jasný postup vedení radnice při zadávání a realizaci různých projektů. Na svou připomínku k regulačnímu plánu, kde na nebezpečí sesuvů i to, že existují poměrně slušné mapové podklady ze kterých by se mělo vycházet, jsem odpověď dosud nedostal. Na tomto místě snad jen tolik, že RP navržený a předpokládaný výjezd nesmyslné komunikace z údolí Jizery bude technicky řešitelný jen obtížně a bude neúnosně nákladný.

Nebudu vzpomínat na tahanice kolem přípravy nerealizované Střelnice - kde mohlo město několik milionů ušetřit, kdyby si jeho vedoucí pracovníci - starosta a místostarostka dali říci.

Připomenu jen svahy Metelkových sadů - rada města v čele se starostou odmítla mé návrhy na jejich sanaci s tvrzením, že zde k sesuvům nedochází. Jaká je situace se může každý přesvědčit. Jedny ujeté schody sice nechávají starostu i nadále klidným, nicméně bude bezesporu hůř. Totéž platí i pro celý silniční úsek od Výšinky až ke Kamenci, pokud má být sanace míněna vážně.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena