MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Opis smluv o financování RTT městem

(opis je přesný včetně překlepů a chyb)


SMLOUVA O FINANČNÍM PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ
REGIONÁLNÍ TELEVIZE TURNOV

Smluvní strany:

Město Turnov, zastoupené starostou JUDr. Václavem Šolcem, IČO 00276227, Dvořákova 335, Turnov (dále jen město)
JUDr. Milan Brunclík, Petr Müller (sdružení fyz. podnikatelů - RTT), Bezručova 40, 511 01 Turnov, IČO 14841258, DIČ 192-6505202209

I.

Úvod

Regionální televize Turnov - sdružení fyzických podnikatelů - dále jen RTT - provozuje ke dni uzavření této smlouvy v Turnově televizní studio, mikrovlnný distribuční systém pro město a okolí a šíří v nich dle zák. 468/91 Sb. Par.2 nepřetržitý tok zpravodajství a publicistiky z regionu.

RTT je ke dni uzavření této smlouvy možno sledovat v domech č.p. Rubínová 1919, 1924, 1926, Diamantová 1906, 1907, 1908, 1911, Výšinka 1901, Granátová 1897, Studentská 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, Kosmonautů 1550, 1552, Přepeřská 1800, 1803, 1804.

Do konce roku 1996 je předpoklad následujícího rozvoje RTT do skupinové i individuální zástavby v Turnově a bezprostředním okolí v přímém dohledu na Výšinku. Podmínkou je úhrada živatelů za připojovací poplatky STAS, zřizovací a užívací poplatky za kabelovou televizi nebo stanice quasisatelitního příjmu. Předpokládá se dvojnásobný nárůst připojených objektů.

II.

Předmět plnění

Předmětem plnění je programové vysílání RTT. Jde nejméně o dvě relace týdně v rozsahu nejméně 15 min. vysílání za každou relaci. RTT v rámci těchto relací připraví programovou náplň, v které budou podchyceny aktuální události, a kde budou obsaženy základní informace o podstatném dění a důležitých otázkách regionu a spádové oblasti Města Turnova.

III.

Finanční vazby

Město na základě rozhodnutí městského zastupitelstva poskytuje finanční příspěvek pro rok 1996 ve výši 500 tis. Kč.

Termíny a výše splátek jsou stanoveny takto:

  • 100 tis. Kč do 15. 3. 1996,
  • 160 tis. Kč do 30. 4. 1996.
  • Dále pak vždy do 15. dne současného měsíce splátku 40 tis. Kč počínaje měsícem červencem. Celkem jde tedy o 6 měsíčních splátek. Částka bude poukazována na účet 19-1348710227/0100 u KB Turnov

IV.

Podmínky plnění

Osobou pověřenou za obsah a formu vysílání je ze strany RTT JUDr. Milan Brunclík. Ze strany města je koordinací vzájemné součinnosti pověřen ing. Milan Hejduk.

Ze strany města bude zabezpečena spolupráce všech odborů, referátů a organizací zřízených městem s cílem maximální a objektivní informovanosti obyvatelů Turnova a jeho spádové oblasti.

V případě, že příspěvek, pořad, anketa obyvatel, informace apod. se bude týkat otázek spojených s řízením města nebo prakticky ovlivnitelných denním řízením města, nebo problematiky, kterou může ovlivnit nebo rozhodnout městské zastupitelstvo nebo městká rada, má RTT povinnost umožnit vyjádření se představitelům města k uvedenému problému v předmětné nebo okamžitě následující relaci.

RTT se zavazuje, že každá odvysílaná relace nebude mít více jak 1/3 času naplněnou reklamou, inzercí, nebo skrytou reklamou soukromých subjektů za úhradu.

RTT prohlašuje, že vlastní všechna oprávnění a povolení nutná k provozování její činnosti a bere na vědomí, že město alikvótně zkrátí příspěvek za dobu, po níž by pro správní nebo technické překážky nemohla RTT provozovat sjednanou činnost.

Město požaduje, aby do konce června 1996 byla ze strany RTT zabezpečena možnost sledování v Městské nemocnici Turnov. Další objekty organizací zřízených městem jako jsou penziony pro důchodce, školy, vlastní radnice, školky, atd. požaduje přednostně uspokojit dle provozních podmínek a možností RTT.

V.

Kontrolní mechanismy

Podkladem pro vyplácení příspěvku dle platebního kalendáře je předložení záznamů vysílání od RTT městu na kazetovém nosiči VHS nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce hrazeného období minulou splátkou. Tedy do 29. 2., 30. 3. a počínaje dnem 30. 6. dále do konce každého následujícího měsíce.

V případě, že město neposkytne splátku v dohodnutém termínu na základě splnění vech smluvních podmínek od RTT bere na vědomí, že RTT je oprávněna požadovat smluvní penále ve výši 0,5 % z výše platby za každý den prodlení.

V případě, že RTT nesplní podmínky uvedené v bodech II, IV a V smlouvy, má město právo za každé nesplnění podmínek snížit poskytovanou částku o 2 tis. Kč. V případě dvojího nesplnění podmínek během dvou následujících měsíců má právo město okamžitě odstoupit od smlouvy. Nesplnění podmínek a odstoupení od smlouvy je město povinno písemně oznámit RTT. Po odstoupení bude oběma stranami alikvótně upravena výsledná částka příspěvku, a to v rozpočítání dle celkové roční částky a odvysílaných týdnů.

VI.

Vymezení další spolupráce

Uvedená smlouva může být podkladem pro další spolupráci v oblasti realizace systémů kabelových rozvodů, zabezpečení záchranných systémů v případě živelných katastrof a obecného ohrožení prostřednictvím RTT. Současně je možno realizovat v budoucnu další spolupráci v oblasti celospolečensky prospěšných prodůktů RTT.

Finanční příspěvek na provoz RTT v dalších letech bude projednán na základě zkušeností v roce 1996, na základě schválení rozpočtu roku městským zastupitelstvem a na základě předložených skutečných nákladů mna provoz RTT.

VII.

Účinnost smlouvy

Smlouva je uzavřena se zpětnou účinností od 1. 1. 1996 s platností na dobu určitou jeden rok, tedy do konce roku 1996.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena v 5 výtiscích, kdy tři obdrží město a dvě RTT. Všechny dodatky nebo doplňky ke smlouvě musí být učiněny písemně.

V Turnově dne 7. 3. 1996

Za RTT jsou podepsáni Brunclík a Muller (razítka Regionální TV Turnov a Petr Muller)

Za město Milan Hejduk (razítko města Turnova)


Dvě poznámky ke smlouvě - ke kapitole VI jen tolik, že dosud nemá město k dispozici údaje o skutečných nákladech (to co bylo předáno jako vyúčtování a co odmítla i velmi loajální městská rada předložíme v krátkém čase v opise návštěvníkům těchto stránek společně se všemi dodatky ke smlouvě, aby byl zřetelný nárůst "městského příspěvku" pro úhradu soukromého podnikání RTT).

K podpisu pod smlouvou za město jen tolik, že u podpisu pana Hejduka není odkaz na doklad na jehož základě byl podpisem pověřen - smlouva má být podepsána starostou JUDr. Šolcem (na dodatcích jsou již jen podpisy pana Hejduka, dokonce nejnovější smlouvu podepsal dříve než byl schválen rozpočet a zajistil tak RTT vyšší částku než jakou by získalo při schvalování napjatého rozpočtu města,má to svou logiku, protože současný pan starosta získal svůj post díky RTT).

it


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena