MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Ještě k činům turnovského starosty

Josef Kunetka

Vážená paní redaktorko, Vaši noticku Politický box po Turnovsku (ve vydání MfD 8.3.06) nemohu nechat bez odezvy. V kauze „Hejduk“ mě oslovila Vaše kolegyně paní redaktorka Šrutková a srozumitelně informovala čtenáře o skutečnostech. Vaše doplňující sdělení „K věci“ mě překvapilo a nemohu se s ním ztotožnit, mám zcela jiný názor k věci – názor zastupitele.

Na jedné straně jste se rozhodla vehementně chránit „nedotknutelnost“ starosty Hejduka a na druhé straně příliš zjednodušeně - pouze ve čtyřech větách - znevážit argumenty o zavádějících praktikách a hrubých pochybení radnice i Hejduka z doby jeho působení ve funkci místostarosty (od dubna 1993) a starosty (od listopadu 1998). Argumenty k tomu nejsou nijak politicky motivované, jsou to konkrétní věcné (i věcně právní důkazy), jsou od zastupitelů, kteří nepolitikaří, ale důsledně hájí zájmy města a jeho občanů, jsou to výhrady a vyhraněná stanoviska k řízení radnice, vedení radnice a k jeho správním orgánům (někdy i k vyšším správním orgánům), jsou to argumenty rovněž i od občanů, podněty k argumentům daly i mnohé informace, zprávy a úvahy ze sdělovacích prostředků.

Domnívám se, že tu ochranu Hejduka jste učinila jen pod vlivem „úspěchů“, které starosta tak rád prezentuje na měsíčních tiskových konferencích (poznamenávám, že starosta na tiskovkách nikdy neopomene poděkovat za pozitivní zprávy o Turnovu; za ty „příkladné“ aktivity ve sdělovacích prostředcích bylo možné získat i malou věcnou pozornost).

Z širšího úhlu pohledu však vyplývá, že vedení radnice ve dvou volebních období s Hejdukem v čele a „koaliční - soudružná“ jednohlavá hlasovací většina v radě a zastupitelstvu neprojevila zájem zabývat se dílčími argumenty, vyhodnotit je, projednávat s veřejností. Naopak bagatelizovala je, pojala je většinou jako standardní kroky odpůrců radnice, jako ataky na vedení radnice, označovala je jako „umělá“ předvolební témata, jako akce destrukční, škodící městu, označila je dokonce i jako akce politického teroru v Turnově ... . Arogantnost moci od roku 1998 byla stále silnější. Hejduk před koncem prvního volebního období ve funkci starosty (1998-2002) si sám udělal „malé shrnutí působení na radnici“ a „s potěšením konstatoval, že je úplně spokojený ..., že ani jeden z drobných nezdarů a neúspěchů, které mohl ovlivnit, nelze charakterizovat jako největší neúspěch“!! Sebejistě prohlásil: „Byli jsme úspěšní“, viz. MfD 26.10.02 – rozhovor redaktora M. Komárka se starostou Hejdukem a se mnou, kopie celé stránky v příloze.

K Vaší „věci“v MfD 8.3.06 mám jednoznačné stanovisko: Připravovaná ČERNÁ KNIHA RADNICE bude objektivní kritikou vedení radnice a nevidím důvod, proč by neměla vyjít. Je před koncem druhého volebního období starostování Hejduka, odchází z komunální politiky a snad je namístě učinit ucelené shrnutí, ohlédnutí a posouzení působení radnice – starosty, jeho zástupců i ostatních představitelů města, včetně představitelů rozhodovacích orgánů.

Vážená paní redaktorko, prosím, přečtěte si tento můj dopis i přílohy, prosím, sdělte mně potom, zda i nadále budete odsuzovat myšlenku a plán vydání knihy – zajímá mě to. Na podzim budou volby. Dojde k značným změnám vedení radnice, změny nastanou i v obsazení samosprávných orgánů města. Občané potřebují si oživit a znát rozhodování i jednání svých dosavadních volených zástupců i představitelů správních orgánů. Jen tak mohou správně se rozhodnout komu dát ve volbách důvěru pro příští čtyřleté období. Občany nelze podceňovat a nelze přehlížet. Sice se neprojevují příliš aktivně, ale dění v komunální politice sledují. Dovolím si poznamenat, že občané dali najevo nedůvěru starostovi i místostarostce při jejich kandidování do zastupitelstva LK (2004) – z šesti kandidujících z Turnova uspěli 4, neuspěl Ing. Hejduk, přestože kandidoval jako starosta Turnova i jako předseda Sdružení měst a obcí LK a neuspěla ani PhDr. Maierová, přestože kandidovala jako místostarostka Turnova i jako předsedkyně Sdružení měst a obcí Českého ráje (viz příloha). To svědčí o mnohém! Ctím svobodu slova, tisku i Vaše práva novinářky: psát můžete o čemkoli a jakkoli. Je pro mě však nepochopitelné, že jste veřejně a zvlášť nešetrným způsobem odsoudila „plán turnovských zastupitelů“ vydat ČERNOU KNIHU RADNICE. Bylo nutné zastupitelskou myšlenku takto moralizovat? Je mně líto, že jste nezavolala a že jste se nepřesvědčila o jakou knihu vlastně se bude jednat, co v ní bude, k čemu bude a proč zpráva o jejím vydání vyšla najevo až po rozhodnutí Hejduka z politiky odejít. Podotýkám, že to nebude ČERNÁ KNIHA HŘÍCHŮ STAROSTY MILANA HEJDUKA, ale ČERNÁ KNIHA RADNICE, bude to přehled nestandardních způsobů řízení a správy věcí veřejných a jejich vliv na hospodaření města. Kniha bude souborem konkrétních zavádějících a nepřípustných pochybení v řízení samosprávných i správních orgánů města, bude obsahovat i taková rozhodnutí, která nebyla v souladu se zákonem o obcích a ani se zákonnými opatřeními z jiných zákonů, které na zákon o obcích navazují (zákony o posouzení vlivů na životní prostředí, zákon vodní, stavební ...).

Je mně líto, že jste pojala bilancování správy věcí veřejných a řízení města (ČERNOU KNIHU RADNICE) jako unfair jednání vůči odcházejícímu starostovi, jako „očerňování“ politika, který už sám sundal boxerské rukavice. Je mně líto, že vydání knihy považujete za „zbytečné“ a pozdě! Tvrdím: NIKDY NENÍ POZDĚ. Odchodem starosty Hejduka z vedení města a změnou obsazení v samosprávných orgánech po podzimních volbách přece život na radnici ani ve městě nezkolabuje. Spekulativní myšlení Hejduka pro dosažení mocenského postu starosty ve volbách 1998, jeho předvolební obavy a rady voličům, které otiskl radniční měsíčník HOT ZÁŘÍ 1998 (viz příloha), se snad už nikdy nebudou opakovat. Pro období 2006-2010 dojde nejen k rekonstrukci vedení radnice, ale i k větším změnám v obsazení rady a zastupitelstva. Jsem přesvědčen, že to nebude k horšímu. Je nutné se zbavit Hejdukem dříve prosazované „kontinuity“, jinak řečeno je nutné opustit dosavadní prazvláštní a mocenské praktiky, které do otevřené občanské společnosti nepatří. U nově zvolených očekávám především plnou kolektivní i individuální odpovědnost za rozhodování. Očekávám, že končí Hejdukův systém řízení radnice i rozhodování, který byl závislý na jeho „kamarádech“.

Je skutečností, že po podzimních volbách nebude správa a řízení města žádnou procházkou růžovým sadem. Jednohlavou nadpoloviční většinou (stávajícími 14 zastupiteli) zajistil si starosta schválení rozpočtu nejen pro rok 2006, ale i pro minimálně tři roky příštího volebního období. Bylo tak rozhodnuto o enormní zadluženosti, zadluženosti, která nemá krytí. Neexistují adekvátní prodeje nemovitostí - myšlenka, že by se prodala teplárenská, či nemocnice snad nemůže nikdo myslet vážně, podávat majetky s restituční blokací je zcela nepřípustné ..., otázkou je i výše a způsob financování (spolufinancování) některých záměrů regulačního plánu centra, jak po „seškrtaném rozpočtu“ se zajistí nezbytně nutný chod města.

ČERNÁ KNIHA RADNICE bude tom všem a i o tom, jak se hospodařilo před rokem 1998. Opravdu to nebudou jen důkazy „očerňující“ odstupujícího politika Hejduka, který doboxoval. Minulost ve správě věcí veřejných se nedá vymazat ani utajit, a pokud je „zmapovaná“, tak má své opodstatnění, především pro budoucnost – lze se z ní poučit.

Od LISTOPADU ´89 usiluji o maximální uplatnění principů otevřené občanské společnosti, bez politikaření. Řídím se prvním slibem zastupitele „Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život“. Vím, co je právní odpovědnost veřejného funkcionáře. Při plnění mandátu zastupitele a k rozhodování o závažných záležitostech předkládám zásadně písemná stanoviska, činím tak na základě ověření hodnověrných podkladů. Věcnou a věcně právní odpovědnost vyžaduji i u ostatních veřejných funkcionářů. Věcně právní odpovědnost upřednostňuji před odpovědností politickou. Politickou odpovědnost nelze totiž jednoznačně definovat. Volení veřejní funkcionáři jsou politicky odpovědní občanům – voličům. Posouzení takovéto odpovědnosti je tedy v rukou občanů. Bohužel, zvolený funkcionář je v průběhu volebního období téměř neodvolatelný a tak volič musí čekat zase až do nových voleb – volič nakonec je stejně zklamaný, neboť zjistí, že určitých dohod se tam prodral ten, který by tam neměl nikdy být.

Závěrem: Nikdo, ani starosta Hejduk se nemůže vyhýbat kritice či ji ignorovat. V HOT ZÁŘÍ 1998 bylo motto „Zkoumej, přemýšlej, kritizuj, ano, stále sebe kritizuj, nestyď se přiznat poznanou pravdu, i když jsi snad ještě před chvíli hlásala opak“ – Milada Horáková, své dceři v dopise před popravou. Motto bylo k polemice o politice před komunálními volbami 1998. V textu bylo psáno: „Je nám třeba osobností napříč politickým spektrem, kterým je cizí politikaření. I politický odpůrce může mít dobrý názor, který je nutno podpořit, přestože politická poslušnost velí:´Jen v případě mé smrti´!“

Poslední větou dodávám, že nemám žádný pocit morálního provinění vůči Hejdukovi. Svůj občanský i zastupitelský názor k věci jsem schopen kdykoli obhájit.

Děkuji za přečtení, za pochopení a jsem s pozdravem Josef Kunetka, zastupitel města

Na závěr jen malý redakční dodatek: Je skutečností, že Hejdukovo dosavadní řízení města bylo velmi problematické. Jeho „ústní“ dohody s bohatými investory, jeho prazvláštní našlápnuté „občansko politické“ kroky (např. v Regulačním plánu centra, rozvojové a regulační záměry v záplavovém území Koňského trhu, plánovaný supermarket Kufland/Tesco Na Lukách, „zúžení“ Nádražní ulice, budování „okružní“ městské komunikace v údolí Jizery, prosazovaný průtahový koridor R/35 Turnovem a Českým rájem ...), zvláště pak značné finanční rozpočtové problémy a rizika pro celé příští volební období (investiční zadluženost a neufinancovatelný provoz Střelnice) budou vyžadovat revidovat mnohé opředchozí kroky vedení města a velmi a velmi šetřit. Nástupce za starostu Hejduka to nebude mít jednoduché.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena