MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Vyběr z kontrolní zprávy

Ivan Turnovec

Kontrolní výbor (KV) zcela jednoznačně doložil, proč Město Turnov, resp. jeho vedení, uvedlo představitele Nadace B.J.H.Č.R v omyl. Město nebylo připraveno k realizaci zmíněné investiční akce ve stanoveném termínu, což se v závěru prokázalo mj. i převzetím projektové dokumentace, podle které nebylo možné zahájit a provádět stavbu. (viz. závěr jednoho z oponentních posudků). Dále pak na základě neexistence seriózního geologického průzkumu podloží apod.

Změna stavby na demolici byla projednána a schválena v RM 22. dubna 2002, odborem kultury OKÚ v Semilech povolena o měsíc později. Avšak ještě o další měsíc později nebylo ZM o této věci informováno a jednalo o stavbě jako o „Rekonstrukci a dostavbě Střelnice“. KV trvá na tom, že po celou dobu šetření mu nebyl předložen příslušný demoliční výměr na průčelí původní budovy, tudíž oprávněně předpokládá, že uvedený dokument neexistuje.

Zajistit finanční prostředky na akci Střelnice, slíbené panem B.J.Horáčkem, bylo zcela v kompetenci a povinnosti statutárního zástupce města, tedy starosty, ing. Hejduka. S ohledem na délku jednání a celkovou situaci KV nepřijímá starostovo vysvětlení, že : „Lépe to nešlo zajistit“.

Zadavatel, Město Turnov, měl trvat na provedení podrobného geologického průzkumu před zahájením projektových prací a na jeho přímé návaznosti na pozdější projekt. A to zejména z důvodu znalosti místních podmínek. Pokud tak neučinil, je to KV považováno za hrubou chybu v zadání obchodní veřejné soutěže.

Na základě předložených materiálů je KV přesvědčen, že otázka podrobného geologického průzkumu ze strany zadavatele jednoznačně pominuta byla. Svědčí o tom řada dokladů, které se objevily teprve až v průběhu projektových prací i situace, kdy projektová firma provedla jen „informační průzkumnou jámu“ bez regulérního průzkumu podloží. Teprve v létě roku 2001 byl proveden „předběžný“ geologický průzkum s tím, že potřebný geologický průzkum nelze zatím pro nepřístupnost terénu provádět. Další průzkum byl proveden mnohem později, což podle názoru Nadace B.J.H.Č.R. skutečně ovlivnilo nejen časově, ale i dalšími finančními náklady tvorbu projektové dokumentace, resp. jejich dodatků. To byla rovněž jedna ze základních chyb zadavatele, tedy představitelů Města Turnova.

KV odmítá názor, že s odchodem původních techniků, kteří měli na starost výstavbu Střelnice, se situace změní. Zásadní chyby byly provedeny v zadání a stanovení podmínek projektových prací i samotného zahájení prací stavebních. K tomu došlo pochybením vedoucího odboru rozvoje a představitelů města, kteří tyto podmínky stanovili a rovněž uzavírali a podepisovali příslušné smlouvy.

KV neposuzuje, zda má investiční tým vést starosta, nebo kdokoliv z jeho zástupců. Pro občany, právní subjekty i KV je statutárním zástupcem města osoba starosty a ta je také ze zákona odpovědná za veškeré úkony spojené s chodem a hospodařením města.

O snížení finanční částky za provedení nevyužitelného, tudíž špatného projektu firmě Design 4, vedení města nejednalo, protože si bylo vědomo svých chyb v zadávacích podmínkách.

KV trvá na tom, že Město Turnov mělo oddělit termín pro zhotovení projektové dokumentace od termínu vykonávání autorského dozoru stavby. To mělo jasně stanovit v podmínkách zadání, nebo z tohoto důvodu přihlédnout k jiným nabídkám. Pozdější zkušenost ukázala, že společný termín je nevýhodný a stal se důvodem k nejasnému výkladu plnění smluvních podmínek.

Všechny dostupné dokumentace o provedené pilotáži vykazují hrubě rozdílné údaje, plánech pilotážních prací i záznamech o skutečném provedení ve stavebním deníku. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že ani stavební dozor R. Hördler, ani ing. Kanclíř nejsou schopni s odstupem doby stanovit, kde a kolik pilot bylo zhotoveno. Jejich údaje se liší v řádech několika desítek. Situaci, že Město Turnov nemá po čtyři roky k dispozici záznamy ani jejich kopii o provedení těchto prací snad ani není nutné komentovat.

Firma Metrostav Praha ukončila předčasně smluvní vztah při výstavbě Střelnice, protože nebyly zadavatelem zajištěny finanční prostředky. To nebyla vina vedení Metrostavu ale Města Turnova.

Fakta o kvalitě kontroly prováděných prací. Při sledování dokumentace jednotlivých pilotážních vrtů KV zjistil: vrt č. 3 kontrola a povolení betonáže 6.6.02, avšak zabetonovaná už 28.5.02 !!!, vrt č. 132 vrtán (7.6.02) do hloubky 5,50m, avšak betonovan do hl. 5,80m ?, vrt č. 103 odsouhlasen 5.6.02 do hl.4,40m ale povolená betonáž z 29.6.02 do hl. 6,70m ?, vrt č. 36 odsouhlasen dvakrát 3.6.02, následně 28.6.02 – proč?, vrty č. 16 (2,50m) proveden 28.5.02 – betonován do hl. 5,65m (31.5.02), č. 17 (2,50m) betonován do 5,20m (30.5.02) , č. 19 (1,00m) betonováno 5,00m (30.5.02), č. 22 (1,50m) betonováno 5,30m (30.5.02), atd. (jde o neoprávněné výkazy práce a tím i neoprávněné náklady poznámka it).

Převážná většina pilot ve výkresech původního ani nového projektu není označena evidenčními čísly, takže nelze stanovit jejich hloubku betonáže. Bohužel, nelze dokladovat ani jejich provedení. Podle dokumentace bylo zabetonováno 72 pilot, 76 chybí. Podle tvrzení a počtů R. Hördlera bylo zabetonováno 110 pilot, u 38 z nich to však není doloženo záznamy ve stavebním deníku.Například u jedné z označených pilot č. 19 je zřejmé, že byla podle záznamů provedena, avšak podle podmínek nové dokumentace bude provedena na stejném místě znovu, jako i řada dalších.

Obrázek z tohoto výběru si snad dokáže udělat každý sám. Pro koaliční zastupitele je ale jejich starosta nedotknutelný a na argumenty oni nedají – výsledek kontrolní práce je ve městě Turnovu jen cárem papíru který nikoho kompetentního nezajímá. Starosta se směje, protože on je tím kdo skutečně může beztrestně cokoli.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena