MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

PROGRAM ZDRAVÉHO ROZUMU

Petr Czasch a kol.

VIZE EKOLOGICKÉ DEMOKRACIE jak jí vidí strana ZDRAVÉHO ROZUMU. SZR představuje v politické debatě nové hodnoty – sleduje především morální aspekt života promítající se do kvality hmotného života, kvality rozhodování, mezinárodních vztahů, na nichž závisí bezpečí světa, kvality potravin, kterými se živíme a kvality prostředí, jež obýváme. Na druhé straně SZR sleduje etickou kvalitu včetně emoční inteligence, kvalitu vzdělávání, kultury i jiných veřejných statků – tedy v souhrnu kvalitu moudrého a smysluplného

SZR svou politikou usiluje o uskutečnění vize demokracie nejenom ekologické ale také morální, jež by nesla známky moudrého řízení společnosti. Myslíme tím společnost, která se vyznačuje kulturní vyspělostí, sociální citlivostí, politickou otevřeností a hospodářskou stabilitou, která klade důraz na člověka a jeho vzestup ve smyslu vzdělanosti a moudrosti. Ekologie není naše jediné téma, ale náš program nazýváme Vize ekologické a moudré demokracie, protože jsme přesvědčeni, že překonání ekologické a společenské krize a prohloubení demokracie ve smyslu morálky jsou dva největší a současně vzájemně provázané úkoly, před kterými dnes stojíme. Chceme směřovat ke společnosti moudré, ekologicky a sociálně udržitelné, s živou, novou demokracií, která lidem skýtá dostatek možností každodenně spolurozhodovat o veřejných záležitostech. Předkládaný program sleduj http://www.szrozumu.cz/img/vize_ekologicke_demokracie.doc. Je živým textem, nikoli nabalzamovanou doktrínou. Průběžně jej chceme zpřesňovat a doplňovat na základě diskusí nejmoudřejších lidí této země, diskusí mezi našimi členy i v debatách s veřejností. Našim politikům a zástupcům musí být jasno, jak se v různých situacích rozhodovat. Pro veřejnost je to vodítko, co od našich představitelů může čekat.

KVALITA ŽIVOTA

Prožívání kvalitního života je nehmotným příjmem, na který by měl mít každý právo. Proto klade SZR při řešení společenských problémů na první místo hledisko kvality života. Liší se v tom od běžné politiky dnešní pravice i levice, které usilují především o ekonomický růst bez ohledu na to, že tento růst přináší krátkodobý užitek čím dál menšímu počtu lidí a to na úkor sociálních jistot většiny, na úkor budoucích generací, na úkor přírody i lidí v jiných částech planety. Dříve byl ekonomický růst prostředkem, dnes se stal samoúčelem, kterému se podřizuje vše ostatní. Chceme tento soutěživý systém ve všech svých projektech a směřováních nahradit systémem tvořivým. Ten nepoškozuje přírodu ani žádného člověka a prospěch z něj je mají všichni. Moderní společnost je plná paradoxů. Dopřáváme si pohodlí, o jakém se našim předkům ani nesnilo, a přitom současně s ním mrzačí průmyslové a dopravní stavby a skládky naši krajinu, zplodiny a toxické odpady ohrožují zdraví nás a našich dětí. Technické vynálezy nám umožňují nebývalý přístup k informacím, současně jsme však jimi zahlceni tak, že se v nich přestáváme orientovat. Přibývá chronicky přepracovaných lidí, současně se zvyšuje počet nezaměstnaných se všemi zápornými společenskými jevy, které nezaměstnanost provázejí. Sledujeme náruživou péči o zdraví, současně však přibývá civilizačních nemocí. Rok co rok nás překvapují nové vynálezy, jež mají lidem zpříjemnit život a ukrátit čas. A přitom časem, nejcennějším ze všech lidských statků, nerozumně plýtváme. Téměř všichni někam spěchají a přitom se diví, že nestíhají udělat vše, co by chtěli. To vše je výsledem onoho soutěživého systému a proto ho navrhujeme jednoznačně opustit a upřednostnit námi předkládaný tvořivý systém, jež je založen na emočním a moudrostním vzestupu člověka.

SZR vidí cíl politiky v tom, aby si každý jednotlivec i lidé společně mohli trvale udržovat vysokou a přitom dobrou kvalitu života, danou především morálním, etickým a emočním vzestupem sebe sama. SZR bude prosazovat, aby se spolu s údajem o míře ekonomického růstu zveřejňoval nově sestavený index kvality života, který vezme v potaz i mimoekonomické stránky společnosti. V našem pojetí se tento index kvality stane hlavním měřítkem úspěšnosti politiky.

Dobrou kvalitu života je někdy pochopitelně zapotřebí hájit i před ekonomickými zájmy. SZR na sebe bere závazek tlumit často mohutný tlak ekonomicky se globalizující společnosti a vytvářet objektivní podmínky k tomu, abychom všichni mohli žít ve zdravém prostředí a abychom mohli prožívat plný, tvůrčí život, v němž důležité místo náleží rodině, přátelům, celoživotnímu vzdělání a rozmanitým jiným osobním zájmům, jež povznášejí člověka.

SZR velmi dobře ví, že mnoha lidem kvalitu života snižují staré předsudky. Od SZR neuslyšíte, že homosexualita se dá léčit, že lidé stejné pohlavní orientace nemohou vychovávat děti, že Romové se musí přizpůsobit, nebo pošetilosti o „větším než malém množství“. Důležitou součást úsilí o zkvalitnění života spatřujeme proto také v péči o vzdělání a kulturu v nejširším slova smyslu a také v důrazu na duchovní stránky života. Člověku ukládá vědomě respektovat základní přirozenost všeho živého, usilovat o co největší, životu prospěšnou uspořádanost a organizovanost života svého, své rodiny, obce, státu i celého lidstva a po celý život působit ve prospěch svůj, svých blízkých, svého rodu a života jako celku. Ve společnosti by mělo naplňování Řádu Života vést ke zlepšení mezilidských vztahů, a tedy i k redukci počtu nutných zákonů a k výraznému zjednodušení celého právního řádu. SZR bude vždy důsledně hájit lidská práva, a to včetně práv menšinových. Člověk, který si není jistý svými právy, nemůže žít kvalitní život. Ze stejného důvodu bude SZR hájit svobodu člověka jako hlavní a jediné nosné kritérium vývoje člověčenství. Svobodu nelze vykládat jako libovůli, ale naopak jako schopnost žít svobodně v Řádu Života. Lidé jsou svobodni tehdy, pokud jim jejich společnost garantuje, že životní možnosti a práva slabších budou chráněna před bezohledností. Svobodný je ten, kdo se bez ohledu na své postavení může spravedlivě a odpovědně podílet na tvorbě pravidel, jimiž se náš život řídí. Za základní politickou strategii pokládá SZR podporu veřejně prospěšných občanských iniciativ a zájmových sdružení. Právě jejich prostřednictvím lidé spoluvytvářejí a pečují o prostředí, v němž žijí, které zdědili po předcích a které předají budoucím generacím.

Nová, živá DEMOKRACIE

Pouhé jedno slovo – DEMOKRACIE – bez přívlastků a bez bližšího pojmenování plně vyjadřuje vše, oč nám jde. Vytváření různých směrů, bloků a seskupení uvnitř jakéhokoliv kolektivu bez dodržování pravidla rovného přístupu a respektování svobody jednotlivce vede nakonec na jedné straně k utlačování, diskriminaci a segregaci někoho „cizího" a na straně druhé zase dochází ke zvýhodňování vyvolených. Vzniká tak nerovnováha a napětí, vytváří se tím prostor pro korupci. Tragické důsledky nerovnováhy a segregace se projevují v podobě terorismu, genocidy, občanských i mezinárodních válek, koncentráků a gulagů. Lehčími projevy segregace a nerovnováhy jsou zvýšená kriminalita, bída a nezaměstnanost. Čím je větší nerovnováha, tím je větší korupce a nezaměstnanost.

Podle představ a statutu DEMOKRACIE musí být Ústavou a základní listinou práv a svobod zaručeny svobody, práva, ale také základní povinnosti a odpovědnosti stejné bez výjimky pro všechny - muslim i křesťan, občan i monarcha, žena i muž, stařec i dítě, líní i aktivní občané, prostitutka i světec, národnostní a etnické menšiny a většiny, homosexuál i heterosexuál, prezident i vrátný, atd. DEMOKRACII vystihuje Exupéryho moudrost:

Je-li samozřejmě nepřípustné, aby jedinec zotročoval masu, je stejně nepřípustné, aby masa rozdrtila jediného člověka. ( Antoine de Saint Exupéry)

Jedním z našich cílů také je, aby DEMOKRACIE nebyla jen „Česká“. Jejími členy a sympatizanty mohou být příslušníci jakéhokoliv národa a státu. DEMOKRACIE bude součástí mezinárodního hnutí za přímou a skutečnou demokracii, jejímž cílem je nastolit rovnováhu na celém světě. Demokracie a rovnováha jsou cesty ke klidu a míru na celém světě. SZR se hlásí k politické tradici českého osvícenství prezentovaného Janem Amosem Komenským, k humanitní demokracii spojené zvláště se jmény Karla Havlíčka Borovského a Tomáše Garrigua Masaryka, až po protinormalizační občanské iniciativy sedmdesátých a osmdesátých let minulého století a nenaplněný demokratický ideál Listopadu 1989.

Po roce 1992 se v naší republice ujal doktrínou neoliberalismu hlásaný blud, že vše vyřeší trh se svým soutěživým systémem. Podle SZR lze naopak s jistou nadsázkou říci, že vše vyřeší demokracie s tvůrčím systémem. Právě proto SZR se značným znepokojením sleduje vzrůstající znechucení lidí způsobené politikou. Odpor lidí k politice navíc prohlubuje skutečnost, že se politici často chovají tak, jako by měli , z jakýchkoliv důvodů, větší odpovědnost k hospodářským společnostem, než k lidem, kteří jim dali svůj hlas. Neoliberalismus vytváří podmínky pro rozvoj korupčního prostředí, které soustavně oslabuje vazbu mezi politiky a občany. To demokracii zřetelně ohrožuje (pokud lze o demokracii ještě vůbec mluvit). Jedná se o celosvětový problém. SZR vytváří místo neoliberalismu skutečnou demokracii. Demokracie pro nás není jen souborem formálních procedur, ale především názorem na svět, přesvědčením, že problémy lze nejlépe zvládat diskusí a podporou odpovědných občanů. Právě v systematickém posilování občanského vědomí a v návratu k Řádu Života vidí SZR způsob, jimž by demokratické společnosti mohly přivést korporace a další ekonomické zájmy zpět pod účinnou veřejnou kontrolu.

Nová, živá demokracie pokládá svobodné volby a parlament za podstatnou součást politického systému demokracie, ale stejný důraz klade na každodenní podíl občanů a jejich iniciativ na tvorbě rozhodnutí, jež jsou opřena o skutečnou moudrost lidu.

Rozvoj občanské společnosti Považujeme-li za občanskou společnost celou sféru, a nejenom sféru mezi trhem a politickou mocí, pak na její úrovni a vzájemném působení jejich složek záleží, jak budou v zemi naplňována všeobecná lidská práva a jak bude zachovávána její kulturní identita. SZR se hlásí k politickému odkazu Václava Havla o rozvoji občanské společnosti a o její nezastupitelné funkci v moderním státě včetně odkazů T.G. Masaryka, J.A. Komenského a dalších velikánů našich dějin.

SZR hodlá zvyšovat podíl občanů na rozhodování, a i z toho důvodu má v úmyslu lidem soustavně usnadňovat přístup k informacím. Chceme pomoci rozvoji nadací, zásadně podporovat rozvoj občanských sdružení a spolků. SZR chce úzce spolupracovat s veřejně prospěšnými občanskými iniciativami, hledat v jejich prostředí inspiraci pro svůj program a vést s nimi soustavný dialog. Dále chce část prostředků, které stát uvolňuje jako příspěvek za hlasy obdržené ve volbách, věnovat přímo na rozvoj občanské společnosti.

V co největší a systematické účasti veřejnosti na rozhodování spatřujeme výbornou prevenci korupce. Z toho důvodu také hodláme do rozvoje občanské společnosti investovat. Budeme iniciovat uzákonění daňových asignací tak, aby měl každý občan právo minimálně 1% svých daní přidělit přímo některé občanské iniciativě. Reformou současné Rady vlády pro nestátní neziskové organizace máme v úmyslu ustavit vládní radu pro rozvoj občanské společnosti, která se bude systematicky zabývat posilováním společenského postavení veřejně prospěšných občanských sdružení. Chceme rovněž obnovit praxi odvádění 1 % výtěžku z každé privatizace do fondu pro rozvoj nadací.

SZR bude prosazovat, aby byli občané (nebo jejich zástupci) na všech úrovních veřejné správy a jejich sdružení včas zváni k rozhodování o záležitostech, které se jich dotýkají. SZR bude na všech úrovních trvat na prosazování maximální otevřenosti veřejné správy k občanům, kupříkladu zveřejňováním důležitých informací na internetu. SZR bude bránit všem snahám o omezování demokratického práva občanských sdružení podílet se na rozhodování plnoprávnou účastí ve správních řízeních.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena