MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dopravní problematika v Turnově

Josef Kunetka

Právě dopravní problematika má spoustu jiných návazností, neboť se prolíná do územního plánování, do strategického plánu, do rozvojové koncepce a regulačních plánů i do dílčích změn ÚP a objevuje se v různých nepřípustných úřednických rozhodnutí. Dopravní situaci totiž nelze nikdy posuzovat jen jako jeden problém města, ale v celém kontextu dění ve městě a posláním města v regionu.

Vedení města, bohužel, dopravu dlouhodobě neposuzuje v návaznosti na potřeby a zájmy občanů města ani občanů jeho satelitních částí i spádových obcí. Skupina starostových blízkých funkcionářů a úředníků má se starostou našlápnutý jeho občansko politický krok – viz jeho výrok k RP-C (Denik Pojizeří 2.6.05). Pro takto jednoznačně vytčený postup starosty nelze rozvojové a regulační záměry vyhodnocovat v celém širším pojetí, věcně a na základě důsledných a odpovědných analýz. Postupuje se účelově z hlediska naplnění a uspokojení vizí a myšlenek starosty. Je dostatečně známé, že starosta má (za zvláštních okolností a s bohatými investory) předjednané realizace supermarketů v centru města. Odmítá připustit, že se supermarkety vznikne enormní a zcela neřešitelný nárůst dopravy. Tomu nezabrání nic neřešící nové komunikace a nová přemostění toků v záplavovém území., která prosadil i do zadání zpracovatelům RP-C. Mezi zcestné starostovy myšlenky patří i „zklidnění“ dopravy projektem rekonstrukce Nádražní ulice.. Zadání projektu zúžení Nádražní inicioval starosta a vedoucí ORM – jde o jejich utkvělou nesmyslnou představu o „zklidněném bulváru v Turnově II“.

Je skutečností, že starosta Hejduk při prosazování svých záměrů ovládá samosprávné i správní orgány města, včetně státních (SÚ a Vodoprávním úřadu při MÚ). Poradní komise mají zvláštní obsazení (50 % vyvolenějších z vyvolených a 50 % vybraných, převážně vedoucích, úředníků). Za těchto okolností není potom žádným problémem „vyjednat“ i podporu od krajských (turnovské poměry neznalých) funkcionářů. Mám dostatek konkrétních důkazů o plně zbyrokratizované práci orgánů LK.

K ucelenému poznání problémů a řešení dopravy patří i posouzení parkovišť, autobusových zastávek včetně místa autobusového nádraží, přechodů a podobně. Jakékoli rozvojové a regulační záměry i návrhy dopravního řešení ve městě vyžadují koncepční pojetí dopravy, musí vycházet z objektivních analýz, vč. odborných posouzení (vlivů na životní prostředí dle zákonů č. 100/2001, 93/2004 Sb., zákona na ochranu veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., zákona vodního 254/2001 Sb). Zákonná opatření je nutné respektovat, nikoli je všelijak obcházet. V souvislosti s dopravou sleduji nejen místní, ale i celorepublikové zkušenosti s povodněmi. Nyní nastává totiž nutnost minimalizovat povodňová rizika i následné škody v záplavových území. Uvažuje se s odstraňováním objektů, které byly opakovaně zaplavené, kde jsou další rizika záplav. O čem asi přemýšleli zadavatelé, tvůrci a protagonisté RP-C v Turnově? Co je vedlo k tomu, aby tvrdošíjně prosazovali novou zástavbu v záplavovém území pro Q 20 i Q 100, aby tam prosazovali supermarkety a pro ně velkokapacitní parkoviště, aby prosazovali nové „obslužné“ komunikace v záplavovém území. Pochopil někdo vůbec, že to jsou nové překážky odtokových poměrů při povodních? Pochopil vůbec někdo, že taková velkokapacitní obchodní centra přináší další neřešitelnou dopravní zátěž? Zajímá vůbec starostu, radní a úřednický aparát ochrana vodních zdrojů, hydrogeologické a geologické průzkumy, a životní prostředí? Uvědomil si někdo, že pro Stebénku nebylo vyhlášené záplavové území,(viz záplavy 1941 či odvrácená povodeň z 1.4.06)? Odpovídám si sám: Ne, Ne! Mohu to doložit.

Právní odpovědnosti podléhá každé rozhodnutí, tedy i všechna jednání a rozhodování o RP-C. Starosta Hejduk s vedoucím ORM Kanclířem sice zorganizovali veřejnou vyhláškou veřejné projednávání RP-C dne 28.2.05, ale v době připomínkování (28.2.05 – 30.3.05) už povolili „výjimku“ ze stavební uzávěry pro realizaci stavby domu s byty a prodejnou na Koňském trhu!!! Další výjimku ze stavební uzávěry pro OC KT – HYPERNOVU vyžadoval schválit ZM 28.4.05 sám starosta!!! Obě výjimky jsou před schválením RP-C zastupitelstvem a bez celkového dopravního řešení nepřípustné. Požadovanou výjimku pro HYPERNOVU předkládal 28.4.05 starosta v podjatosti, neboť je v lokalitě vlastníkem pozemků a jak sám veřejně prohlásil na prodeji pozemků jinému by on i jeho sestra prodělali každý jeden milion (viz deník PRÁVO 14.4.05). Za nepřípustné zásahy do procesu RP-C nese starosta odpovědnost - dopustil se zneužití pravomoci veřejného činitele (zásady střetu zájmu a etického kodexu).

Většina výše uvedeného je podkladem k odpovědi na anketní otázku „proč zastupitelé významně nepřispěli k řešení katastrofální dopravní situace v centru města i v Turnově II“. Do RP-C pojaté rozvojové záměry byly bez odborných analýz. Analýzy a posouzení nebyly k disposici ani při veřejném projednávání. Proto je RP-C jako celek neobhajitelný. Nelze uvažovat o realizaci rozvojových staveb a komunikací v záplavovém území, nelze povolovat „výjimky“. Udivuje mě opovážlivost orgánů KÚLK, že vydaly byrokratické, neodpovědné rozhodnutí k dílčí části RP-C, t.j. závazný závěr zjišťovacího řízení s datem 22.12.05 pro stavbu OC Koňský trh. V něm nezodpovědně uvedly, že „není nutné“ novou zástavbu v území OC KT posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí (zák. 100/2001 a 93/2004). Mám k tomu složku písemností kompetentních orgánů KÚLK. Udivuje mě, že orgány KÚLK dokonce vydaly i své doporučení: realizovat novostavbu OC KT - o zastavěné ploše 5.355 m2, s další plochou pro 200 parkovacích stání. Udivujeme mě, že k tomuto doporučení je i jejich tvrzení, že „záměr zástavby OC KT v Turnově je v souladu s jednou z priorit strategických a rozvojových dokumentů LK, konkrétně s podporou ekonomického potenciálu kraje, že projekt pomáhá k dosažení cíle Vyřešení problémů tradičních hospodářských odvětví a vytvoření příznivých podmínek pro podnikání a nové invesice“.

Nepřípustných postupů a procesně právních pochybení je stále víc a víc. Arogance moci a politická pozice starosty Hejduka narůstala od jeho nástupu do funkce místostarosty – od roku 1993. Pro upevnění vytoužené pozice „vlády jednoho muže na radnici“ mu pomohla účelově sestavená „koalice“ už pro volební období 1998 – 2002: NB, ODS, ČSSD, US-DEU, KSČM (systém soudružného uskupení a něco za něco). Po odchodu Hejduka z radnice veřejnost by si zasloužila znát pravdu o politickém terorizmu v Turnově, skutečnosti o jeho hospodaření.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena