MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

STÍŽNOST proti rozhodnutí KÚ Libereckého kraje

Josef Kunetka

Krajský úřad navíc odmítl přezkoumat původně vydaný souhlas k zjišťovacímu řízení pro další novostavbu Obchodní centrum s parkovištěm (supermarket HYPERNOVA) na Koňském trhu, že nemusí být posuzovaná podle zákonů 100/2001 Sb. a 93/2004 Sb. z hlediska posouzení vlivů na ŽP (!!!). Z rozsáhlého podání, které zastupitel Kunetka na Ministrstvo pro místní rozvoj zaslal, vybíráme:

Vážený pane ministře, stížnost proti písemnému stanovisku KÚLK ÚPaSŘ a proti úřednímu rozhodnutí KÚLK ÚPaSŘ dovoluji si adresovat do Vašich rukou. Činím tak s vědomím, že se stížností se bude zřejmě zabývat několik odborů Vašeho ministerstva, případně i Vámi určená inspekční skupina z některých pracovníků odboru stavebního řádu, odboru územního plánování, odboru regionálních pracovišť, odboru pro styk s veřejností, event. i ze sekce ministerské kontroly.

Ke stížnosti proti postupu SÚ MÚ Turnov a KÚLK ÚPaSŘ Liberec existuje mnoho písemností. Pro podrobnější orientaci soustředil jsem je do souboru a ty podstatné budou v přiloženém souboru zvýrazněné barevně. K vyřízení stížnosti je nutné mít k disposici všechny důkazní podklady. V případě nutnosti upřesnění některých mých argumentů jsem kdykoli k disposici. Jsem i kdykoli k disposici kohokoli z Vašeho ministerstva doprovázet při inspekční návštěvě přímo inkriminovaného území v Turnově – v záplavového území tří toků – Velké, Malé Jizery a Stebénky...

Prosazování nové zástavby v záplavovém území jako takovém je vytváření překážek a zhoršení odtokových povodňových poměrů, je omezením retenčních možností. Po zkušenostech s povodněmi Vaše ministerstvo uvažuje s likvidací některých objektů opakovaně zaplavených a opakovaně poškozených – navrhování nové zástavby v inundačním území Turnova považuji za zavádějící a nepřípustné.

Okolnosti s Regulačním plánem centra Turnova a s nepřípustným jednáním úředníků správních a státních orgánů, např. ignorance zákonů 100/2001, 93/2004 a některých zásadních opatření vodního zákona 254/2001, zajímají i pana ministra životního prostředí i jemu tuto stížnost postoupuji na vědomí.

K mým aktivitám ve správě věcí veřejných dovoluji si uvést: Po Listopadu ´89 jsem vstoupil do komunální politiky s cílem uplatnit principy otevřené občanské společnosti. Dodnes usiluji o realizaci procesně právních zásad při jakémkoli jednání a řízení správy věcí veřejných. Jako řádně zvolený člen do zastupitelstva města akceptuji zájmy občanů o dění v komunální politice, usiluji o řešení komunálních problémů s maximální odpovědností. Pro hájení zájmů města a jeho občanů jsem složil slib zastupitele a odmítám připustit jakékoli způsoby politikaření, zneužívání pravomoci veřejných funkcionářů, jakékoli mocenské a formalistické způsoby úřadování, odmítám i nerovnoprávné postavení volených činitelů s úředníky správních a státních orgánů kraje i města.

Mnozí pracovníci zbyrokratizovaného aparátu státní správy, správních, bohužel, někdy i samosprávných orgánů kraje a města stále více zneužívají svých funkčních postavení a pravomocí. Poznali, že za nedůslednosti a pochybení ve správních a rozhodovacích řízení jsou valnou většinou nepostižitelní, že jejich odhalení je téměř nemožné. Politici soustavně chrlí jen prázdné fráze o nápravách.

KÚLK-ÚPaSŘ v korespondenci ze 07.04.2005 mě zcela zbytečně upozornil, že odpovědnosti ve správě věcí veřejných jsou dané zákonem o obcích 128/2000 Sb. odpovědnosti ze zákona o obcích se dotýkají každého voleného veřejného funkcionáře a bez politické odpovědnosti i těch veřejných funkcionářů v zaměstnaneckém poměru. Řešit neodpovědnosti a pochybení pracovněprávní cestou zůstává však stále vzácností a cestou občanskoprávní rovněž tak. Rovněž neřešitelné je docílit toho, aby v rozhodování a ve správních řízení si každý počínal tak, aby jeho jednání zajišťovala to podstatné - trvale udržitelný a spokojený život občanů, smysluplný rozvoj společnosti, aby jeho jednání nezpůsobila ohrožení a rizika škod na zdraví občanů (např. z enormní dopravní zátěže, ...), škody na veřejném - městském i osobním majetku občanů (např. z povodní, ...), aby nezhoršovala životní prostředí (např. znečištění ovzduší, překračování limitů hluku, omezení důsledné ochrany vodních zdrojů, ...) atd.

Je skutečností, že ve správě věcí veřejných rozhodují veřejní činitelé, aniž posuzují problematiku v širších souvislostech. V podmínkách územních, rozvojových a regulačních plánů tak nejednají. Vědomě nevyhodnocují komplexní odborná hydrogeologická posouzení, posouzení geologické stability území, nevyhodnocují mové aktuální změny klimatických podmínek, nepracují s řádně zdokumentovanými skutečnostmi z minulosti, nemají potřebné průzkumy a analýzy, nezajímají je ekonomická hlediska a ani vyhodnocení potřebnosti navrhovaného záměru rozvoje.

V podstatě nikoho nezajímají negativa civilizačního rozvoje společnosti a specifická rizika staveb v dané lokalitě. Pro mně je nepřípustné, že SÚ MÚ i KÚLK lhostejně přihlíží k tomu, že stavba supermarketu LIDL a ani pro ni stavba kruhové křižovatky na 1/35 nejsou dosud (už přes rok) zkolaudované. Stejně jim je lhostejné, že na Koňském trhu (v záplavovém území, zvl. toku Stebénky) je už 3 roky nepovolená skládka minimálně 2500-3000 m3 stavební sutě.

SÚ MÚ s ORM MÚ i KÚLK bezohledně, bez logiky a proti veřejnému zájmu, upřednostňují a urychlují především rozvojové záměry s nejvyšší komercializací. Uspokojují bohaté investory staveb – staveb s enormní dopravní zátěží v centru města i v geologicky nestabilním a záplavovém území (viz povolený supermarket LIDL, viz prioritní příprava stavby HYPERNOVA na Koňském trhu a stavby KAUFLAND Na Lukách). Moji stížnost na případ stavebního řízení pro Dům s byty a prodejnou v území Koňského trhu lze tedy už nyní rozšířit i o dlouhodobě připravovanou a starostou vehementně prosazovanou stavbu (ve stejné záplavové lokalitě Koňský trh), t.j. stavbu Obchodního centra o zastavěné ploše 5.355 m2 a s plochou parkoviště pro 200 parkovacích stání!!!

KÚLK-odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, s odborem ÚPaSŘ, s odbory hospodářského a regionálního rozvoje, dopravy i s ČIŽP a KHS velkoryse (bez zájmu, zda byl - nebyl schválený RP-C) již rozhodl o novostavbě velkokapacitního obchodního centra na Koňském trhu - v centru města. Je to stavba v blízkosti Domu s byty a prodejnou, navazuje na pozemky ve vlastnictví starosty města, je to stavba starostou města předem předjednaná s investorem. Je nepřípustné, že odborné orgány KÚLK již 22.12.05 rozhodly, že novostavba velkokapacitního OC s parkovištěm na Koňském trhu „nebude posuzovaná z hlediska zákonů 100/2001 a 93/2004 o vlivech na ŽP, že tato stavba je v souladu s krajskými rozvojovými a strategickými dokumenty, že stavba je i v souladu s jednou z priorit LK, konkrétně s podporou ekonomického potenciálu kraje a že projekt pomáhá k dosažení cíle, t.j. vyřešení problémů tradičních hospodářských odvětví a vytvoření příznivých podmínek pro podnikání a nové investice“ !!!!. Je to rozhodnutí naprosto nepřijatelné, neboť nerespektuje a vylučuje rozhodovací pravomoce vrcholného samosprávného orgánu – zastupitelstva města k RP-C.

Považuji za zavádějící, že kontrolní mechanismy města i kraje nemají v programu důsledně došetřit a odhalit, zda v rozhodnutí veřejných činitelů samosprávných, správních a státních orgánů došlo k porušení povinností či zneužití pravomocí, zda to bylo z nedbalosti, úmyslné nebo i účelové pro bezdůvodné obohacení sebe či zvýhodnění nebo uspokojení jiných ... .

Dodávám, že nepřípustná jednání k RP-C nelze nijak a nikomu tolerovat. Každý musí musí mít k RP-C co nejodpovědnější přístup, neboť:

„se jedná o nejpodrobnější územně plánovací dokumentaci, o rozpracování schváleného ÚP Turnova pro oblast centra města, že po konečném schválení v zastupitelstvu města bude RP-C závazný pro všechny subjekty působící v území, jelikož určí možnosti jak lze využít pozemky i stavby v centru města a ovlivní tak další rozvoj města na velice dlouhou dobu, že RP, mimo jiné, vymezí zastavitelné území, jednotlivé stavební pozemky, jejich využití, umístění staveb, přístupy ke stavbám a napojení na technické vybavení, plochy zeleně, regulační prvky plošného a prostorového uspořádání (např. uliční a stavební čáry , výšku a objem zástavby , ukazatele využití území), řešení dopravy, limity využití území a vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav“.

Dále si dovoluji dodat:

- že před schválením RP-C zastupitelstvem je prosazování jakýchkoli stavebních výjimek či poskytování doporučení staveb bez posouzení vlivů na životní prostředí, nerespektování podmínek vodního zákona, zvláště pak v záplavovém území, jsou jednání neodpovědná a nepřípustná

- že Krajský odvolací orgán celých 193 dnů (!) neplnil funkci řádného odvolacího orgánu

- že KÚLK chybně uvádí právní postavení pro odvolání ve stavebních řízení 10.03.05 a 10.08.05 výhradně pro Město Turnov a jeho zastupování navenek pro starostu města (odvolací orgán opomenul, že starosta M. Hejduk je z titulu vlastnických a spoluvlastnických práv k pozemkům v lokalitě Koňský trh účastníkem stavebních řízení a nepřísluší mu zastupovat Město a jednat ve věci napadené stavby ani ve věci připravované a starostou prosazované stavby velkokapacitního nákupního střediska HYPERNOVA - odvolací orgán přehlédl, že pro stavby na Koňském trhu sám starosta a účastník stavebních řízení vypracoval a prosazoval v ZM 28.04.05 požadavek o výjimku ze stavební uzávěry.

- že odvolací orgán korespondenci k odvolacímu řízení zasílá „do vlastních rukou“ na adresu Město Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov, což je vlastně s určením do rukou starosty M. Hejduka a že KÚLK současně v téže věci zasílá stejnou korespondenci M. Hejdukovi, tedy do vlastních rukou účastníka stavebního řízení z titulu jeho spoluvlastnických práv k pozemkům na Koňském trhu.

- že KÚLK zaslal písemnosti z 07.04.06 ve věci odvolání MÚ Turnov odboru dopravy, školství-kultury-sportu, ŽP a SÚ, nikoli MÚ-odboru rozvoje a MÚ-odboru správy majetku; MÚ-ORM má v procesu stavebního řízení přímé propojení právě z hlediska konceptu RP-C a rozhodně by ORM měl k stavebnímu řízení zaujmout stanovisko, nikoli však rozhodnout jak si osvojil při výjimce z 22.02.05, MÚ-OSM je přes vlastnické vztahy s městským majetkem ke stavebnímu řízení z 10.03. a 10.08.2005 podstatně blíž než M. Hejduk; MÚ-OSM je vlastníkem komunikace a parkoviště a tím je přímým (způsobilým) účastníkem řízení, zatímco pozemky M. Hejduka odděluje od stavebníka Domu s byty a prodejnou onen městský majetek....

Děkuji Vám za pochopení a už jen zcela na závěr: dovoluji si Vás požádat u urychlené vyřízení stížnosti, neboť stavba Domu s byty a prodejnou již probíhá a v nejbližší době starosta předpokládá, že bude zahájená i stavba velkokapacitního obchodního centra HYPERNOVA s parkovištěm a s komunikací (především částí obslužnou pro Hypernovu i Dům s byty a prodejnou), bez konkrétního řešení další její navazující části v záplavovém území. Josef Kunetka


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena