MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Stížnost na rozhodnutí Stavebního úřadu

Josef Kunetka

Dne 25.5.2006 jsem se před veřejným zasedáním ZM dozvěděl, že bylo stavebním úřadem vydané, shora citované, územní rozhodnutí. Dotazoval jsem se na veřejném zasedání ZM, zda tomu tak skutečně je a proč nevisí na veřejné desce MÚ i na stránkách internetu. Odpověď starosty Hejduka byla v tom smyslu, že ÚR stavební úřad vydal, že nenabylo právní moci, že byli obesláni vybraní účastníci řízení, že se jedná o soukromou stavbu, že proto nebude ÚR zveřejněné a že ani mně – členu ZM nenáleží; pokud by mně kdokoli z úředníků ÚR poskytl, tak že poruší správní postup.

Na tuto nehoráznost jsem se rozhodl reagovat. V následujících dnech jsem jednal s tajemníkem města Ing. Šmirausem, místostarostou Ing. Pekařem, konzultoval jsem s nimi výhrady k postupu SÚ i stanoviskům starosty a požadoval jsem, aby neprodleně učinili nápravu – zajistili stažení ÚR. Odmítl jsem stanovisko, že se jedná o soukromé nezveřejnitelné rozhodnutí. Zjistil jsem, že textová část nekoresponduje s výkresem situace (připojeném k ÚR v pohlednicovém rozměru). Projednával jsem v textové části ÚR údaje o zachování stávající nivelety terénu v okolí stavby, nového parkoviště a komunikační propojení se zakreslením navážky, přemostěním záplavové Stebénky atd. Pozastavil jsem se nad zjištěním v textové části, že „v průběhu územního řízení bylo zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti účastníků řízení“. Z této věty lze usoudit, že SÚ považuje veřejné zájmy jen pro účastníky řízení, jako je i Ing. Hejduk a že napojení stavby přes místní komunikaci na nově vybudovanou kruhovou křižovatku, páté rameno okružní křižovatky s přemostěním Stebénky není v zájmu veřejném, ale že i ostatní dopravní řešení na KT jsou jen záležitostí soukromou!

Předpokládám, že starosta se bude odkazovat na rozhodnutí KÚLK ÚPaSŘ ze dne 7.4.06, že má odvolání a výhrady k realizaci záměrů RP-C v záplavovém území pro Q 20-Q100 (Velké, Malé Jizery i Stebénky) jsou nepřípustná. V této souvislosti dovoluji si upozornit, že ve věci územních rozhodnutí a stavebních povolení jsem podal 26.4.06 stížnost na Ministerstvo pro MR a že i o tento postup v rozhodnutí o umístění stavby rozšířím stížnost na MMR. Ve věci ÚR z 10.5.06 budu postupovat tak, že podám stížnost – odvolání přes SÚ na KÚLK.

Doporučuji všem členům samosprávných i správních orgánů, členům příslušných komisí, aby se seznámili se zněním ÚR a s dokumentací. Účinné by bylo, kdyby si přečetli i dopis přednostky OÚ Semily ze dne 12.5.2000 (čj. Př-303/2000) k maximálnímu omezení zástavby v záplavových územích.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena