MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Co by se mělo vědět o obecním hospodaření

Novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., platným od 15. května 2000, který je účinný ode dne krajských voleb, se zpřísňují zákonné požadaky na ochranu majetku obce. Podle nové úpravy je obec povinna:

 • pečovat o zachování majetku;
 • pečovat o rozvoj majetku;
 • chránit majetek před zničením a poškozením;
 • chránit majetek před odcizením;
 • chránit majetek před zneužitím;
 • vést evidenci veškerého svého majetku;
 • chránit majetek před neoprávněnými zásahy;
 • uplatňovat právo na náhradu škody;
 • uplatňovat právo na vydání bezdůvodného obohacení;
 • sledovat, zda dlužníci řádně a včas plní své závazky;
 • zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku majetkových práv obce.

Zdá se proto být nezbytným zajistit lepší evidenci majetku včetně majetku užívaného jinými subjekty a včetně veškerého příslušenství, zejména movitých věcí.

Nově se stanoví, že odchylka od obvyklé ceny při prodeji či pronájmu nemovitostí musí být zvlášť zdůvodněna. Omezuje se disposiční právo s majetkem, který obec získá od státu či kraje nebo se spoluúčastí státu či kraje, bez souhlasu státu (kraje) nebude možno s takovým majetkem nakládat pod hrozbou citelné sankce (s vědomím této skutečnosti je nutno napříště schvalovat přijetí dotací a nemovitostí od státu a ze státních fondů).

Poskytování darů (ve všech právních formách) bude napříště zastupitelstvu vyhrazeno od 20 tis. Kč - do této částky může o darech a jiných převodech rozhodovat rada. Stejný limit platí i pro vzdání se práva a prominutí pohledávky a zastavení movitých věcí. Zastavení nemovitých věcí a zřizování věcných břemen bude vyhrazeno zastupitelstvu. Zastupitelstvu bude z majetkoprávních úkonů vyhrazeno též projednat úvěry, půjčky, dotace, převzetí dluhu a přistoupení dluhu, převzetí ručitelského závazku, přistoupení k závazku, smlouvy o sdružení, bezúplatné postoupení pohledávek, dohody o splátkách nad 18 měsíců, vklady do svazků obcí, nabytí a převod nemovitostí včetně restitucí.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena