MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

K rozhodování o jedné stavbě

Josef Kunetka

S politování musím konstatovat, že jsem nedostal od Vás a ani předsedy KPP Ing. Tomsy odpověď na mé výhrady k jednání KPP 13.6.06. V žádném případě jsem však neočekával, že budete svolávat další KPP, když na tom neusnášeníschopném jednání předseda Komise prohlásil, že není na KPP k územnímu rozhodnutí SÚ z 10.5.06 už nic k projednávání, neboť o stavbě „Hypernovy“ již v polovině loňského roku rozhodlo ZM!!!!!

Svoláním nového jednání KPP na 28.6.06 jen potvrzujete, že mé vyžádání jednání KPP na den 13.6.06 bylo opodstatněné z řady věcně právních i procesně právních důvodů a že jste nenašli odvahu prosadit zveřejnění ÜR na úřední desce, shromáždit připomínky, obhájit Vaše odborné doporučení, které je v textové části a výkresu k ÚR z 10.5.06. nepřijatelné.

Pozastavuji se nad tím, že jste mě nepřizval na nové jednání KPP (jako člena ZM), zatímco jste jako hosta pozval starostu města Ing. Hejduka, který v této věci nemůže vystupovat za město, neboť v tomto stavebním řízení jej SÚ zařadil mezi „známé účastníky řízení“ pro jeho vlastnictví pozemků dotčených stavebním řízení!

Podotýkám, že Ing. Hejduk je v tomto případě soukromou osobou, tvrdí, že stavební řízení v ÚR je „k soukromé stavbě“ a že mimo „známých účastníků řízení a dotčených orgánů“ nikomu nepřísluší do jednání vstupovat. Je příliš opovážlivé, aby starosta města do případu opakovaně zasahoval (viz jeho podklad do ZM z 28.4.05, výroky v tisku, atd.), aby toleroval nepřípustné úřednické zjištění v ÚR z 10.5.06 na str. 11., že V průběhu územního řízení bylo zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy .... !!!!!

V těchto praktikách kompetentních veřejných činitelů nelze pokračovat. Vaší povinností – městského odborníka pro vodoprávní a protipovodňová opatření – je nutné, abyste postupoval svědomitě a odpovědně, abyste situace v záplavových území řešil v intencích dopisu OkÚ Semily z 12.5..2000, abyste spolupracoval s dotčenými samosprávnými, správními i státními orgány, abyste měl ucelený přehled rozvojových záměrů v celém záplavovém území, geologické podmínky v celém záplavovém území, abyste si připustil i katastrofické situace z přívalových dešťů, jejich cyklus se zkracuje a to i v místech, kde nejsou potoky ani řeky! Při Vaší odbornosti a rozhodovacích praktikách se musíte seznámit i s další návazností území KT, pětiramenné kruhové křižovatky Palachova/Sobotecká k akci Sportovní areál Maškova zahrada, t.j. akci, pro kterou v roce 2006 probíhat příprava PD (viz podklad do ZM 29.6.06 – bod 8. programu ZM). V podkladech do ZM 29.6.06 je více problémových zjištění ORM k RP-C (negativní stanovisko KHS) atd. Z pozice člen ZM, který má brát nestandardní činnost ORM na vědomí. Tímto Vás žádám, abyste v souvislosti s Vaším názorem na novou „dopravní zátěž“ a dopravní řešení v RP-C se jednoznačně vyjádřil. Čekám Vaše odborné stanovisko obratem, prosím, předejte mně jej na KPP 28.6.06.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena