MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Z dopisu Kontrolnímu výboru ZM Turnova

Josef Kunetka

Dne 30.3.06 obdrželo ZM Spis kateg. STŘELNICE od předkladatele - starosty Hejduka. Ten ve spise uvedl dva zdůvodňující, ale i zavádějící závěry pro realizaci Střelnice: „Pokud město projde takovými kroky a usneseními – nemůže ve finiši říci ne. To dělají nevyrovnaná a neodpovědná zastupitelstva malých obcí, nebo politicky, či skupinově ovládaná zastupitelstva.“ + „Víceúčelový přínos areálu musí být zřejmý každému. Jeho potřeba v Turnově je jasná“. Tento způsob prosazování STŘELNICE měl vycházet jen z důsledné analýzy a kontroly „takových kroků“, které by odhalily hrubé nedostatky v přípravě stavby i v její částečné realizaci. Souhlasil jsem s tím, že KV dokončí Kontrolní zprávu „STŘELNICE“ a předloží ji na ZM 27.4.06 (viz bod 3. programu). Zastupitelé k e zprávě KV obdrželi současně i písemná vyjádření od starosty Hejduka, místostarostky Maierové, vedoucího ORM MÚ Kanclíře. ZM i KV jsem upozornil na skutečnost, že taková vyjádření nebyla dostatečně výstižná a autoři v nich nevyjasnili mnohá pochybení v procesu všech jednotlivých fází od zadávání nejprve rekonstrukce, následné změny na novostavbu, přes další nestandardní postupy až po současnost. Skutečností zůstalo, že představitelé radnice nebyli důslední a nesledovali zadávací postupy, nevyhodnocovali si geologickou situaci v zastavovací území a jeho okolí, že průzkumy a projekty přebírali jen se samozřejmostí a nepřesvědčil se, zda je vše v pořádku. Postupy schvalovala jen RM. Přípravné práce a potom i dílčí realizace stavebních prací byly financované v takovém procesu, který neměl žádnou oporu v dostatečně odborného dohledu a kontrole, což nyní neumožňuje určit jinou konkrétní odpovědnost za dvousetmilionovou investici, než odpovědnost pro představitele města starostu Hejduka a v některých rozhodnutí lze uvést pracovníky samosprávných, správních a státních orgánů: místostarostku Maierovou, místostarostu Pekaře, vedoucího ORM Kanclíře, představitele KCT Feštra a vedoucí SÚ Zakouřilovou. V rozpravě k případu STŘELNICE 27.4.06 jsem požadoval, aby kontrolní zpráva KV byla doplněná odborným vyjádřením FV, aby v takovémto vyjádření jednoznačně zaznělo, zda financování STŘELNICE (ze všech zdrojů) a od samého začátku vedení radnice považuje v ročních přezkumech hospodaření „bez nedostatků“ a že tato investiční akce neměla žádný negativní vliv na uváděné závěrečné výsledky v ročních přezkumech. Považuji za nezbytně nutné, aby KV a FV nyní zjistily, zda případ STŘELNICE účelově neunikl pozornosti zpracovatelce ročních přezkumů, proč se s takovým případem nezabývala. Písemné reakce (dříve jmenovaných funkcionářů) ke kontrolní zprávě KV mě neuspokojily.

Projednávání případu STŘELNICE pokračovalo na ZM 25.5.06. ZM nemělo však ani tentokrát k disposici kvalifikované vyjádření FV. Starosta odmítl jakákoli další písemná vyjádření k otázkám KV s tím, že se osobně dostaví na červnovém zasedání KV. Na jednání KV 19.6.06. se dostavil starosta Hejduk s úmyslem řečnicky vysvětlit KV mimořádné složitosti s investiční akcí STŘELNICE. V podstatě obhajoval část toho, co obsahuje jeho Spis kat.: Podklad do ZM 27.4.06. Jako přizvaný zastupitel do KV jsem slyšel jen opakovaní různých jeho obecných stanovisek ze Spisu do ZM 27.4.06. Neslyšel jsem nic nového a konkrétního, jednotlivé odpovědi na otázky pro Hejduka jistě zpracujete a dáte do ZM.

O důležitosti komplexní kontroly investiční akce STŘELNICE není snad pochyb a jsem přesvědčený o tom, že došlo k hrubým pochybením v technickém i finančním procesně právním postupu, že odpovědnost jednotlivých činitelů je zjistitelná a starosta nese plnou odpovědnost za koordinaci všech postupů s akcí STŘELNICE.

Na jednání KV 19.6.06 jsem očekával nějaká nová vysvětlení starosty a chtěl jsem se orientovat i ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, kterou vypracoval odbor kontroly KÚLK s datem 12.6.06. U všech přezkumů hospodaření (dříve zadávaných městem Ing. Schneidrové a nyní odboru kontroly KÚ) jsem požadoval, aby autor přezkumu hospodaření vždy úzce spolupracoval s KV i FV. Kdyby se tak stávalo, tak oba výbory -KV i FV- i orgán kontroly KÚLK měly možnost na zavádějící okolnosti (a to nejen v daném případě STŘELNICE) upozornit a vyžadovat řádný odborný přezkum. Odbor kontroly KÚLK se ve zprávě přezkumu hospodaření za rok 2005 nezabýval jen dodržováním předpisů o finančním hospodaření města, ale i nakládáním s majetkem, porovnáním rozpočtu s čerpáním, rozsahem i způsobem účetnictví a jeho průkazností, vč. správnosti postupů při zadávání veřejných zakázek. Kdyby každá kontrola (dř. ing. Schneidrové, nyní KÚLK) komunikovala s KV a FV tak by se rozhodně musela zaměřit na dvousetmilionovou akci STŘELNICE. Zkontrolovala by nerealizované a zbytečné projekty, zinventarizovala nedokončené - zmařené, ale zaplacené stavební práce – v podstatě to, co dnes má Váš KV a FV s místostarostou Pekařem zajistit. Neztotožňuji se s postojem místostarosty Pekaře, že věrohodné sestavení celkových nákladů na STŘELNICI není problém a že jej nezajímá co se dělo před jeho nástupem do funkce místostarosty (?). Vnitřní kontrolní systém neukládá jen shromáždit celkové náklady, ale i zaprotokolovat ne zcela běžná nedopatření, která jsou nehospodárná, neefektivní, neúčelná – zmařená. Pokud zpráva o hospodaření města za rok 2005 (KÚLK z 12.6.06) obsahuje ke STŘELNICI jen stručné zjištění, že Největší akcí byly zahajovací náklady na rozsáhlou výstavbu společenského zařízení STŘELNICE ve výši 13 mil. Kč. Podle schváleného záměru ZM (usn. č. 57 a 59/2005) by celkové náklady neměly překročit 135 mil. Kč při dodržení ukazatele maximálního zadlužení města 100 mil. Kč“, tak kontrola opomenula, že akce nebyla předmětem kontrol v předchozích létech a že dřívější náklady budou ovlivňovat – zvyšovat inventarizaci majetku města o nepřípustné hodnoty.

Pokud starosta Hejduk předloží ZM 29.6.06 schválit usnesení, že „ZM souhlasí s celoročním hospodařením Města Turnov v roce 2005 dle předloženého návrhu, a to bez výhrad“ - tedy ke zprávě KÚLK z 12.6.06, tak budu hlasovat proti.

Není myslitelné, aby KV přistoupil na kontroverzní tvrzení starosty. Jednání vedoucích činitelů radnice ve věci STŘELNICE se už nyní jeví jako porušování povinností při správě veřejných financí a majetku. Roční - pouze namátkové přezkumy hospodaření – v minulosti charakterizovala registrovaná auditorka ing. Schneidrová tak, že závěry zprávy učinila s odkazem na § 7, kde musí uvést, zda nebyly zjištěny nedostatky ... , že zpráva o výsledku hospodaření není auditorskou zprávou, že zprávu nelze považovat za auditorskou zprávu o ověření účetní uzávěrky, že „ověření účetní uzávěrky znamená, že auditor vysloví svůj názor na to, že majetek města, jeho závazky a hospodářský výsledek uvedený ve výkazech věrně zobrazuje skutečnost“. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Turnov za rok 2005 ze dne 12.6.06 proběhla s vědomím starosty a z informací vedoucí FO, hlavní účetní a jiných pracovníků účtárny. Kontrolu provedl odbor kontroly KÚLK a byla rovněž jen namátková a tím ji nemohu pojmout, že věrně zobrazuje skutečnost.

Z kontroly KV a ze spolupráce s odborem kontroly MÚ, FV a krajského odboru kontroly měla by vyjít zpráva o největší investiční akci města (STŘELNICE) se závěrem o důsledném posuzovaní všech technických a finančních postupů od samého začátku akce, přes přerušení až po současnost.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena