MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Komunální volby se blíží

Ivan Turnovec

Dovolím si na tomto místě připomenout Turnovákům volební program strany Volba pro město (VPM) z roku 2002, který se bohužel jejím zastupitelům prosadit nepodařilo. Nepodařilo se to proto, že byli starostovou účelovou většinou (14 hlasů ze 27) vytlačeni do opozice. Po zkušenostech z uplynulých čtyř let, je nám jasné, že hlavním cílem musí být prosadit, aby Zastupitelstvo a Rada města se staly pro naše občany servisní organizací, tj. musí pracovat v jejich zájmu. Věříme, že se to po těchto podzimních komunálních volbách podaří zajistit.

Teď už si můžete prohlédnout jednotlivé body volebního programu VPM z roku 2002, který bude základem i pro program současný:

1) Osobní zodpovědnost zastupitelů - Po zkušenostech z minulého období, jí pokládáme za stěžejní programový bod. Radniční politika musí být otevřená, nebudeme podporovat obcházení názoru občanů při řešení všech věcí dotýkajících se života obce. Každý zastupitel musí nést osobní zodpovědnost za veškerá svá rozhodnutí, nelze souhlasit s tím, aby byla hlasování zastupitelstva a rady anonymní.

(Budeme inicializovat změnu jednacího řádu tak, aby se v zápisech uvádělo jak kdo v Radě a Zastupitelstvu hlasoval při rozhodování o rozpočtu a jeho změnách, o regulačních plánech, zakázkách zadávaných městem a investicích nad 1 milion Kč, ale i dalších rozhodnutích která mají zásadní vliv na chod města.)

2 Zadluženost města -Zástupci VPM v zastupitelstvu budou dbát na to, aby nedocházelo k dalšímu nárůstu obecní zadluženosti a aby se stávající dluhy postupně snižovaly. S tím souvisí i pečlivé zvažování veškerých nákladů (i u investičních akcí) a vůbec městské režie, i režie a provozních nákladů všech městských organizací (rozpočtových i služeb)

3) Koncepce rozvoje města – chceme podporovat využití všech možností pro propagaci Turnova jako přirozeného centra Českého ráje. Budeme podporovat výběr lokalit pro rozvoj ekologického průmyslu, který nebude zatěžovat Český ráj dopravou ani nebezpečnými zplodinami. V rámci dlouhodobého rozvoje budeme podporovat rozvoj služeb i infrastruktury včetně dopravní, aby stále stoupal význam města jako široké spádové oblasti. Budeme podporovat iniciativy stavebníků rodinných i činžovních domů. Stěžejními otázkami které je nutno řešit, kromě urychlení budování obchvatu, bude dopravní obslužnost, veřejná doprava a možnosti parkování ve městě.

4) Hospodářská politika obce – při tvorbě městského rozpočtu budou mít zastupitelé osobní zodpovědnost za správnost a účelnost jednotlivých položek (příjmových i výdajových) pro prospěch občanů. Zastupitelé budou svými rozhodnutími podporovat žádoucí, případně tlumit některé nežádoucí podnikatelské aktivity. Nebudeme souhlasit s podporou provozů poškozujících životní prostředí (příkladem může být obalovna asfaltových drtí o které se jedná).

5) Bezpečnost a veřejný pořádek – chceme posílit prestiž všech bezpečnostních složek ve městě. Větší důraz budeme věnovat prevenci, dodržování klidu, zákonů a vyhlášek města. V co nejkratší době chceme dořešit účinná protipovodňová opatření. Podpoříme zřízení fungujícího krizového systému umožňujícího rychlou komunikaci s občany (veřejný bezdrátový rozhlas).

6) Životní prostředí – chceme podporovat třídění odpadů zajištěním kontejnerů ve městě, zvýhodnit ekologické vytápění a zabránit vzniku černých skládek důslednou kontrolou dodržování čistoty města včetně sankcí za přestupky (v tomto směru chceme aktivizovat městskou policii)

7) Zdravotnictví – Je jasné, že v rámci města je nutná spolupráce všech lékařů (nemocničních i privátních) aby byla optimálně zajišťována komplexní péče o zdrví občanů i turistů. Budeme podporovat snahy o zvýšení prestiže městské nemocnice kvalitou vybavení a ordinujících lékařů. Nemocnice musí být schopna sloužit jako ambulanční servis a zajišťovat služby občanům tak, aby nedocházelo ke zbytečnému čekání na plánované vyšetření. Budeme podporovat provoz sociálních zařízení (penziony, domovy s pečovatelskou službou atd.). Podpoříme vznik střediska sociálních služeb včetně azylových bytů.

8) Školství – chtěli bychom posílit prestižní střední školy (gymnázium) tak, aby mohly přijímat více studentů. Je nám jasné, že v rámci libereckého kraje dojde k selekci základních i středních škol. Chceme, aby kvalita výuky v těch našich byla zárukou, že zdejší školy budou využívány i v rámci spádovosti studenty z oblastí, kde se budou školy rušit.

9) Kultura – budeme vyžadovat důslednou koordinaci všech kulturních aktivit v rámci Kulturního centra. Konkrétní aktivity chceme zajišťovat hlavně prostřednictvím grantů, které mohou podpořit i kulturní aktivity nezastřešované KC. Chceme vyřešit otázku městských médií – zajištění objektivních zpráv mapujících celé spektrum městského života, ať již televizním či rozhlasovým vysíláním, nebo v městem dotovaných HOT, ale i dalších, krajských a celostátních.

10) Sport – Možnost sportovat by měla být umožněna co největšímu množství dětí a mládeže. Budeme se snažit, aby bylo umožněno Sportovní s.r.o., podílet se na investičních akcích města i jinak, aby si sportovci prostředky vydělali hlavně vlastní prací. Dotovat bude město ty sportovní akce, které je budou reprezentovat a to formou grantů podobně jako v případě akcí kulturních, aby byly shodné výchozí podmínky.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena