MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Podivné územní rozhodnutí I. část

xxx

ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘÍPUSTNÉMU ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU TURNOV UKONČENÉMU VYDÁNÍM ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (dále v textu jen ÚR) zn. SÚ/1853/2005/HOZ ZE DNE 10. 5. 2006 ve věci obchodní budovy (s velkou a malou obchodní halou), stavby parkoviště pro osobní automobily, stavby pro samostatné parkovací stání a pro stavbu nového dopravního napojení na nově vybudovanou kruhovou křižovatku, páté rameno okružní křižovatky ...

A SOUČASNĚ

STÍŽNOST PROTI ROZHODNUTÍ STAROSTY MĚSTA, SÚ MÚ, ORM MÚ a OŽP - VPÚ MÚ TURNOV NEZVEŘEJNIT ÚR NA ÚŘEDNÍ DESCE A INTERNETU, STÍŽNOST PROTI CÍLENÉMU ÚMYSLU ZAMEZIT VEŘEJNOSTI A ČLENŮM SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ MOŽNOST VYJADŘOVAT SE K ÚR A ODVOLÁVAT SE PROTI VĚCNĚ PRÁVNÍM NEDOSTATKŮM V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ I VE VYDANÉM ÚR.

Viz výrok starosty na veřejném zasedání ZM 25.05. 2006: že ÚR bylo, je a zůstane dostupné jen vybraným „známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům“, neboť „se jedná o soukromou stavbu“, dále že stavebním úřadem bylo v územním řízení zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy a dotčeny žádné veřejné zájmy ... !

Odvolání se stížností předkládá: Josef Kunetka, bytem ul. U Lip 377 – 511 01 Turnov, občan města a člen zastupitelstva města Turnov s platným osvědčením o zvolení k 2.11.2002 datum podání a odeslání: 25. 07. 2006.

V územním řízení Stavebním úřadem (SÚ) zahájeném 27.03.2006 pro vydaní územního rozhodnutí ÚR SÚ/1853/2005/HOZ s datem 10.05.2006 určil SÚ MÚ Turnov pouze vymezený okruh účastníků - „známé účastníky řízení a dotčené orgány“. V poučení vydaného ÚR uvedl:

„Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu KÚLK, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné“.

Nepřípustným procesně právním nedostatkem je, že ÚR nebylo zveřejněné na úřední desce ani na internetu. SÚ MÚ určil dostupnost ÚR pouze vybraným účastníkům řízení a stavbou dotčeným orgánům. ÚR nebylo tak dostupné veřejnosti a členům samosprávných orgánů. Starosta města Ing. Hejduk nepřipustil projednávání územního řízení a ÚR v radě a zastupitelstvu města. Starosta v územním řízení zastupoval město jako stavbou dotčený orgán a současně jako soukromá osoba, t.j. vybraný účastník územního řízení z titulu vlastnických práv k pozemkům stavbou dotčených. Představitel města - starosta cílevědomě porušil procesně právní postup a povinnosti veřejného funkcionáře hájit zájmy města a jeho občanů (omezit zástavbu a dopravní zátěž v záplavovém území a v centru města, maximalizovat odtokové poměry tří toků v záplavovém území ...), starosta upřednostňoval především své soukromé osobní zájmy.

Viz stručné prohlášení starosty na veřejném zasedání ZM dne 25.05.2006, že ÚR se týká soukromé stavby, že SÚ MÚ si pro územní řízení známé a ÚR vybral známé účastníky a dotčené orgány, že ÚR nebylo a nebude ani dodatečně zveřejněné, že nebude v radě ani v zastupitelstvu projednávané, že kromě vybraných účastníků řízení a dotčených orgánů nepřísluší již nikomu jinému do územního řízení jakkoli vstupovat a že ani nelze vydané ÚR komukoli jinému postupovat (ani kterémukoli zájemci z řad zastupitelů)!

Za daných okolností nebylo možné obecně využít „poučení“ v ÚR a podávat v termínu odvolání, nebyl k disposici ani dokument ÚR a ani k němu nezbytně nutné doprovodné dokumenty, jako např.:

Rozhodnutí odboru životního prostředí (OŽP) - vodoprávního úřadu zn. OZP/06/3349/HOJ- R 42 z 1. 3. 2006 s výrokem souhlasu ke stavbě „Obchodní centrum Koňský trh včetně stavby příjezdové komunikace a mostu přes Stebénku“ (napojení přes místní komunikaci na nově vybudovanou kruhovou křižovatku, páté rameno okružní křižovatky). Protokol o ústním jednání, spojeném s místním šetřením zn. SÚ/1853/328/A/2006/HOZ z 13. 4. 2006

Mapový podklad se schematickým zákresem staveb – stavby obchodní budovy (malé velké haly), stavby parkoviště pro osobní automobily, samostatné parkovací stání a stavby nového dopravního napojení na veřejné místní komunikace, vč. chodníků, stavby přemostění ...

Pozn.: V mapovém podkladu (připojeném k ÚR) jsou podchycené i stavbami vyvolané změny – navýšení nivelety v záplavovém území a jiné úpravy části území KT (pouze pro část dopravního řešení na KT) – tyto stavební změny a podmínky v mapovém podkladu nejsou ve shodě s textem ÚR.

Poznámka redakce: Nestandardní postupy vedení turnovské radnice je třeba prošetřit, nesrovnalosti (i když může jít jen o chyby a ne zaměr) totiž mohou být interpretovány i jako účelové a korupční. S dalšími materiály i tím jak proběhne šetření stížnosti zastupitele Kunetky, naše čtenáře budeme postupně seznamovat.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena