MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Podivné územní rozhodnutí III. část

Josef Kunetka

Lze tedy dostatečnými argumenty prokázat, že veřejní funkcionáři správních a státních orgánů města i kraje ve věci územního plánování a stavebního řízení v záplavovém území tří toků (Velké, Malé Jizery a Stebénky) nejednali a nejednají s odpovědností a důsledností v povinnostech pro výkon správy věcí veřejných. Nevydávali a nevydávají jednoznačná, dostatečně srozumitelná a odborně obhajitelná rozhodnutí, nejednali a nejednají při územních a stavebních řízení v intencích příslušných zákonů. Na základě analýzy dostupných jednotlivých dokumentů k územnímu řízení vyplývá, že: Nelze akceptovat tvrzení, že územní řízení a územní rozhodnutí (ÚR) pod zn. SÚ /1853/2005/HOZ z 10.5.06 se týká „soukromé stavby“, že proto SÚ a starosta nepřipustil ÚR zveřejnit na úřední desce. Jakou zvláštnost měl Závěr zjišťovacího řízení KÚLK z 22.12.05 – bylo jen pro novostavbu OC s parkovištěm a město závěr muselo zveřejnit.

Nelze přijmout to, že SÚ určil okruh známých účastníků řízení, že je a dotčené orgány oslovil, že v okruhu vybraných účastníků bylo adresátem ÚR (na dodejku) i „Město Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov“. Nelze akceptovat tvrzení, že veřejnosti a zastupitelům nepříslušelo a nepřísluší se s dokumentem ÚR seznámit a že nemohou ÚR odvoláním napadnout. Výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení mohou pouze napadnout jen vybraní a oslovení účastníci v ÚR (ve smyslu poučení v ÚR ani pro vybraný okruh účastníků je odvolání proti odůvodnění ÚR však nepřípustné). Dle poučení si SÚ dále vymínil, že po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci navrhovateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem (?). – Jakou odezvu - bez zveřejnění ÚR pro soukromou stavbu“ - si představoval vydavatel ÚR od adresáta „Město Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov“ a z jakého důvodu se SÚ rozhodl předat (po právní moci rozhodnutí) ověřenou dokumentaci případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká?

Je zcela zavádějící výrok SÚ, že v průběhu územního řízení bylo zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti účastníků řízení. Stavebnímu úřadu nepřísluší takové zjištění vůbec prezentovat v úředním dokumentu, když pro řízení si vybral jen omezený okruh účastníků a řízení i vydání ÚR se starostou města utajoval.

Je nepřípustné, aby SÚ připustil územní řízení jen v okruhu vybraných účastníků a stanovil podmínky do ÚR v rozporu s mapou záplavového území pro záplavovou hranicí pro Q 100 a Q 20 pouze Velké a Malé Jizery – bez řádného vyhlášení záplavové hranice pro Stebénku.

Je nepřípustné, aby SÚ vedl územní řízení a vydal ÚR, ve kterém nejsou některé důležité údaje shodné s údaji v jeho mapové příloze (schematickým zákresem stavby a jejího okolí) – např. niveleta má v ÚR podmínku PL ve znění, že musí být zachovaná stávající niveleta terénu v okolí stavby, v prostoru pro nová parkoviště a komunikační napojení; podmínkou PL je , že niveleta nebude navyšovaná oproti stávajícímu stavu. Mapový zákres stavby a jejího okolí podmínky PL nerespektuje, stávající niveleta se navyšuje o cca 150 cm.

Je nepřípustné, aby SÚ připustil v ÚR eventualitu, že pokud bude stavbou dotčená dubová alej a dojde ke kácení dřevin, že potom je nutno dodatečně požádat OŽP o povolení! SÚ vědomě obchází podmínky ochrany ŽP.

Je nepřípustné, aby SÚ v ÚR se odkazoval na Závěr zjišťovacího řízení KÚLK ORVZŽP ze dne 22.12.05 č.j. KÚLK/9632/2005, když rozhodnutí KÚLK neposuzovat vlivy stavby na ŽP se váže jen k novostavbě OC o zastavěné ploše 5.355 m2 a parkoviště o 200 parkovacích stání, nikoli prostoru ke komplexu staveb (vč. nových komunikací, nového přemostění ...) specifikovaných v ÚR.

Je nepřípustné, aby SÚ připustil vydání souhlasu se stavbou v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje až dodatečně při žádosti o stavební povolení.

Je nepřípustné, aby vedoucí SÚ, vedoucí státního orgánu VPÚ OŽP a vedoucí pracovník pro havarijní a krizové plánování města nepřijali plnou odpovědnost za stavbu v rozsahu ÚR a jejího vlivu na odtokové poměry. Průchodem velkých vod (povodňových i přívalových) Stebénky a Jizery je relativně výrazné.

Povodí Labe odpovědnost odmítá nést, tak ji musí nést představitelé rozhodovacích a povolovacích orgánů. To je především odpovědný vedoucí VPÚ OŽP, který vydal rozhodnutí z 1.3.06 (OZP/06/527/HOJ- R 42 se zavádějícím výrokem souhlasu „pro stavbu pouze Obchodní centrum Koňský trh včetně stavby příjezdové komunikace a mostu přes Stebénku v záplavovém území řeky Jizery“.

Zhotovitel odborného posudku (společnost DHI Hydroinform a.s) se domnívá, že navrhovaná stavba OC s minimálními (!!!) úpravami terénu vůči původnímu stavu nezpůsobí zhoršení odtokových poměrů z oblasti. Je tristní, že vedoucí pracovník pro havarijní a krizové plánování města se s výrokem odborného vedoucího pracovníka VPÚ OŽP si vybral z posudku jen část a suverénně tvrdí „že plánovaný most na sjezdu 5. ramene kruhové křižovatky nemá významný vliv na odtokové poměry Stebénky“ , že není nutné očekávat záplavové situace na Stebénce. V posudku DHI je přesně uvedeno: Navrhovaná stavba nezpůsobí změny rychlostního pole v celkovém měřítku. V okolí vlastní stavby, Koňského trhu a směrem k toku Jizery jsou však změny výrazné.

Odborní pracovníci při vydávání ÚR nepostřehli, že v plánech investora jsou výrazné navrhované úpravy terénu v okolí stavby (navýšení nivelety o min. 150 cm).

Je zavádějící uvádět v ÚR dodržení podmínek KHS LK – ÚP Semily v rozsahu hlukové studie pro stavbu OC KT. Existuje přece odborné zjištění (říjen 2005), že už nynější stávající dopravní zátěž způsobuje překračování denních i nočních limitů hluku v podstatné části území RP-C. Je zcela neuvážené další zvýšení dopravní zátěže a zvýšení koncentrace dopravy do centra města vlivem OC KT (později dalším OC Na Lukách). Podstatné zvýšení překračování limitů hluku – nakonec i další znečistění ovzduší (přízemní ozón, mlžný opar ...) je nyní téměř neřešitelné. Rozhodnutí o realizací obchodních center velkých obchodních řetězců v centru města je naprosto zcestné rozhodování.

Místo odborných posouzení pro zástavby v centru města z hlediska vlivů na ŽP (vč. hluku, ovzduší ..) a z hlediska vodního zákona přechází odborníci s novým opodstatněním stavby OC KT. Pracovník havarijního a krizového plánování města Turnov vyslovil politicko ekonomickou myšlenku ve výroku z 10.7.06: „Z hlediska běžného, a zejména případného nouzového režimu, se zásobováním obyvatel základními potravinami z velkých obchodních řetězců, jeví za stávající situace jediné reálné. I když nyní v období „ropného plýtvání“ se zdá být výhodnější umísťovat tyto velkoobchody jako dosažitelné pouze osobními auty (tedy na okrajích a za hranicemi měst/, při stávajících nárůstech cen paliv a čím dále zřetelnějších příznacích budoucí „ropné nouze“ se bude zřejmě tento době poplatný názor přehodnocovat“.

Z hlediska zavádějících procesně právních a věcně právních nedostatků nutno požádat odvolací orgán i MMR o předběžné opatření a ihned zamezit jakékoli stavební činnosti v území stavby a v jejím okolí s výjimkou odstranění skládky sutě. Odstranění sutě je už v tříletém prodlení a skládka sutě tvoří stále značnou překážku pro odtokové poměry při povodních a při přívalových deštích.

Z hlediska žádostí města o dotace (EU, ČR, kraje, města) na protipovodňová opatření, vč. úsilí zvýšit odtokové poměry povodní a přívalových dešťů, je protismyslné „budovat“ v záplavovém území nové stavby – nové odtokové překážky. Josef Kunetka, občan Turnova a člen ZM


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena