MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

VPM v komunální politice 1998-2006

Josef Kunetka

VPM byla po celou dobu jediným skutečným oponentem jeho, vesměs megalomanských, aktivit. Potřebu VPM pochopila značná část veřejnosti. Její úspěšnost ve volbách byla důkazem toho, že občané ve VPM vidí záruku pro uplatňování principů otevřené občanské společnosti, respektování zákonných opatření a plnění slibu důsledně hájit zájmy občanů i města.

Před konáním voleb pro období 1998-2002 (konaly se 13. a 14.11.1998) pracovala obě městská média HOT a RTT - financovaná z veřejných finančních prostředků města - na plné obrátky, aby prezentovala cílenou předvolební strategii místostarosty Hejduka a jeho nezávislého bloku (NB). Místostarosta Hejduk zahlcoval na stránkách HOT 1998 občany svými „vizemi“ i strašením z opozice. Podporu do voleb dostal i z regionální turnovské televize (RTT) – a její mediální expert a „investigativní novinář“ dostal pro Hejdukovu podporu prostor i na stránkách Hlasů a ohlasů (HOT). Vydání celého 1. ročníku HOT (1998) - doporučuji k přečtení.

Zmíním se o několika zvláštnostech předvolební strategie místostarosty Hejduka a jeho příznivců: Aby byla větší jistota získat v podzimních volbách post starosty, tak v březnu 1998 byl první polistopadový starosta dr. Šolc vyzván k odstoupení nebo aby požádal ZM o důvěru! Tím by se místostarosta stal „úřadujícím starostou“. To, díky Bohu nevyšlo. Vznik VPM zkomplikoval pro Hejduka cestu do křesla starosty, zabránit tomu ale nedokázal. VPM se netajila tím, že starostou by měl být kandidát US-DEU Mgr. Rytíř.

Narychlo však vzniklo soudružné uskupení NB, ODS, ČSSD, US-DEU a KSČM, které uzavřelo dohodu, že na starostu bude prosazovat Hejduka, že za podporu dostane křeslo v RM kandidát KSČM, že RM bude bez zástupců VPM ... a to bez ohledu na to, jak dopadnou volby, a dokonce i to, že US-DEU mgr. rytíře na post starosty původně nominovala.

Toto politikaření zvýšilo úspěšnost VPM ve volbách a u mě jen potvrdilo nutnost pro můj comeback do komunální politiky. Očekávané působení zastupitele v samosprávných orgánech města za VPM jsem bral s plnou odpovědností ke svým voličům, nezklamat jejich důvěru a svědomitě plnit slib zastupitele a zlikvidovat impertinentní jednání a rozhodování v režii Hejduka. Ke každému jednání a rozhodování jsem přistupoval s důsledností, s poznáním všech širších souvislostí toho kterého problému, jednal jsem věcně a s oporou v příslušných zákonech a to i v těch zákonech, které mají zákonodárnou kontinuitu z období I. ČSR i bezprostředně poválečného období po II. světové válce. Soustředil jsem vždy dostatek konkrétních argumentů, důkazní dokumentace a připravil jsem konstruktivní návrhy řešení. Pro „nápravná opatření“ jsem využil mnohé zkušeností z dříve prožitých režimů. Pro zastupování starosty a pro spoluřízení města s RM a ZM bezprostředně po Listopadu ´89 jsem se nejprve seznámil s historií města, vyhodnotil jsem si již dříve nalajnované cíle předchozího režimu, podchytil jsem si potřebu a požadavky veřejnosti, těžil jsem z kontaktu s občany a z mítinků OF. Po nezbytně nutných operativních opatření k zajištění chodu města (odsun okupační posádky, zajištění a využití objektů převzatých bezúplatně od státu ....) bylo nutné připravit smysluplnou strategii rozvoje města. Z iniciativy několika desítek dobrovolných (neplacených) odborníků vznikla „Revize územního plánu“ (1992). Po rozpadu OF jsem však rezignoval, neboť jsem se nemohl ztotožnit s prorůstajícím politikařením do reformované společnosti. Místo důsledného uplatňování principů otevřené demokratické společnosti v řízení správy věcí veřejných dostávala se krok za krokem do popředí individuální racionalita – nástup racionálních rádoby politiků a úředníků, kteří nijak neskrývali (neskrývají ani doposud) úsilí získávat pro sebe maximální individuální výhody, upevnit si politickou kariéru za každých okolností, kteří bez studu zneužívají pravomocí veřejných funkcionářů a zneužívají k tomu dočasnou politickou moc. V předvolebním článku místostarosty Hejduka v HOT ZÁŘÍ 1998 se autor článku - Hejduk - chvástal, že se v koncepci rozvoje „opravdu neustále zlepšují“, že založil na úřadě odbor koncepce a rozvoje města, který postupně pozdvihne dosavadní snažení na ještě vyšší úroveň, že odbor se už začal učit kvalitně pracovat. V osmiletém učení se stále jen učí, učí a učí strategickému, územnímu a regulačnímu plánování a projektují, projektují a přeprojektovávají rozvojové záměry, aniž by k nim měli vyhodnocení potřeby a možností, aniž by si přečetli odborné publikace „Plánujeme Turnovsko“ nebo „Technický pokrok“ z roku 1941, aniž by měli k disposici alespoň inženýrsko geologické a hydrogeologické posudky pro navrhování zástavby ... . Z veřejných financí odčerpávají statisíce a miliony korun. Odbor kontroly se s tím nezabývá, neboť ho starosta (přímý nadřízený OK MÚ) kontrolou nepověří!!!

Po Listopadu ´89 jsme se jen zdánlivě a na přechodnou dobu zbavili politické moci „na věčné časy“, předlistopadových rozhodování předsedů místních a městských národních výborů, okresních a krajských tajemníků, vlády jedné strany s NF. Na mnohých radnicích se usadili jiní, jinak funkčně zařazení a i několikrát politicky přebarvení (třeba tací, co ještě v dubnu 1990 chodili na schůze KSČ). Ti, při vědomí, že jsou neodvolatelní, že mohou být maximálně vyměnění po čtyřech letech, konají jak konají a jen se soustavně jistí různými dohodami k udržení křesel a moci i v dalším volebním období. Na různé koaliční dohody a různá utajená ujednání pro získání alespoň jednohlavé rozhodovací moci se VPM nikdy nepodílela a doufám, že se ani v období 2006-2010 podílet nebude. VPM ctí principy otevřené občanské společnosti a za dobu svého působení nebyla jen kritikem šlendriánství a nehorázností, ale předložila k tomu důkazy a měla i konstruktivní řešení.

Pro stanovení cílů VPM do třetího volebního období je nutné vycházet z plně hodnotného vyhodnocení správy věcí veřejných, znát všechna pochybení a nehoráznosti. Proto mě překvapil především Váš jediný volební cíl – usilovat o maximální rozvoj města. Oponoval jsem Vám proto, že jste nebyl alespoň částečně konkrétní v čem a kde by se mělo město rozvíjet. Pro mě to není ani rychlostní komunikace R/35 (s kapacitou cca až 20 tis. kamionů Hamburk – Istanbul), která je navrhovaná jako průtah našeho města s několika mimoúrovňovými křižovatkami a má být průtahem Českým rájem. Pro mě to nejsou ani výstavby dalších supermarketů v centru města a v záplavovém území (Hypernova na Koňském trhu, Kaufland Na Lukách), ani nesmyslný „vnitřní městský okruh“, ani v RP-C bezmyšlenkovitě namalovaná zástavba každé volné „díry“ ve městě. Pro mě a pro ZM v příštím období je nutné si uvědomit, že z 240 mil. rozpočtu města bude zadluženost údajně jen 140 mil. Kč. Dovolím si tvrdit, že bude ještě o hodně vyšší. Pro vyhlášenou zadluženost starosta enormně ponížil výdajové rozpočty městských zařízení (škol, TS ...), není už co prodávat – s výjimkou snad podniku TEPLO nebo Mě Nemocnice. Tržby z prodeje pozemků a nemovitostí se žalobami na určení vlastnictví a vydání konfiskovaného majetku poválečnými dekrety opakovaně doporučuji dát jen do rezervy. Finanční transakce starosty s tímto majetkem získaným městem od státu bezúplatně a jeho prodeje, s dělením tržby s žalobcem, jsou nepřípustné!


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena