MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

K veřejnému zasedání dne 7. 9. 2006

Josef Kunetka

V mém dlouholetém poslání zastupitele jsem se pro mnohé občany stal jejich hodnověrným zástupcem. S naprostou samozřejmostí se mnou komunikují a požadují ode mě nejen různá vysvětlení a pomoc, ale i neodkladná řešení a zásah. Pohybuji se mezi lidmi, trvale působím „v terénu“ a mohu proto tvrdit, že jsem byl více „v obraze“, než kterýkoli jiný funkcionář v městských či krajských exekutivních a poradních orgánech. Po celou bylo dobu plnění mých zastupitelských povinností mimořádně náročné. Nebylo snadné získávat dostatek důkazních podkladů o tom, zda jednání či rozhodnutí bylo to nejdokonalejší, proč bylo takové a nebylo onaké. Nebylo snadné navrhovat postupy a opatření, které záležitost vyřeší. Vždy se totiž jednalo (a bude jednat) o vyhledávání argumentů, o shromáždění písemností, o získání odborných stanovisek a o nutnost posuzování případů v širších souvislostech. Jen tak lze učinit objektivní závěry. Na základě podrobného seznámení s jednotlivými problémy jsem předkládal vedení radnice, radě a zastupitelstvu, písemná stanoviska a konkrétní požadavky na řešení správy věcí veřejných. S reakcí vedení města - až na několik výjimek - jsem nebyl spokojený.

Ve vydání HOT ZÁŘÍ 2006 uvedla redakce některé případy, které občané právem kritizují a které jsou pro ně nepochopitelné a nepřijatelné. Jsou to případy, ke kterým jsem měl i já již dříve výhrady.

Toto zářijové ZM je jedním z posledních volebního období 2002-2006 a proto nemohu jinak, než k případům uváděným v tisku (a zvláště HOT) znovu zaujmout stanoviska a postoupit je tímto způsobem všem zastupitelům. I když nejsou v programu ZM dne 7.9.06, dosluhující garnitura by je měla brát vážně. Nezávisle to může posloužit i příštímu vedení radnice, příštím radním a zastupitelům. Uvedené případy patří do komplexního bilancování dvou volebních období – 1998/2002, 2002/2006.

Rekonstrukce Nádražní ulice: Občas zmatek, ale hlavně práce jdou velmi pomalu a termíny budu posunuty! Viz HOT ZÁŘÍ 2006, str. 6. a 7.

Občané jsou shovívaví a smířili se s tím, že při stavbách jsou zmatky, že se posouvají termíny dokončení ... . Co však občanům nejvíce vadí je koncepční řešení rekonstrukce ulice. Zcela nesmyslné bylo zadat její zúžení. S tímto nápadem přišel starosta s vedoucím ORM. Projektant projektoval na základě zadávacích podmínek. Logika a připravenost (průzkumná zjištění, majetkové dohody ...) šly stranou a vidina bulváru je převálcovala. Původní projekt „bulváru“ se zaslepením širokého vjezdu z Nádražní před hlavní budovu nádraží vzal už za své, pro majetkovou nepřipravenost. Padl záměr vjezdu přes dřívější Uhelné sklady a padlo i parkoviště v Uhelných skladech. Projekt (jako obvykle většina projektů v Turnově) se předělává, ale zúžení Nádražní ulice už zůstane. Co způsobí nová ulice bez odbočovacích pruhů (zvláště pro autobusy), jaká bude plynulost dopravy v zimě při sněhových mantinelech ... . Proč se zadavatelé rozhodli tak jak se rozhodli?

V euforii předvolebních vizí a slibů kandidáta Ing. Hejduka na post starosty před osmi lety (viz HOT ZÁŘÍ 1998 str. 1. a 12.) sdělil tento turnovskému lidu, že končí období „nereálných a šuplíkových projektů, studií a koncepcí“, že už se v tom „bude radnice opravdu neustále zlepšovat“, že na úřadě vznikl odbor koncepce a rozvoje města, který pozdvihne snažení radnice na ještě vyšší úroveň ... !

Návrh opatření: Neprodleně zjistit individuální odpovědnost za návrh a prosazování nedomyšlené a neobhajitelné koncepce Nádražní ul., vyčíslit a zveřejnit navýšení nákladů na změny projektu a na stavební práce, které vznikly nedostatečným průzkumem stavu věci a komplikují i dodržení termínu dokončení stavby. Zjištění vícenákladů u každého zdroje financování (jde o veřejnou zakázku a veřejné finance).

Koncepce autobusové dopravy v realitě 2006 a budoucnosti 2007. Viz HOT ZÁŘÍ 2006, str. 7.

Ve sloupku místostarosty Hejduka před 8 roky (HOT ZÁŘÍ 1998, str. 12) je prohlášení, že už se na základě požadavku zastupitelstva zpracovává koncepce autobusové dopravy. V koncepci mělo jít především o upřednostnění hromadné autobusové dopravy před individuální a její rovnoměrné a plošné rozšíření. Obchodním domem PLUS došlo pouze k náznaku zavedení místní dopravy. Autobus dnes jezdí v hodinových intervalech a spojuje Šetřilovsko, nemocnici, náměstí, Výšinku-Kamenec, PLUS, Palackého, hlavní nádraží, Ohrazenice. Další významná část města (obchodně průmyslovou zónu Vesecko, Daliměřice, Malý Rohozec, Kobylka, Bukovina, Hrubý Rohozec) – takovouto dopravu ani ve dvouhodinových intervalech nemá.

V současné době - před dokončením přeložky I/10 E 65 a před rekonstrukcí Bezručovy ulice - veřejnost ze „severní periferie“ města nezískala od zástupce města (místostarosty Pekaře) jednoznačné ujištění, že pro tuto severní lokalitu bude někdy rozšířená dopravní obslužnost. Po petiční akci občanů mě signatáři vyzvali k jednání s kompetentním funkcionářem města. Zprostředkoval jsem 28 občanům setkání s místostarostou Pekařem dne 9.8.06. Jeho zprávu, že po dobu rekonstrukce křižovatky Na Vápeníku a rekonstrukce Bezručovy, bude autobusová doprava komplikovaná. To vzali občané na vědomí a převzali jediný objížďkový jízdný řád jediné linky (670111) a sdělení z krajského úřadu (KÚLK) - oddělení dopravní obslužnosti. Jednání s KULK bylo, na začátku července 2005, na městském úřadě, s tím, že ztrátu za stávající spoje bude i dále hradit KÚ. Pokud by město požadovalo provozovat další spoje na této lince, tak se musí obrátit na dopravce ČSAD Semily a ztrátu samo hradit. Město Turnov údajně přispívá na ztráty cca jen 130 Kč/na obyvatele, zatím co magistrát Liberec doplácí 1.710 Kč.

ČSAD – gen. ředitel sdělil dopisem 9.8.06 občance paní Švermové, že od října bude celá linka 670111 znovu v provozu, i když možná v trochu pozměněné podobě. Zdůraznil, že některé spoje jsou velice žádané, že některé naopak nejsou využívané. KÚLK nemalou ztrátu vzniklou provozem této linky samozřejmě platí, ale nechce platit spoje, které jezdí prázdné, a tak v případě jejich zrušení nikomu chybět nebudou. Je zřejmé, že vyjednávači města i ředitel ČSAD odmítají jakkoli přizpůsobit autobusovou dopravu nově vzniklým podmínkám (věková struktura obyvatel, nové zaměstnanecké příležitosti, změna tras ...). Není zájem upřednostnit hromadnou dopravu před individuální. Z toho vyplývá, že nebude zajištěná obslužnost v kratších intervalech ani v nejbližší budoucnosti, t.j. po 10.12.06, kdy končí platnost letošních jízdních řádů. Předpokládám, že se pracuje na nových jízdních řádech a že opět bude vše bez podstatných změn i bez vyslyšení požadavků veřejnosti. Je zavádějící předem „úředně“ předjímat, že budou spoje nevyužívané. Otevřena je otázka zda vůbec půjde o úředníky proklamované ztráty. Lze těžko předpokládat, že se pro občany této „severní periférie města“ něco vyřeší.

Doporučuji, zaveďme nové spoje na 6 měsíců a uvidí se. Zrušit je lze kdykoli. Je už načase pracovat s koncepční představou, v tomto se lze odvolat i Ing. Hejduka ze září roku 1998!

Návrh opatření: Neprodleně jednat s občany severní části města, předložit jim zajištění uspokojivé autobusové dopravy ve dvouhodinových intervalech. V rozpočtové změně č. 3. (podklad do ZM 7.9.06) navýšit výdajovou položku č. 279 (dopravní obslužnost) o částku adekvátní pro občany požadované úpravy spojů - pro dostupnost nemocnice a centra města občany ze severní části Turnova (Bukovina, Dolánky, Malý Rohozec, Vesecko, Hrubý Rohozec, Daliměřice).

Střelnice – investiční akce bez dostatečné kontroly a bez určení odpovědnosti. Viz HOT ZÁŘÍ 2006 str. 60.

I tato největší (dvousetmilionová) investiční akce postrádala uvážlivé, odpovědné a kvalifikované zadání Tím ani v tomto případě Ing. Hejduk nenaplnil svoji představu o vyšší úrovni pro rozvojové koncepce a při její realizaci. Nesplnil své cíle a předvolební sliby z HOT ZÁŘÍ 1998 (str. 1. a 12.) - tedy před 8 roky. Je skutečností, že nedůslednost a neodpovědnost (možná i přehnané a nezdravé sebevědomí) od samého začátku akce Střelnice až po současnost stály „hodně peněz a sloužily jen k předstírání prozíravého vedení města“ (použitý výrok ing. H. z HOT ZÁŘÍ 1998).

V současné době nelze zjistit kolik těch „hodně peněz“ na přepracovávání projektů a na základové stavební práce ubylo z kasy města a Nadace BJH, ale ani kolik ještě budou město stát. Zjistit nedostatky byl v říjnu m.r. pověřený kontrolní výbor (KV ZM). Zhostil se úkolu v daných možnostech. Vyhodnotit další nedostatky, zjistit o kolik penězvlastně město přišlo a kdo je za to konkrétně zodpovědný, měl finanční výbor (FV ZM). Tento výbor ale podal zastupitelům 29.6.06 vyjádření, že „není v jeho možnostech takové posouzení seriozním způsobem učinit“. Podle FV ZM tak lze učinit jen prostřednictvím auditu odborné firmy a audit by podle nich přesáhl částku 1 mil. Kč!

S takovýmto postupem nelze souhlasit. Dne 7.7.06 jsem proto podal STÍŽNOST proti dosavadním vyjádřením ke kontrole a přezkumu investiční akce STŘELNICE a znovu jsem uplatnil požadavek zajištění důsledné kontroly akce i s identifikací individuální odpovědnosti. Stížnost jsem dostatečně odůvodnil s odkazem na zásady kontrolního řádu pro vnitřní kontrolní mechanismy – pro včasné zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a jiných rizik, vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů. Kontroly a přezkumy vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Upozornil jsem na to, že probíhají roční přezkumy hospodaření a jsou v Turnově vždy s dodatkem „bez nedostatků“. Takové „přezkumy“ pravidelně dostává ZM ke schválení. Je trestuhodné, že tak problémovou akci, jakou je STŘELNICE, nikdo nekontroloval!

Stížnost ze 7.7.06 obdržel Odbor kontroly MÚ, všichni členové RM a předsedové KV ZM a FV ZM. S největší pravděpodobností adresáty nezajímala. Přehlédli, že adresátem stížnosti byl odborně fundovaný Odbor kontroly MÚ, který má v pracovních povinnostech nejen přijímat a vyřizovat stížnosti, ale především kontrolovat anebo s kontrolními orgány – (KV ZM a FV ZM, či externími kontrolami) - spolupracovat. Adresáti se spokojili s tím, že ZM 29.6.06 uložilo starostovi do konce října 2006 zjistit rozdělení finančních prostředků vynaložených na Střelnici z prostředků Nadace BJH, města a KCT. Příliš zjednodušené řešení. Je skutečností, že konkrétnější byl OK MÚ – po 23 dnech vyřizování stížnosti mně dopisem 1.8.06 (zn. OK/06/75/vOK) vysvětlil, že OK MÚ „je odpovědný starostovi města a že starosta odbor nepověřil kontrolou na činnost kontrolního systému města a na přezkum akce Střelnice“. Vedoucí OK dodala, že ze směrnice v organizačním řádu ještě vyplývá „přiřazení činnosti OK MÚ do působnosti místostarosty Pekaře a že ani ten OK MÚ nepověřil kontrolou Střelnice“. Byl jsem ještě upozorněn, že moji stížnost tedy OK MÚ nebude řešit a že své námitky mám uplatnit přímo na ZM.

Reagoval jsem na to dopisem z 3.8.06 s tím, že od OK MÚ požaduji alespoň stručné sdělení o tom:

zda odbor kontroly (OK) působil a spolupracoval ve věci Střelnice s KV ZM a FV ZM a to jak a k jakému zjištění sám OK dospěl a zda vůbec k něčemu dospěl

zda OK požádal starostu a místostarostu nebo RM o pověření přezkumu akce Střelnice, zda vůbec může ve věci konat – kdy tak učinil a jakým způsobem

zda OK požádal starostu a místostarostu nebo RM o souhlas k vyřízení mé stížnosti, jakým způsobem OK o to požádal a jak byl tento požadavek zamítnutý a proč – odůvodnění.

Od OK MÚ – dne 30.8.06, tedy po 27 dnech jsem dostal stručné vyjádření, že vyjádření OK jsem už dostal 1.8.06 a že pokud trvám na požadavku, aby OK prošetřil činnost kontrolního systému a akci Střelnice, tak ať se „obrátím na starostu města Ing. M. Hejduka či další členy vedení města“.

Odkaz OK MÚ ze dne 1.8.06 na to, abych se obrátil přímo na ZM jsem nepoužil proto, že jsem neměl přehled o tom co pro kontrolu učinil sám OK MÚ. S politováním konstatuji, že vedoucí OK MÚ mně v dopise z 30.8.06 opomenula odpovědět na ony tři otázky v předchozím odstavci uvedené. Z těchto důvodů nevyužiji ani její druhé doporučení, abych se obrátil přímo na starostu Hejduka, či další členy vedení. Tím bych stejně ničeho nedosáhl, neboť jak starosta Hejduk, tak členka vedení Maierová byli přímo odpovědní za Střelnici (místostarosta Pekař měl jen nepřímé „funkční přiřazení“). Nelze předpokládat, že přímo odpovědní by na sebe odsouhlasili kontrolu. Nečinili tak ani jako přední představitelé samosprávy.

Návrh opatření: Neprodleně zaúkolovat profesionální OK MÚ tak, aby zajistil důslednou kompletní kontrolu toku financí z veškerých zdrojů (veřejných i nadace) zaměřit se na veškeré vícepráce v členění 1) projektová příprava a změny a doplňky; 2) příprava a zajištění staveniště; 3) veškeré zajišťující základové práce do přerušení stavby a zvlášť náklady na totéž po obnově stavby ...


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena