MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Čestné občanství

Město Turnov připravuje směrnici o udělování čestného občanství. Protože se z nejrůznějších občanských iniciativ a od žurnalistů opakovaně objevují návrhy na udělení nebo odejmutí čestného občanství již neexistujícím osobám předkládám právní rozbor této problematiky:

Čestné občanství je situace, kdy zastupitelstvo obce udělí občanství někomu, kdo není občanem obce. Podstatou udělení čestného občanství je udělení určitých práv ze statutu občana vyplývajících. Nezbytné proto je, aby osoba, jíž je občanství udělováno, byla vůbec právně způsobilá být nositelem práv.

Podle čl. 5 Listiny základních práv a svobod č. 23/1991 Sb. (repub. č. 2/1993 Sb.) je každý způsobilý mít práva. Podle § 7 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků vzniká způsobilost fysické osoby mít práva a povinnosti narozením, smrtí tato způsobilost zanikne.

Je tedy nepochybné, že zaniká-li smrtí způsobilost mít práva, zanikají tím i všechna dosud nabytá práva; přirozeně včetně práv vyplývajících z občanství. Protože občanství není nic jiného než souhrn práv a povinností, nezbývá než konstatovat, že smrtí zaniká i samotné občanství (bez ohledu na to, jde-li o občanství státní či obecní, zákonné či čestné). Po smrti již nelze občanství obce získat. To že se tak dělo je právní paradox (příkladem může být čestné občanství Jana Švermy v Mnichově Hradišti). Aby totiž bylo čestné občanství někomu uděleno, musí s tím potenciální občan souhlasit. Doklad o udělení či odnětí občanství je nutno občanu doručit. To lze pouze živému a nikoli zesnulému. I při odnímání čestného občanství je mravným umožnit odmítanému k věci se vyjádřit (audiatur et altera pars). Z rozboru platného právního řádu je zjevné, že „in memoriam“ nelze čestné občanství ani udělovat, ani odnímat. Na nelogické rušení občanství mrtvých komunistických potentátů v některých městech jsem na stránkách HOT již před časem upozorňoval.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena