MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Reakce na reakci

Ivan Turnovec

Paní místostarostka mnoha slovy popírá svou zodpovědnost za miliony, které byly zbytečně vedením města “vyhozené” v rámci akce nazvané REKONSTRUKCE STŘELNICE. Vůči městu byla zodpovědná právě ona osobně - nakonec její pověření je dokumentováno i jejími slovy. O závadách v projektové dokumentaci byla informována stejně, jako o chybách v přípravě staveniště. Její povinností bylo tyto závady reklamovat a chtít, aby projektující organizace vše opravila. To se nestalo.

Hladin zodpovědnosti veřejného funkcionáře je několik. Ta morálně-politická je jednoznačná a v tomto případě má paní místostarostka “máslo na hlavě”. Kdyby totiž konala již v roce 2002, nemuselo by se čekat na výsledek a reakci Kontrolního výboru zastupitelstva až v roce letošním.

Jí i čtenářům připomenu text Otakara Grunda ze srpna 2002, který na některé závady upozornil již tehdy:

Plánovaná akce bude nejméně o deset milionů dražší. Město má údajně několik možností, jak chybějící peníze sehnat. Bude ale potřeba nový projekt, protože původní, podle posudku odborníků, nevyhovuje platným předpisům. Skoro měsíc nepokračují práce na výstavbě nového objektu Kulturního centra (KCT) na místě bývalé Střelnice, kde podle vyjádření starosty Milana Hejduka nastala komplikovaná situace.

Stavba s původním rozpočtem 143 milionů korun se podle měsíc staré informace místostarostky Hany Maierové měla prodražit asi o 4,5 milionů, avšak starosta Hejduk už minulý čtvrtek hovořil neméně o milionech deseti. Oba shodně přiznali, že se tak stalo z důvodu nevhodně projektovaných základů, jelikož se změnily podmínky geologického průzkumu, který bylo možné provést až po odstranění části svahu. Nyní má město podle starosty čtyři možnosti. Může požádat o příspěvek stát, Nadaci B. J. Horáčka Českému ráji, použít vlastních zdrojů, nebo částečně omezit stavbu. Každopádně však údajně musí provést dopracování projektu dalším projektantem a zlepšit kontrolu.

”Nevěřili byste, kolik odborníků má různé názory na zpevnění základů,” řekl novinářům minulý čtvrtek starosta Hejduk. Zastupitel Josef Kunetka upozornil na to, že nedaleko byla v minulosti z podobných důvodů nedostavěna věž chrámu Panny Marie, proto bylo možné předpokládat, že i tady nastanou problémy se stabilitou základů. Novinář Michal Komárek chtěl proto vědět, jaké z této situace vyvodí vedení města důsledky? ”Projektant navrhl pasy, jako při stavbě rodinného domku, my ale udělali piloty. Projektant mohl být lepší, ale postihovat ho nebudeme,” dodal starosta. Ten tvrdí, že totiž hlavním problémem je kolmá stěna, což projektant před odkrytím zeminy nemohl vědět. Navíc se prý odborníci z celé republiky přou, jak to nyní udělat. Podle Hejduka s geniálním nápadem přišel ředitel KCT Václav Feštr, který navrhl vypustit plánované sklepní prostory a přemístit je jinam.

Vzhledem k řadě dohadů a různých vyjádření jsme požádali o předložení ”Předběžného posouzení dokumentace pro provedení stavby”, vypracované firmou Design 4 z 27. září loňského roku. Tady jsme se v připomínkách dočetli, že podle jeho autorů je nutné doplnit výkresy výkopů, vytyčovací výkres objektu, bourací výkresy a řezy základů, že není počítáno s dilatací základů, chybí upřesnění minimální hloubky, a není zřejmé, kdo bude hradit odborný dohled geologa. V technické zprávě upozorňují na to, že po provedení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu mohou nastat změny v založení objektu, samozřejmě i s vlivem na jeho cenu. V této souvislosti upozornili na to, že geologické poměry při severním a severovýchodním okraji jsou složité. Rovněž není doložen statický výpočet opěrné stěny, ani specifikována výztuž pilot, popis kotev a mikropilot, a způsob provedení. Předložený statický výpočet přitom označili za nekontrolovatelný.

Další připomínky se týkaly ostatních záležitostí, jako například výztuže základových pasů, dobetonávky, a provázání sloupů výztuží k základu a podobně. ”Statický výpočet ocelové konstrukce byl proveden podle dnes už neplatné normy (ČSN 731401 z roku 1984), přesto lze ocelovou konstrukci považovat za dobře navrženou,” píše se ve zprávě. Nedostatky jsou ale i v oblasti elektroinstalace, v plynovém odběrním zařízení, zdravotní technice, která neodpovídá vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 107/2001, což však po odstranění nebrání projektu v realizaci.

V závěru zprávy se pak praví, že bohužel estetické kvality, dle názoru odborníků, neodpovídají kulturnímu poslání objektu a dokumentace nesplňuje obecné požadavky na dokumentaci pro provedení stavby. Ta má sloužit jen jako podklad pro zadání výběrového řízení.

Rovněž podle posudku akustiky českobudějovického Studia D velký sál nemá dobré poměry rozměrů, prostor vymezený balkony je velice úzký a proto ”naladit” jej současně pro mluvené slovo a hudbu není možné.

Jedině ve stručném dvoustránkovém posudku firmy T.C. clasic, a. s. z hlediska různých specifik divadelní techniky píše jeho autor, Václav Mikule, i s několika gramatickými chybami, že neshledal žádné závady. Také vedoucí radničního odboru rozvoje Pavel Kanclíř předpokládá, že po odstranění závad bude možné stavbu realizovat."

K předchozímu přidám i kousek ze svého textu, který odmítl zveřejnit HOT v září 2002, napsal jsem jej 9. srpna 2002. Ve stejném čase jsem si s paní místostarostkou vyměnil i několik mailů (bude li o ně zájem, rád je ve svém archivu vyhledám):

"Již na základě předběžného průzkumu bylo konstatováno že : “Vybrané staveniště kulturního zařízení v Turnově lze dle předběžného IG průzkumu hodnotit jako podmíněně vhodné.” Správně je upozorněno i na nebezpečí svahových deformací, ke kterým by mohlo během prací dojít.

Při podrobném průzkumu bylo sondáží zjištěno, že heterogenita svahovin vyžaduje geologický dozor během realizace základů. Vyrovnání nehomogenit je doporučováno jednak polštářovým podkladem, jednak středně hlubokou pilotáží. Opět je upozorněno na nutnost geologického dozoru během zakládání stavby. Stále je proloženě uváděno že staveniště je jen podmíněně vhodné. Uvedená podmíněnost by byla zcela určitě ještě více zvýrazněna, kdyby zakázka od města byla technicky přesnější a byla označena jak výstavba nové Střelnice. Pro zpracovatele průzkumných prací je rekonstrukce a dostavba označením poněkud zavádějícím.(doplnil bych: jelikož realizátor rekonstrukce zcela logicky předpokládá, že bude zpravidla “rekonstruovat” stavbu na dosud funkčních a ověřených základech).

Průzkumné práce byly prováděny v době sucha, svahová voda proto nebyla zjištěna, během dešťů s ní ale bude nutno počítat, a to tím spíš, že snosová oblast se táhne přes hřbitov až k nemocnici – na možnost promáčení autor upozorňuje, a to dokonce i s požadavkem, aby výkopové práce a budování opěrné zdi bylo realizováno za příznivých klimatických podmínek (tedy pokud možno za sucha). V každém případě odvedl geolog dobrou práci a je otázkou, jak se podle ní investor zařídil a jaké dispozice od něho dostal projektant.

Zajímalo by mne, kdo byl určen jako stavební dozor, kdo jako geologický dozor a jak a kým byl před zahájením terénních prací oponován prováděcí projekt. Na rizika upozorňuje geologický posudek jednoznačně. Nemám zatím dostatek podkladů, je třeba ještě prostudovat příslušnou kapitolu v prováděcím projektu a pak její posouzení v posudku projektu, nicméně zůstává otázkou, zda nedošlo k ukvapenému zahájení prací (důvodem by mohla být i snaha realizovat hrubou stavbu už v době komunálních voleb). V každém případě bude dobré celou situaci kolem zahájení prací a jejich odstavení konzultovat i se zástupci projektanta, stavebního podniku a stavebního dozoru (hlavně jde o otázku, proč se nezačala řešit komplexní statika opěrné zdi dříve, a proč nedošlo k odložení zahájení prací)."

Geologický dozor nebyl zajištěn a vrtání i betonování pilot bylo, stručně řečeno odbyté. Výsledek je pro založení stavby nepoužitelný. Naplno to vedení města uvedli odborníci ve své závěrečné zprávě po posledním (dle mne již nadbytečném) inžinýrsko-geologickém průzkumu. Veškeré přípravné práce po obnovení stavby v letošním roce jsou vícenáklady, které zvyšují celkovou ztrátu zůsobenou nezodpovědným jednáním vedení města Turnova, potažmo jejího zástupce paní PhDr. Maierové.

Paní místostarostka se ve své REAKCI o nesrovnalostech, počínajících projekcí a končících technickými pracemi, které jsou jednoznačně špatné, nezmiňuje. Přitom se o nich dověděla už v roce 2002. Neudělala ale vůbec nic, i když byla za "rekonstrukci" zodpovědná. Jak je to tedy se skutečnou zodpovědností placeného zastupitele, který byl pověřen sledováním příslušné investiční akce REKONSTRUKCE STŘELNICE? Tu morální zodpovědnost ze své osoby paní místostarostka nesetřese. A co se týče zbytku, snad v současné době zahájené šetření Policie ČR prověří všechna pochybení a určí kdo je za ně zodpovědný. Je snad proto zcela pochopitelné, že mi jde o to, aby v dalším období paní Maierová neřídila město. Není v tom nic osobního, jen přání, aby v budoucnu někdo v důležitých otázkách rozhodoval mnohem svědomitěji, tedy výrazně jinak, než to dělalo stávající uskupení v čele s Ing. Hejdukem a PhDr. Maierovou.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena