MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Výzva k dialogu

VPM

Starostu a místostarostku vyzvali k veřejnému dialogu zástupci VPM otevřeným dopisem ze kterého výraznou část zveřejňujeme. Za VPM je k dialogu delegován nejstarší zastupitel VPM i zastupitelstva pan Josef Kunetka (místostarosta 1990-1993/OF, zastupitel 1998-2006/VPM), kandidující za VPM do komunálních voleb 2006-2010 a dále to je od existence VPM 1998 zvolený zastupitel pan Břetislav Jansa (zastupitel 1998-2006/VPM), lídr kandidátů VPM do nastávajících komunálních voleb 2006-2010. Oba s bohatými zkušenostmi a se znalostmi problémů ve správě věcí veřejných.

Pro adekvátní zastoupení u kulatého stolu zve VPM tímto otevřeným dopisem k dialogu z Nezávislého bloku jeho dva nejvyšší reprezentanty pana Ing. Milana Hejduka, starostu (místostarosta 1993-1998/Sportovní blok, starosta 1998-2006/ Nezávislý blok), kandidujícího ve volbách 2006-2010 za NB a dále paní PhDr. Hanu Maierovou, místostarostku (členka rady a zastupitelstva města 1994-1998/ODS, 1998-2002/NB, místostarostka a členka rady a zastupitelstva 2002-2006/NB), lídra kandidátů NB do nastávajících komunálních voleb. Oba od roku 1998 působí v nejvyšších řídících funkcích radnice, v radě a zastupitelstvu města a i v řadě městských organizací.

Dle letáku Sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislý blok“ oba kandidují do podzimních komunálních voleb a v programu NB prohlašují, že chtějí i nadále pokračovat v práci ve prospěch Turnova s efektivním využitím svých profesních znalostí a zkušeností a že věří, že občané objektivně zhodnotí jejich dosavadní vedení radnice. Ve volebním programu NB slibuje, že se chce zaměřit především:

na uchování výjimečného charakteru Turnova a jeho postavení jako centra regionu

na další ekonomický rozvoj města v souladu s ochranou životního prostředí

na řešení otázek dopravy ve městě a okolí

na hospodárné nakládání s finančními prostředky města

na získávání finančních prostředků z fondů EU a dalších zdrojů

na vytváření příznivého prostředí pro život občanů s kvalitním zázemím pro zdravotnictví a sociální péči, kulturu, sport, podporu spolků a občanských sdružení

na zajištění služeb veřejné správy bez zbytečného nárůstu administrativy.

VPM ze znalosti řízení radnice má však poněkud jiné poznatky. Neztotožňuje se s tvrzením představitelů radnice a nepovažuje dosavadní řízení za dostatečně odpovědné a profesionální. Programové sliby NB a minulost podrobila analýze, srovnala se skutečnostmi a představami, které byly popsané např. v městském periodiku HOT od roku 1998, případně zveřejněné i v jiných sdělovacích prostředcích. Analýza VPM pro objektivní hodnocení osmiletého vedení radnice vychází i z konkrétních podkladů, které od vedení radnice dostávají zastupitelé na veřejných zasedání zastupitelstva ke schválení nebo na vědomí. Právě z těch mnohých podkladů pro veřejná zasedání ZM lze prokázat nepřípustná jednání i rozhodování představitelů radnice a některých vedoucích veřejných funkcionářů v samosprávných, správních i státních orgánech. Jsou to procesně i věcně právní pochybení a nekompetentní rozhodnutí, o kterých veřejnost nemá ani zdání. VPM po bilancování osmileté minulosti a pro dialog dvojice zástupců VPM s dvojicí z NB připravila alespoň některá svá konkrétní hodnotící stanoviska k vytčeným cílům starosty a k záměrům NB ve volebním programu 2006-2010. a to k:

Uchování výjimečného charakteru Turnova a jeho postavení jako centra regionu a další ekonomický rozvoj města v souladu s ochranou životního prostředí. V podání vedením radnice předloženého strategického plánu, desítek změn územního plánu, rozvojových a regulačních záměrů není soulad s ochranou životního prostředí. Strategický plán nebyl veřejně projednáván, v závěrečné části poděkování bylo uvedeno, že pro jeho přijetí bylo dosaženo konsensu představitelů politických stran (ve skutečnosti pouze dvou stran - NB zastoupeného Ing. Hejdukem, PhDr. Maierovou a ODS – zastoupené místostarostou Ing. Pekařem). V rozvojových plánech, změnách ÚP i v konceptu RP-C se zadávají záměry, které nerespektují především geografický charakter města – záměry nemají dostatečné geologické, hydrogeologické posouzení uceleného území, záměry nemají průzkumy a vyhodnocení společenské potřeby, funkčnosti a rovněž nejsou posuzované z hlediska vlivů na životní prostředí (ovzduší, hluk, ochrana vod a ochrana protipovodňová ...). Představitelé radnice prosazují neuvážené záměry i v dodatečných výjimkách a několikerém přepracování projektů. Ing. Hejduk v HOT ZÁŘÍ 1998 ještě ve funkci místostarosty vyslovil své rozhodné předsevzetí o koncepci v Turnově:

„Už nebude šuplíkových projektů, studií a koncepcí, které dříve stály mnoho peněz a ničemu nepomohly - byly naprosto nereálné. Už se opravdu neustále zlepšujeme, schvalujeme jeden koncepční materiál za druhým a činíme další vyloženě rozvojové kroky pro budoucnost. Máme schválený základní koncepční dokument – nový územní plán, včetně projednání několika lokálních studií. Pro správu majetku jsou pravidla pro nakládání s majetkem města, pravidla odprodeje bytových domů a pronájmů nebytových prostor. Vykupujeme pozemky klíčové pro rozvoj města v budoucnu, připravujeme průmyslové zóny. Komise pro koupaliště dokázala o další krok přiblížit jeho rekonstrukci. Realizace náměstí představuje pět let koncepční práce. Dokázali jsme připravit zahájení výstavby I/35, před vydáním je územní rozhodnutí pro přeložku I/10. Na stole leží koncepce parkování a zpracovává se koncepce autobusové dopravy. K tomu všemu jsme ještě založili na úřadě odbor koncepce a rozvoje města, aby postupně pozdvihl naše snažení na ještě vyšší úroveň. Není ještě vše v pořádku, neumíme vše vyřešit, neumíme myslet více dopředu v otázkách péče o komunikace – odbor rozvoje se teprve učí kvalitně pracovat“.

Skutečnosti takového předsevzetí z období 1998-2006 budou předmětem dialogu. S uplatněním principů otevřené občanské společnosti chce VPM vyhodnotit osmiletou působnost při správě věcí veřejných. Vzhledem k tomu, že představitelé NB zařadili do volebního programu svá zaměření, která jsou součástí hodnocení VPM, tak jistě oba pozvaní z NB se dialogu ochotně zúčastní.

Dialog mezi dvojicí pozvaných reprezentantů NB a VPM před veřejností a zástupci médií se uskuteční v Městském divadle v Turnově v pondělí dne 9. ŘÍJNA 2006 od 18:00 hodin. Věříme, že se dialogu zúčastní občané zajímajících se o správu města a zvažující jaké zastupitele budou během komunálních voleb na kandidátkách vybírat.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena