MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Volební program turnovské VPM

VPM

Zde se mohou Turnováci seznámit s deseti body volebního programu pro léta 2006 - 2010. Tím hlavním, ostatně prosazovaným zastupiteli za VPM po celou dobu, je snaha aby hospodaření města bylo průhledné a aby vše co se dělá se dělalo v zájmu občanů. I letos VPM vstupuje do komunálních voleb 2006 s programem, který je obhajobou demokratického občanského přístupu k vládnutí.

1. Osobní zodpovědnost zastupitelů - Po trpkých zkušenostech z minulých období, jí pokládáme za stěžejní programový bod. Každý zastupitel musí nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. Nelze souhlasit s tím, aby byla hlasování zastupitelstva a rady anonymní.

Budeme i nadále iniciovat vznik OSADNÍCH VÝBORŮ se kterými budeme řešit problémy v místech jejich působení. Zavedeme systém pomocí kterého se budou moci občané města vyjadřovat k projednávaným bodům v zastupitelstvu. Moderní technologie umožňují jednoduchým způsobem registrovat váš názor.

2. Zadluženost města - Zadlužení města i díky stavbě Střelnice a nerozvážnému hospodaření předešlého vedení bude vysoké. Dosáhne možná i výši 150ti milionů korun.

Zástupci VPM v zastupitelstvu budou dbát o to, aby nedocházelo k dalšímu nárůstu obecních dluhů a stávající aby se postupně snižovaly. S tím souvisí i pečlivé zvažování veškerých nákladů (i u investičních akcí) a městské režie, a provozních nákladů všech městských organizací (rozpočtových i S.R.O.)

3) Koncepce rozvoje města - Podporujeme využití všech možností pro propagaci Turnova jako přirozeného centra Českého ráje. - podporujeme výběr lokalit pro rozvoj ekologického průmyslu, který nebude zatěžovat oblast dopravou ani nebezpečnými zplodinami. Všechny rozvojové projekty budeme nesmlouvavě posuzovat z pohledu, že Český ráj je vyhlášen evropským Geoparkem a Turnov je jeho přirozené centrum. V rámci dlouhodobého rozvoje podporujeme rozvoj služeb i infrastruktury včetně dopravní, aby stále stoupal význam města jako široké spádové oblasti. Podporujeme iniciativy stavebníků rodinných i bytových domů. - Stěžejními otázkami které je nutno řešit, kromě urychleného řešení dopravy v centru města, je zlepšení dopravní obslužnosti, zdokonalení veřejné dopravy a možnosti bezpečného parkování ve městě.

4) Hospodářská politika obce - Při tvorbě městského rozpočtu mají zastupitelé osobní zodpovědnost za správnost a účelnost jednotlivých položek vůči občanům Zastupitelé z VPM budou svými rozhodnutími podporovat žádoucí, případně tlumit některé nežádoucí investiční projekty. Nesouhlasíme s podporou provozů poškozujících životní prostředí a těch, které jakýmkoli způsobem mohou narušovat občanské soužití. - Podpoříme kontrolní činnost, která pomůže odhalit nehospodárné a nezodpovědné nakládání s veřejnými prostředky a to i v uplynulých volebních obdobích s případným potrestáním odpovědných osob

5. Bezpečnost a veřejný pořádek - Podporujeme posílení prestiže všech bezpečnostních složek ve městě. Větší důraz budeme věnovat prevenci, dodržování klidu, zákonů a vyhlášek města. V co nejkratší době chceme konečně dořešit účinná protipovodňová opatření. Podpoříme zdokonalení současného krizového systému. (Rozšiřování kamerového systému s doplněním bezdrátového rozhlasu.) - Městská policie v bezpečnosti a pořádku ve městě hraje nezastupitelnou roli. Prosazujeme další její zkvalitňování především cestou rajonizace, to znamená, že každý občan by měl vědět, na kterého policistu se má obrátit.

6) Životní prostředí - Přestože je Turnov v kraji na špici v třídění komunálního odpadu chceme dále podporovat vznik dalších separačních míst ve městě, zvýhodnit ekologické vytápění a zabránit vzniku černých skládek důslednou kontrolou dodržování čistoty města včetně sankcí za přestupky (v tomto směru chceme více aktivizovat městskou policii).

7) Zdravotnictví a sociální péče - V rámci města je nutná spolupráce všech lékařů (nemocničních i privátních) aby byla optimálně zajišťována komplexní péče o zdraví občanů i turistů. Podporujeme snahy o zvýšení prestiže městské nemocnice kvalitou vybavení a ordinujících lékařů. Nemocnice musí být schopna sloužit jako ambulanční servis a zajišťovat služby občanům tak, aby nedocházelo ke zbytečnému čekání na plánovaná vyšetření a léčebné zákroky. - I přes složitost nových zákonů podpoříme rozvoj sociálních zařízení města (penziony, domovy s pečovatelskou službou atd.). VPM je připravena podporovat i neziskové organizace a případně vytvořit přijatelné podmínky pro soukromé subjekty, které rozšíří služby v sociální sféře.

8) Školství - Podpoříme zvyšování úrovně všech stupňů vzdělávání. Od školek po vysokoškolské studium. A to tak, aby o ně vzrostl zájem nejen v Turnově a jeho spádové oblasti. Kvalita výuky na našich školách musí být zárukou, že se školských zařízení nedotkne případná selekce v rámci Libereckého kraje. Podporujeme prestiž Střední uměleckoprůmyslové školy v mezinárodním měřítku aby pokračovala nejen její kvalitní a prestižní výuka, ale došlo i dalšímu rozvoji vysokého školství na tomto zařízení. Chceme zabezpečit materiální vybavenost mateřských škol, jejich alternativní programy, které povedou ke spokojenosti rodičů. Podporujeme rozvoj a dostupnost celoživotního vzdělávání pro zájemce z celého regionu

9) Kultura - Nová STŘELNICE bude nejen přínosem, ale i černou dírou finančních prostředků. Proto budeme vyžadovat důslednou koordinaci všech kulturních aktivit v rámci Kulturního centra. O to více budeme dbát na to, aby se dostávalo podpory i těm kulturním spolkům, které působí ve městě mimo TKC. Turnov se také musí zaměřit na podporu kulturních aktivit mladé generace. Ta byla a je dlouhodobě opomíjena. Chceme konečně dořešit otázku městských médií – zajištěním objektivních zpráv mapujících celé spektrum městského života, ať již televizním či rozhlasovým vysíláním, nebo v městem dotovaných HOT, ale i dalších, krajských a celostátních.

10) Sport - Možnost sportovat musí mít každý, kdo o sport projeví zájem. Podpoříme takové programy, které tuto naši představu umožní. Máme ve městě mnoho sportovišť, ale ne všechny mohou být z provozních důvodů volně přístupná. I proto máme zájem o vznik dalších. Například důstojný prostor pro skateboard, sportovní střelbu, letecké a automodelářství, házenou a další…

Na plnění našeho programu se budou podílet nejen Vámi zvolení zastupitelé z naší kandidátky, ale i všichni, kterým není vývoj Turnova lhostejný a jsou ochotni s námi pro to něco udělat. My jsme tu pro Vás Vaše Volba pro město


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena