MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Korupce - nepřítel z nejnebezpečnějších

V hodnocení připravenosti našeho státu ke vstupu do Evropské unie je jedním z problémů, které mohou náš vstup zdržet, neřešená korupce ve státní i obecní správě. Korupce a trestná činnost veřejných činitelů v České republice narůstá. Podle zvláštní policejní služby, zodpovědné za odhalovaní nejzávažnějších případů korupce, je situace alarmující. Uvádí se to ve zprávě ministerstva vnitra o korupci v ČR, kterou před časem projednávala vláda. Služba pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti (SPOK) loni zaznamenala nárůst všech forem korupčního jednání. Ze zveřejněné analýzy SPOK vyplývá, že výrazně stoupá zejména zneužívání pravomoci veřejných činitelů v regionech, například přednostů okresních úřadů, starostů a dalších funkcionářů.

Podle mezinárodních průzkumů patří Česká republika v rámci Evropy mezi země s nadprůměrnou korupcí. Organizace Transparency International (TI), která zjišťuje takzvaný Index vnímání korupce, zařadila loni Českou republiku do stejné skupiny s Itálií, Polskem a Litvou. Větší korupce je podle TI už jen v Rumunsku, Rusku a na Ukrajině.

Česká veřejnost považuje korupci za jeden z nejzávažnějších celospolečenských problémů. Podle posledních průzkumů se zdá, že více než třetina našich občanů se setkala během svého života s korupcí úředníků a státních zaměstnanců. Více než polovina je přesvědčena, že na státní, regionální i komunální úrovni je korupce nejčastějším přístupem k řešení problémů. Všichni známe mafiánské tvrzení, že se každý dá koupit, jen je třeba znát jeho cenu. Ve skutečnosti ale korupce brání budování demokracie a legitimního státu. Tragedií je, že se s ní skutečně setkáváme na všech úrovních řízení. Ostatně celý desetiletý vývoj naší republiky to jen potvrzuje. Má-li mít demokracie smysl, musí být jednotlivci v maximální možné míře odpovědni sami za sebe a jejich volení zástupci jim musí skládat účty. Suverenita v demokratickém státě není věcí moci nebo nezávislosti na politice (jak se často mylně předpokládá). Spočívá v tom základním prvku důvěry, kterým jsou spojeni všichni kteří respektují zákony. Důvěra ve státní správu a zákonnost přesahuje sobecké osobní zájmy a činí ze skupiny jednotlivců občany.

Korupce má celou řadu forem, nejen tu finanční, ale i morální, kulturní a instituční. Má podobu organizovaného zločinu nebo individuálního pirátství. Daří se jí při absenci zákona, nebo když je možné široké vysvětlování zákonných norem. O drobných i větších korupčních aférách na komunální i celostátní úrovni se dnes a denně dovídáme z tisku i televizních zpravodajství. Prakticky každou zevrubnější kontrolou se přichází k závěru, že došlo k nějakým chybám poškozujícím obec nebo stát, jejich důvodem může být nekompetentnost úředníků, ale bohužel často i korupce. Všechny zatajované chyby v řízení a hospodaření mají velmi často korupční charakter. Existují obecná kriteria indikující korupční jednání v administrativě státní či komunální. Je zajímavé se s nimi seznámit a porovnávat je s tím co známe z každodenní praxe:

  1. Předběžné přísliby dané jednotlivcem před oficielním smluvním jednáním, např. o nákupu či prodeji veřejného majetku, o investičním záměru atd.
  2. Opakované prosazování záměru a výrazná aktivita jednotlivce, který o záměru se smluvní stranou primárně jednal a to i za cenu zkreslování podkladů, přestože záměr byl volenými zástupci již minimálně jednou odmítnut.
  3. Povolení jakéhokoli záměru, nebo činnosti jednotlivcem pod záštitou jeho funkce, pod jakoukoli záminkou (často se používá nebezpečí z prodlení), i když má o věci rozhodnout hlasování volených zástupců.
  4. Jakékoli zadržování informací vedoucích volené zástupce k úplnému seznámení se s problémem, do stejné kategorie patří i bagatelizace řešených problémů a snaha nechat na sebe převést rozhodovací právo bez kolektivního schválení.
  5. Nedodržování zákonných norem při sjednávání výběrových řízení do této kategorie patří i indiskrece zvýhodňující jednu smluvní stranu.
  6. Nedodržování zákonných norem při sjednávání hospodářských smluv, zatajování těchto smluv, případně smluvních výhod před zvolenými zástupci.

Korupční jednání v Čechách umožňuje využívání legislativních nedostatků pro omezování kontrolních mechanizmů, dále také bránění kontrole sporných smluv a rozhodnutí pod nejrůznějšími záminkami. Tragedií je, že se s ním skutečně setkáváme na všech úrovních řízení. Poškozováni při tom jsou nejen občané, ale i všichni poctiví podnikatelé. Celý jedenáctiletý vývoj naší republiky, od roku 1990, to jen potvrzuje. K bouřlivému rozvoji korupce dochází v dobách politických změn. Převody majetku během privatizace to jen potvrzují. Scénář je následující: Nejprve se nespravedlivě přerozdělí bohatství, vytvoří se zájmové skupiny a řetězce, tím dojde k vytvoření společenské nerovnosti. Tato nerovnost vyvolává tlaky i násilí od těch kteří se na dělení nepřiživili, nebo kteří požadují ještě více. Ti kteří si chtějí majetkovou "kořist" zachovat, i ti kteří jí chtějí dodatečně urvat, mají podobně asociální chování. Ostatně gangsterské praktiky v době přerozdělování majetku jsou běžným zjevem i jinde ve světě. Problematické je prokazování korupce v prostředí takzvaného „kontinuálního vládnutí“. V takovém případě nelze pochybení prokázat, protože kontroluje-li svou činnost ten kdo má být kontrolován, jde o výsměch morálce i občanům.

Přesáhne-li korupce určitou mez, a u nás se k této mezi blížíme, hrozí nebezpečí lidové revolty, které může využít některá politická (nejen extremistická) organizace k zavedení absolutistického režimu. K pokusům v tomto směru dochází i na naší politické scéně. Pokud se proklamace o boji s korupcí nezmění ve skutečný boj s touto hydrou, hrozí nám reálné nebezpečí že bude demokracie potlačena ještě dříve než se mohla vytvořit. Současná snaha ministerstva vnitra, která problém korupce nejen mapuje, ale začíná s ním i bojovat, je chválihodná a zaslouží si občanskou podporu.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena