MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

K poslednímu starostovu pokusu

VPM

Den 5.10.2006 byl vyhlášen posledním pracovním zasedáním ZM ve volebním období 2002-2006. Po čtyřletém působení zastupitelstva a ukončení osmiletého starostování Ing. Hejduka mělo být už jen slavnostní ukončení dne 19.10.2006. Starostovi 5. 10. se nepodařilo prosadit schválení RP-C, tj. značně pozměněného koncept RP-C. Rozhodl se proto pro svůj obvyklý trik - způsob opakovaného hlasování. Slavnostnímu zasedání 19.10.2006 proto účelově předřadil nejprve „průzkumové“, resp. přesvědčovací pracovní jednání zastupitelstva dne 12.10.2006.

Dne 13.10.2006 starosta (pro druhý schvalovací pokus RP-C) rozeslal zastupitelům pozvánky s podkladem k jednání dříve neplánovaného zasedání ZM 19.10.2006 od 16:00 hod. v sále SUPŠ.

Podklad sestavil a předkládá vedoucí ORM Ing. Kanclíř, zpracovatelem je Jaromír Mejsnar. Podklad nese označení Schválení Souborného stanoviska k Regulačnímu plánu č. 3 Centrum města Turnova a schválení pořízení změny ÚP sídelního útvaru Turnov.

S navrženým usnesením předkládaným ke schválení nelze souhlasit:

1)Na konci volebního období by zastupitelstvo nemělo schvalovat kontroversní RP-C, proti kterému vystupuje řada občanů (ostatně mnohé z připomínek nebyly ani řádně projednány a především došlo k výrazným změnám ve vlastním návrhu RP-C – výjimečná přípustnost staveb, které znamenají takový zásah, že by mělo být jejich projednávání opět otevřeno i občanům).

2)Nelze souhlasit s povolením zástavby záplavového území tak, jak se to snaží změny RP-C prosadit (rozdělením do etap, které mají zakrýt celkový dosah zástavby tvrzením, že jde o „individuální soukromé“ investiční akce, nemající komplexní dopad na záplavové území).

3)Tvrzení, že je třeba aby došlo k souladu Regulačního plánu s Územním plánem, je také zavádějící (chyba je v konceptu řešení RP-C a sestavování podkladů pro jeho zadání zodpovědnými pracovníky MÚ). – Je nezbytně nutné naopak přepracovat, a to zásadně, regulační plán, aby byl v souladu se zákony pro komplexní posouzení vlivů na životní prostředí (zák. 100/2001; 93/2004) a respektování zákona vodního (254/2001), včetně protipovodňových opatření. A aby odpovídal skutečným rozvojovým potřebám města a jeho občanů.

4)Návrh schválit RP-C a změnu územního plánu neuvádí náklady a zdroje pro jeho financování. Získání dotačních zdrojů (EU, stát, kraj) bude velmi problematické. Dotační požadavky na dopravní řešení dle návrhu RP-C v záplavovém území nejsou v souladu s projekty protipovodňové ochrany, naopak situaci výrazně zhorší, jsou překážkami v odtokových poměrech. Nutno vzít v úvahu, že dotace z EU jsou v současnosti pod důslednou kontrolou Evropské komise. V případě schválení RP-C nebudou dotace z EU dosažitelné (ať jde o protipovodňová, nebo pro novostavby komunikací a přemostění)!


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena