MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Náš volební program

Strana zdravého rozumu

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA:Chceme zajistit, aby veškeré stavební práce, započaté v minulém období, byly dokončeny ve stanovených termínech a s maximální hospodárností (KC Střelnice), nové pak zahájeny po zralé úvaze o jejich potřebnosti pro město a hlavně podle reálných možností jejich financování, či zajištění peněz z jiných zdrojů. Preferujeme perspektivní rozvoj města bez ničení památek a vegetace.

DOPRAVA: V rámci vnitřní dopravní situace chceme vytvořit řád, který bude mít především smysl. To podle možností systému dosavadních komunikací i potřeb občanů. Navrhneme zřízení nových parkovacích prostor, úpravy stávajících vozovek i reálná řešení komunikační sítě v nově vznikajících obytných zónách. Chceme rovněž vyřešit odlehčovací okruhy v městě tak, aby v něm vznikla doprava plynulá, která by míjela jeho centrum a umožnila různé varianty v jejím použití. Chceme zvětšit i počet parkovacích míst na náměstí a v blízkosti centra, umožnit lepší a rychlejší dostupnost do středu města těm, kteří sem nutně musí. K tomu účelu chceme navrhnout účinný systém veřejné hromadné dopravy. Neúnosné množství parkujících aut v centru chceme vyřešit sítí placených a neplacených parkovišť. Zcela nekompromisně chceme zakázat dopravu vozidel o hmotnosti nad 3,5 t historickým středem města a jeho nejbližším okolím a proto i podat řešitelné návrhy na její vedení okolními komunikacemi, a to i včetně stavebních úprav vozovek.

MAJETEK MĚSTA: Majetek města chceme především uchovat pro budoucí generace, proto s ním chceme pečlivě hospodařit. Neprodávat jej ale spíše rozmnožovat a hlavně se o jeho údržbu dobře starat. Majetek města hodláme využít především pro zajištění úvěrů od finančních institucí pro další výstavbu. Proto veškerý majetek města chceme pečlivě chránit a rozšiřovat.

ŠKOLSTVÍ: Chceme se pečlivě starat o vlastní budovy základních škol, pomáhat zajistit vybavení pro moderní výuku mládeže a přispět k údržbě a rozvoji školních sportovišť. Chceme, aby tato byla využita hlavně školními dětmi a teprve potom sportující veřejností. Ve školách budeme vytvářet takové podmínky, aby se naše objekty staly lákavé i pro děti z okolních obcí.

ZDRAVOTNICTVÍ: Budeme usilovat o udržení a rozvoj služeb Městské nemocnice, především pak chceme dojednat nepřetržitou službu některé z městských lékáren.

KULTURA A SPORT: Chceme, aby kulturní, a to i amatérská činnost, měla své důstojné místo v životě města. Proto budeme usilovat o to, abychom mohli navázat na dřívější aktivitu domácích spolků a chceme podpořit i účast profesionálů.Do podpory kultury a sportu chceme zainteresovat představitele zdejších podniků, výrobních a obchodních společností, místní podnikatele a zároveň jim k tomu v rámci města vytvořit vhodné podmínky. Současně chceme podpořit sportovní život mládeže a umožnit jí větší využití veřejných sportovišť.

ROZVOJ MĚSTA: Chceme zajistit, aby se město perspektivně a hlavně trvale rozvíjelo, zvyšoval se počet jeho obyvatel a stalo se lukrativním místem pro nové podnikatelské subjekty. To však nesmí být na úkor stávajících občanů, ničení vegetace nebo podmínek životního prostředí. Budeme dbát na to, aby zejména noví provozovatelé dodrželi všechny zákonné podmínky a budeme tvrdě postupovat při jakémkoliv porušení stanovených podmínek.

PODNIKATELSKÝ SEKTOR: Velmi dobře si uvědomujeme, že prosperita města také roste s rozvojem drobných podnikatelských aktivit. Proto chceme vytvořit lepší podmínky současným živnostníkům, řemeslníkům, majitelům malých firem, a podpořit i vznik nových.

OBČANSKÉ SPOLEČENSTVÍ A VYBAVENOST: Jsme připraveni obnovit jednání, které by vedlo k rekonstrukci bývalého městského koupaliště a letního areálu v Dolánkách, zajistit jeho projektovou dokumentaci a prosadit dostavbu tohoto původně lukrativního rekreačního místa s veškerým zázemím a to včetně s reálnými návrhy na ochranu proti povodním.

Chceme zajistit, aby i v nově vznikajících obytných zónách vznikly například prodejny se základními potravinami, byla zde napojena síť hromadné dopravy, vznikla i malá sportovní hřiště pro veřejnost a místa zeleně pro oddech občanů.

LEGISLATIVA A CHOD RADNICE: Budeme tvrdě postihovat korupční jednání ve správě města a usilovat o to, aby pracovníci úřadu i městem spravovaných společností a organizací neměli v komisích rady a zastupitelstva hlasovací právo, a jejich hlas byl pouze poradní.

Současně chceme prosadit evidenci hlasování městských zastupitelů a možnost kontroly jejich práce.

Veškerá rozhodnutí orgánů města chceme zpřístupnit občanům a zajistit tak co největší informovanost veřejnosti. Budeme trvat na tom, aby na veřejných zasedáních ZM měli občané možnost vyjadřovat se k projednávaným otázkám ještě předtím, než o nich budou jejich volení zástupci s konečnou platností rozhodovat.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena