MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jak se řeší objektivita turnovského zpravodajství

V loňském roce byly několika pořady turnovské regionální televize (za městské peníze) znevažovány postupy vedoucí před deseti lety k odchodu sovětských vojsk a zvláště pak byla zpochybňována role zastupitele Kunetky, který má hlavní zásluhu o odchod okupantů z Turnova. Vysílání mělo všechny náležitosti poplašné zprávy. Jeho hlavním cílem byla snaha diskreditovat městskou opozici v čele s panem Kunetkou. Uvádíme doslovný přepis nejagresivnějšího komentáře většinového majitele a současně reportéra JUDr. Milana Brunclíka, který se zasloužil o zvolení ing. Milana Hejduka starostou města Turnova. Zpráva byla odvysílána ve vysílacím bloku od 22. srpna 2000. Navazovala na relace z 10.5. a 19.6. roku 2000:

Pozor, pozor! Velmi závažná zpráva! Josef Kunetka, jako hlavní likvidátor sovětské posádky v Turnově, řadu let lže svým spoluobčanům, když tvrdí, že na základně na Vesecku nebyla zjištěná radioaktivita. Vyplývá to z vyjádření MÚ v Turnově pro Aspera TV k dotazům o činnosti Kunetky při odsunu Rudé armády v roce 1990, v němž se výslovně uvádí, že dozimetrické měření nebylo prováděno. V roce 2000 se Turnovsko ocitlo na mapě míst České republiky s nejvyššími naměřenými hodnotami radioaktivity, dávanými do souvislosti s výbuchem v Černobylu. Dne 5. května 1983 došlo v raketové základně na Vesecku k mohutnému výbuchu, po němž vrtulníky po tři týdny vysávaly škodlivé látky z ovzduší. Státní bezpečnost zabrala v turnovských podnicích dozimetry. Byly nalezeny faktury o zaplacení desítek rakví pro sovětskou posádku městem Turnovem. Zpráva kontrolního odboru MÚ v Turnově tak potvrdila závěry relací RTT o připomínce odsunu sovětské RA z Turnova (jako vůbec prvého města v České republice), v němž autor pořadu Milan Brunclík kritizoval Josefa Kunetku za nečinnost ve věci dokumentace, účelu, rozsahu okupační posádky v Turnově a příčin a následků výbuchu z května 1983.“

Celé tvrzení je nepravdivé, a je s podivem, že se proti odkazu na zprávu kontrolního odboru vedení města neohradilo. Vzhledem k tomu, že byl takto napadán opoziční zastupitel Josef Kunetka, neprojevilo vedení města, ani rada pro turnovskou televizi (členem rady je i MUDr. Eckert, který je navíc za mediální politiku zodpovědný v rámci své funkce místostarosty), nejmenší snahu vyjádřit se k nepravdivému televiznímu zpravodajství. Nebralo se v potaz ani vyjádření exstarosty JUDr. V. Šolce na tiskové konferenci, která (za nepřítomnosti zástupců vedení města) na nepravdivé výroky pana Brunclíka odpověděla. Na státních orgánech bylo přesto vyžadováno nové vyjádření, musel jej ale požadovat hlavně pan Kunetka. Z dokumentů cituji:

Vyjádření mluvčí ministerstva Životního prostředí pani Kateřiny Hellebrandové zaslané mailem 15. prosince 2000 (necháváme bez diakritiky): „podle vsech dostupnych informaci, vcetne poznatku odboru ekologickych skod, ktery se zabyva sanaci uzemi, zasazeneho cinnosti sovetske armady, nejsou znamy zadne udaje o zmenach radiacni situace v inkriminovanem prostoru.“ Dne 9. února doplnila paní Hellebrandová dalším mailem ještě: „Nepravdivé informace o zvýšené radioaktivitě v turnovské televizi nepocházejí od nikoho z oficiálních mluvčích MŽP.
S pozdravem Katerina Hellebrandova.“

Státní úřad pro jadernou bezpečnost regionální centrum Hradec Králové poslal vyjádření k měření radioaktivity v Turnově a okolí dne 8. 1. 2001, pod značkou 2001HK27 městu Turnov (městskému úřadu). Měření byla prováděna v letech 1983, 1986. 1989, 1990 a nejnověji ve dnech 15. – 16. 11. 2000, kdy měření provedly mobilní skupiny Státního ústavu radiační ochrany Praha a Regionálních center SÚJB Ústí nad Labem a Hradec Králové. V HOT bylo sice o zprávě informováno, ale bez souvislostí.

Cituji znovu kompletní závěr vyjádření:

„Výsledky plošného mapování dávkového příkonu záření gama všemi použitými prostředky vykazují převážně existenci ionizujícího záření od přírodních radionuklidů s velmi nízkým, v této lokalitě běžným, příspěvkem od izotopu cesia (Cs 137), které pochází ze spadu po havárii jaderné elektrárny Černobyl v roce 1986. Nebyly nalezeny žádné lokální ani plošné zdroje ionizujícího záření pocházející z průmyslové, vojenské či jiné člověkem realizované činnosti. Nebyla zjištěna existence zdrojů ionizujícího záření umělého původu vedoucích k negativnímu ovlivnění radiační situace ve městě Turnově a jeho okolí.“

podepsán Ing. Vladimír Macháň, CSc.,
vedoucí regionálního centra Hradec Králové

Komentář je zbytečný, snad jen ještě další citát a to ze zápisu rady pro RTT (regionální turnovskou televizi) ze 7. 11. 2000, který byl rozesílán až 12. ledna 2001:

  1. V souvislosti s odvysílanými relacemi na téma „Vesecko“ rada doporučuje doplnit tyto o relaci, ve které bude dán prostor očitým svědkům této události, např. lidem kteří v té době provedli dozimetrická měření apod. Kontakt na tyto osoby může zprostředkovat RNDr. Jarolímek.
  2. Rada RTT pověřuje RNDr. Pelce, aby prověřil odeslání žádosti o archivní materiály týkající se vojenského prostoru Vesecko v souvislosti se zmiňovaným výbuchem.

Vyjadřovat se k přístupu rady pro RTT je, po zkušenostech s celostátní radou pro ČT, zcela zbytečné. Věřím, že si každý dokáže udělat obrázek o zpravodajství RTT, sám. Hlavním důvodem je přátelské soudružné propojení televize se starostou města ing. Hejdukem, který byl díky této televizi dosazen do funkce. Proto také podepisuje všechny smlouvy a to v posledním případě dokonce na dva roky, bez ohledu na to, že rozpočet města se schvaluje každoročně a že dvoumilionová úhrada za tendenční televizní zpravodajství není rozpočtovou nezbytností. Na závěr ještě údaje z odpovědi, kterou jsem dostal na dotaz, jak se město na informacích turnovskou televizí vysílaných podílelo, když se na to v komentáři JUDr. Brunclík odvolává. Dopis zní:

č.j.OVV-ZST-I/Po/60.1/01 vyr: Jan Hájek v Turnove dne 26.02.2001
Věc: O problematice údajné radioaktivity Vesecka.
Vážený pane, pro Vaši informaci a v souladu s naším osobním jednáním, zasílám vám fotokopii vyjádření odboru kontroly k žádosti o informace JUDr. M. Brunclíka.
Z tohoto dopisu, s přihlédnutím k dalším vyjádřením představitelů Města, vyplývá, že věcná tvrzení JUDr. Brunclíka ve Vámi citované relaci, nemají dokladové opodstatnění, které mohlo být získané na radnici města Turnova.
S pozdravem Jan Hájek
Na vědomí MUDr. Vladimír Eckert, zástupce starosty.

Zajímavé je, že vedení města se od vysílání RTT dosud nedistancovalo, o sankcích za nepravdivé zpravodajství, které by i podle současné smlouvy měly následovat, ani nemluvě. Nicméně nejnovější je informace mluvčí Policie z 1. března 2001. Na tiskové konferenci MÚ Turnov prohlásila, že se šetří poplašné zprávy o zvýšené radioaktivitě, které byly turnovskou televizí v loňském roce šířeny. Problém šetří Etická komise při Syndikátu novinářů. Právníci, kterým jsme tento materiál předložili se podivují nad tím, že vedení města nezažalovalo turnovskou televizi za urážku na cti jednoho ze svých zastupitelů. Měla to udělat buď rada pro RTT, nebo místostarosta pověřený mediální problematikou.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena