MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Podivný prodej městského majetku

Ivan Turnovec

Starosta Turnova a jeho dva zástupci jsou zodpovědní za nepřípustné smlouvy k prodeji, řádně poválečným dekretem 12/1945 Sb., před 25.2.1948 konfiskovaného majetku. Jde o nepřípustný odprodej z vlastnictví města Turnova, jako prodej s určením podílové úhrady městu Turnov a žalobkyni JUDr. J. Kammerlander. Důvodem je nezákonné mimosoudní vyrovnání v souvislosti s nepřípustnou žalobou na určení vlastnictví a vydání majetku z 16. 6. 2003, evidované u Okr. soudu v Semilech pod čj. 8C 426/2003.

Požadavky na vrácení majetků uplatnil s použitím zákona 229/1991 Sb. a 243/292 Sb. u Okresního pozemkového úřadu v Semilech i JUDr. Karl Graf Des fours Walderode (dále jen KDFW). Učinil tak s vědomím, že konfiskace byla řádná a opodstatněná, že sám nesplňuje podmínky dalšího poválečného dekretu, t.j. podmínky ústavního dekretu o zachování občanství č. 33/1945 Sb. a prováděcí podmínky k němu přináležejícího Výnosu MV č. 20 z 26.8.1945 (A-4600-16/8-45).

Po smrti KDFW (6.2.2000), vdova dr. Johanna Kammerlander se pokoušela řešit spor v dědickém řízení, ústavní stížností a pod. Nakonec změnila strategii. Dr. J. Kammerlander uplatnila žalobu o určení vlastnických práv. Žaloba je s datem 16.6.2003 (podaná již 15.5.2003) u Okr. soudu Semily, kde je evidovaná pod č.j. C 426/2003. Počet žalovaných byl tehdy 16, později však žaloba byla měněná, doplňovaná a upravovaná. OS Semily v prvních a již několika proběhlých soudních řízení jednotlivé žaloby zamítal. Soudní řízení s žalovaným Městem Turnov se dosud neuskutečnilo a lze s jistotou počítat s tím, že žaloba na Město Turnov bude rovněž zamítnutá, neboť OS v Semilech bude vycházet, mimo jiné, z právně odůvodněného stanoviska pléna Ústavního soudu z 1.11.2005.

V intencích výroku ÚS z 1.11.2005 jednal už i Okresní soud v Liberci. Žalobu evidovanou u soudu pod č.j. 24C 167/2004-188 a podanou dr. Johannou Kammerlander na vydání konfiskovaného majetku zapsaného v územní evidenci Katastrálního úřadu v Liberci Okresní soud v Liberci dne 29.12.2005 zamítl. Soudkyně OS v Liberci paní JUDr. Tauchmanová odůvodnila zamítnutí tím, že KDFW nesplňuje podmínku neprovinění se vůči státu a nepřipustila tak, aby žalobkyně dr. Johanna Kammerlander podanou žalobou o určení vlastnických práv obcházela smysl a účel restitučního zákonodárství. Paní soudkyně tím nepřipustila, aby dr. J. Kammerlander se mohla domáhat ochrany vlastnického práva podle obecných předpisů, t.j. vlastnického práva k jehož zániku došlo před 25.2.1948.

Představiteli města – starostovi i jeho zástupcům nepříslušelo předjímat nějaká oprávnění požadavků dr. Kammerlander před řádným soudním rozhodnutím ve věci. Rozpočtové příjmy města z městem uzavřených prodejních smluv jsou pro město jednoznačně nevýhodné, město poškozují a připouští zcela prokazatelně neoprávněný prospěch žalobkyně. Částka podílové úhrady, kterou poskytl kupující za odkoupený městský majetek žalobkyni JUDr. Kammerlander, je zpětně nevymahatelná.

Starosta města Ing. Hejduk nereagoval na námitky k prodeji vznášené zastupitelem Kunetkou a kupní smlouvu s fou ONTEX realizoval. V tomto smluvním případě se jedná o cca 43 milionový prodej pozemků z majetku města ONTEXu a to s podmínkou, že kupující si zajistí u žalobkyně odvolání žaloby na Město. Kupující fa ONTEX potom uhradila městu místo celkové prodejní ceny cca 43 mil. Kč pouze částku 34 mil. Kč a druhou (neoprávněnou) „podílovou“ částku ve výši 9 mil. Kč uhradil ONTEX, místo městu, žalobkyni. „Podílová“ částka 9 mil. Kč žalobkyni nepřísluší - starosta město poškodil a krátil jeho rozpočtový příjem.

Žalobkyně je si vědomá toho, že její žaloby na uznání vlastnictví jsou nepřípustné. Ústy svého právníka Felixe Nevřely se vyjádřila, že „nebudou dál soudní cestou vymáhat rozhodnutí ve svůj prospěch“ ... , „že jsou však ochotni jednat, ale sami dohodu (mimosoudního vyrovnání) nabízet nebudou“!!! Dr. Kammerlander a její právník ponechávají účelově „odškodnění“ na vůli a „dobrovolnosti“ současných vlastníků.

Případ nepřípustné smlouvy s ONTEXem není ojedinělý. Starosta Hejduk podepsal i jiné smlouvy s podílovou úhradou ve prospěch žalobkyně. Prodeje musí posoudit nezávislé orgány. Podobně jako k tomu dochází v případě neprůhledného financování výstavby kulturního domu Střelnice.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena