MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Exposlanec o vyrovnávání s minulostí

Čestmír Hofhanzl

Nebezpečným a častým omylem intelektuálů je předsudek, že člověk je ve své podstatě dobrý. Člověk je ve skutečnosti takový, v jakém prostředí běžel jeho život a jakým podnětům byl v průběhu svého života vystaven. Vyrostly dvě generace v prostředí, které upřednostňovalo sobectví, lež a úplatnost. Je sebevražedné - a je to pro budoucnost politická vina - když lidé, kteří nesli za takový stav odpovědnost, projdou po pádu diktatury nepotrestáni. Má-li být zlo udrženo v přijatelné míře, musí být špatné činy potrestány a ctnost uznána jako nejcennější schopnost. Je politickou a morální vinou, když ti, kteří převzali moc, neměli mravní přesvědčení a odvahu k tomu, aby potrestali nejvíce vinné a zodpovědné za zločiny, za morální a hmotnou devastaci společnosti a země.

Bez konkrétního vyrovnání se s minulostí, pak nebyly špinavé peníze, politická vina se netrestá, nebyli potrestáni ti, kteří zradili vlastní zemi. Nejbohatšími a nejvlivnějšími budou z větší části lidé, kteří neměli zábrany za komunismu a při rozdělování státního majetku jsou opět bez bázně a hany. Obávám se, že oni budou určovat směr a úroveň politického a společenského života země v budoucích letech.

Vím o čem mluvím. Díval jsem se na tento proces tři roky odsud zevnitř a také jsem po celou dobu zde ve sněmovně před tímto vývojem varoval. Demokracie a svobodná společnost je založena a trvá na přirozeném přijetí morálních pravidel občany státu. Svoboda a demokracie je ve své nejhlubší podstatě založena na pravdě a morálce.Je těžkou politickou vinou pro dlouhá léta do budoucnosti, že nebyl do naší společnosti dán signál, že zlé a nepoctivé jednání se trestá. Vedoucí politikové prosadili koncepci obecné viny za komunistický režim a takzvanou tlustou čáru za minulostí.

Chci věřit, že většina této sněmovny je si vědoma své odpovědnosti a učiním dnes základní krok k rozchodu s komunistickou minulostí. I v Čechách by mělo být dáno konečně najevo, že překročí-li jedinec nebo organizace určitou hranici, spáchá zločin, zneužije moc či zradí svou zemi, čeká ho neodvratně trest a obecné opovržení. Jsem povinen upozornit, že vítěz přejímá odpovědnost a má ji pouze on. Utíká-li před ní, je před dějinami vinen. Předkládám tento pozměňovací návrh. Za § 4 se vloží nový § 5, který zní: "Komunistická strana se dnem účinnosti tohoto zákona zakazuje".

Je příznačné pro komunistickou kulturu poslanecké sněmovny a celé naší země, že při mém projevu bylo ve sněmovně mrtvolně ticho a stejně tak když jsem skončil. Zatleskal mi jediný poslanec - Jiří Karas. O hloubce kořenů komunistické kultury v nás svědčí to, že tento bývalý poslanec byl před pár dny novinářem Bobem Flidrem označen jako "politický exot", když ohlásil svou kandidaturu na předsedu lidové stany.

Nezapomenu na atmosféru a chování tehdejších členů poslanecké sněmovny po přednesení svého projevu a návrhu. Všichni se mi vyhýbali a před hlasováním o mém návrhu bylo cítit ve vzduchu obavu, aby návrh nedej Bůh neprošel Pro návrh hlasovalo 57 z asi 173 přítomných poslanců. Bylo to, jako by spadl obrovitý kámen, který většinu tížil. Nemuselo se nic dělat, dál jsme se mohli máchat v té naší špinavé šlichtě. Vzorek české populace, kterým tehdy ještě poslanecká sněmovna ve velké míře byla, jednal tak, jak by se chovala většina naší společnosti v případě podobné volby.

"Státníci" sametové doby celým svým jednáním v čase, kdy šlo vykonat základní kroky k systémové společenské změně, udělali vše, aby jí zabránili. Vnější formální humanismus znamenal posílení zla a upevnil zločinecké prvky společenské organizace, které zavedl totalitní komunismus. Devadesátá léta byla časem přenosu a upevnění prvků komunistické kultury do formálně pluralitní, demokratické společenské organizace a politiky.

Před rokem 1990 bylo ještě možno dělit českou společnost na "my" a "oni", chápání klíčových pojmů ještě mělo rysy evropského pojetí skutečností a pravdy, zlo bylo možno ztotožňovat s komunismem. Výsledkem sametové "humanizace" komunismu je, že zlo se stalo součástí nás všech. Viděl jsem jak se v průběhu devadesátých let měnili lidé, politické strany a subjekty, jak přijetím sametové technologie přejímali komunistickou kulturu. Klíčové pojmy dnes neobrážejí žádnou skutečnou realitu, nemají pravdivý obsah a jsou jen zvukem, který lze libovolně interpretovat.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena