MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Regulační plán č. 3 – Centrum města – návrh dalšího postupu

Kateřina Košková

V průběhu projednávání konceptu a i v další době došlo ke střetu koncepce, navržené v konceptu regulačního plánu, s názory značné části veřejnosti, která navržené řešení odmítá. Tato veřejnost se názorově dělí na dvě skupiny. Jednou jsou vlastníci nemovitostí dotčených novým řešením, kteří podali mnoho námitek ke konceptu při veřejnoprávním projednání. Druhou skupinou jsou obyvatelé města, kteří nesouhlasí s řešením nové severozápadní městské komunikace, a kteří svůj odpor vyjádřili v několika peticích. V důsledku tohoto nesouhlasu veřejnosti ani staré ani nové zastupitelstvo koncept regulačního plánu se souborným stanoviskem neschválilo.

Zhodnocení stávající situace Nyní vyvstává otázka, jak postupovat dál. Nový stavební zákon (č. 183/2006 Sb), který nabyl účinnosti 1.1.2007, změnil náležitosti a postup tvorby územního plánu i regulačního plánu. Etapa, která nebyla dokončena k 31.12.2006, je neplatná.3. Návrh dalšího postupu V podstatě jsou nyní dvě možné varianty řešení. První variantou je pokračovat dál v práci na regulačním plánu centra. Tím, že nebyl schválen koncept, vracíme se do fáze zadání regulačního plánu (bylo schváleno ZM 25.3.2004). I zde se však dostáváme k problému, protože zadání ukládá navrhnout řešení některých problémů ve variantách, tyto varianty měly být zpracovány a vyhodnoceny v konceptu a dále měl být zpracován návrh regulačního plánu již bez variant a jednoznačně. Podle nového stavebního zákona zpracování regulačního plánu nezahrnuje variantní řešení a koncept se zde vůbec nezpracovává. Museli bychom tedy pravděpodobně zpracovat i nové zadání, to znamená začít pořizování regulačního plánu centra zcela od začátku, pokud by mělo zastupitelstvo zájem regulační plán pořídit. Pak by mělo zastupitelstvo přesně definovat, jaké problémy chce konkrétně v regulačním plánu řešit a do jaké hloubky a jak striktní mají být výsledné funkční a prostorové regulativy. Pokud by byla vybrána tato varianta, měli bychom i nadále držet stavební uzávěru na území celého centra. Druhou variantou je práce na pořízení regulačního plánu centra ukončit. Vzhledem k tomu, že nový stavební zákon omezil platnost stávajícího Územního plánu sídelního útvaru Turnov (schválen v roce 1996) na 5 let, bude nutné do doby uplynutí této lhůty pořídit pro Turnov nový územní plán. Vzhledem k náročnosti procesu pořízení a projednávání bude podle našeho názoru nutné zahájit pořízení nového územního plánu nejdéle cca v polovině roku 2008. V té době bychom už měli mít zpracovanou podstatnou část tzv. územně analytických podkladů, to je uceleného souboru informací o území, ze kterých budeme schopni vydefinovat problémy k řešení a limity území celého města. Domníváme se proto, že je neúčelné v současné době pořizovat od začátku znova regulační plán centra. Protože regulační plán vyvolá dílčí změny ve využití území oproti platnému územnímu plánu, musela by se souběžně pořizovat i změna stávajícího územního plánu. Tyto činnosti by se ale dostaly do překryvu se zpracováváním nového územního plánu. Tato kumulace činností by byla zbytečně nákladná a neefektivní. Odbor rozvoje proto doporučuje ZM na základě výše uvedených skutečností nepokračovat dál v tvorbě regulačního plánu centra města a zpracovaný koncept včetně všech modelů a posudků, což jsou velice kvalitní odborné práce s množstvím důležitých informací o území, použít jako podklad pro tvorbu nového územního plánu. Jedná se o tyto dokumenty:1) Průzkumy a rozbory, pro regulační plán centra města, které zpracoval architekt a které předcházely vlastní tvorbě konceptu. Průzkumy a rozbory jsou komplexní soubor informací o území centra města včetně specifikace jeho limitů, analýzy a vyhodnocení současného stavu, hodnot území, záměrů na změny využití území, problémů a střetů zájmů v území. Obsahují textovou část se souborem informací o přírodních podmínkách, kulturních hodnotách v území, demografii, urbanistické struktuře, dopravě, vodním hospodářství, energetice, životním prostředí apod. a dále obsahují grafickou část s výkresy dopravy, inženýrských sítí, limity využití území, prostorového uspořádání a ochrany přírody.2) Hydrodynamické modelování vlivu celkové zástavby centra města Turnova dle konceptu regulačního plánu na průchod povodní Q20 a Q100. Model zpracovala firma DHI Hydroinform a.s. Praha v roce 2004. Cílem bylo zhodnocení vlivu navrhované zástavby na odtokové poměry na Jizeře v Turnově, a sice na celkové ovlivnění odtokových poměrů a místní přerozdělení hlavních proudů a ovlivnění stávajících objektů. Součástí modelace bylo i posouzení ochranného protipovodňového valu, na jehož koruně je navržena nová severozápadní odlehčovací komunikace centra města.

Dopravně inženýrské posouzení dopravního systému v centra města, zpracované firmou CityPlan s.r.o., Praha v roce 2005 a dílčí část v roce 2006. Tato práce zahrnuje vytvoření dopravního modelu komunikační sítě města, který je „živý“ a umožní i v budoucnu v případě potřeby domodelování a ověření jakékoliv navrhované dopravní situace. Součástí díla jsou také srovnávací tabulky modelových situací a dopravní kartogramy (mapy se znázorněním intenzit dopravy pro jednotlivé modelované varianty)4) Hluková studie řešení dopravy v konceptu regulačního plánu centra, zpracovaná firmou EkoMod - Mgr. Smetana, Liberec, zahrnující kontrolní měření hluku v centru města, vytvoření modelu a výpočty hlukové zátěže v okolí komunikací (podkladem bylo dopravně inženýrské posouzení dopravního systému centra).

Koncept regulačního plánu centra města – komplexní územně plánovací dokumentace zpracovaná variantně pro několik dílčích lokalit. Jedná se o podrobnou dokumentaci zahrnující návrh funkčního a prostorového uspořádání centra včetně nového řešení komunikačního systému centra města. Regulační plán je rozpracován do podrobnosti jednotlivých pozemků v měřítku katastrální mapy, má podrobnou textovou část a rozsáhlou grafickou část. Pro nový územní plán bude možné použít řadu zpracovaných problémů (trasu nové severozápadní komunikace – na ni je již schváleno pořízení změny územního plánu, řešení inženýrských sítí, některé změny funkčních ploch – např ve vazbě na povodně apod.)4. Stavební uzávěra v centru města V případě, že se dál nebude pokračovat v pořízení regulačního plánu centra města, zbývá otázka, co dál se stavební uzávěrou v centru města, která byla vyhlášena proto, aby případná stavební činnost neznemožnila koncepci a řešení, která regulační plán navrhne. Podle nového stavebního zákona je možno mít stavební uzávěru, která omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo schváleno její zadání, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území. Pokud nebude připravována územně plánovací dokumentace, bude těžké trvání stavební uzávěry obhájit. Na základě analýzy území se domníváme, že stavební uzávěra až na výjimky není v centru města nezbytně nutná. Těmi výjimkami je podle našeho názoru koridor nové odlehčovací severozápadní komunikace, která by měla vytvořit paralelu k přetížené jediné průjezdní komunikaci centrem města pro vnitroměstskou dopravu a pro kterou již bylo v ZM schváleno pořízení změny územního plánu. Druhým citlivým místem je Markova ulice, jejíž zobousměrnění by výrazně pomohlo dopravním problémům na Náměstí Českého ráje. Pro zajištění obousměrného provozu je ale třeba tuto komunikaci rozšířit, a to vyžaduje demolici tří rodinných domů v její horní části (pod budovou ZUŠ). Tyto uvedené prostory by měly být chráněny před zástavbou, která by tato dopravní řešení zablokovala. Zároveň by měla být zahájena jednání s vlastníky domů navržených k demolici o možnostech a podmínkách výkupu těchto objektů, pokud město přijme rozšíření a zobousměrnění Markovy ulice za svou prioritu. Na obě uvedené lokality je možné buď vyhlásit novou stavební uzávěru procesem podle nového stavebního zákona, to je tzv. Územním opatřením vyhlášeným formou opatření obecné povahy podle správního řádu včetně projednání s dotčenými orgány a starou stavební uzávěru zcela zrušit. Druhou možností je starou stavební uzávěru redukovat stejným způsobem, to je územním opatřením vydaným formou opatření obecné povahy podle správního řádu včetně projednání s dotčenými orgány. Je třeba pečlivě zvážit rozsah nové stavební uzávěry, protože udělování výjimek či její změny jsou procesně výrazně složitější a časově náročnější, než tomu bylo podle staré právní úpravy. Dále je třeba si uvědomit, že podle § 102 odst. 1) nového stavebního zákona vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva byla při užívání pozemku nebo stavby omezena na základě územního opatření o stavební uzávěře náleží náhrada, poskytovaná v penězích na základě posudku znalce. Problémem pro stavební uzávěry je to, že nově mohou být vyhlášeny jako územní opatření je-li schváleno zadání připravované územně plánovací dokumentace. V současné době máme schválené zadání regulačního plánu centra města a o něj se můžeme opřít a stavební uzávěru držet ale zredukovat ji předepsaným postupem formou opatření obecné povahy podle správního řádu na nezbytně nutný rozsah. Pokud ale zrušíme činnosti na regulačním plánu centra, padne i důvod držet stavební uzávěru a budeme ji muset zrušit. Pro severozápadní odlehčovací komunikaci máme schváleno pořízení změny stávajícího územního plánu, nemáme však schváleno zadání, totéž platí pro rozšíření Markovy ulice. To znamená, že pokud bude město chtít zajistit ochranu uvedených dvou lokalit, měl by zůstat otevřený regulační plán do doby, než bude schváleno zadání změny územního plánu na uvedená dvě dopravní řešení. Stavební uzávěra by měla být redukována na tyto lokality. Po schválení zadání změny územního plánu by bylo možné činnosti na regulačním plánu centra ukončit. Projednání materiálů v RMV RM byly dne 15.1.2007 projednány všechny zde předkládané materiály k problematice územního plánování. RM v této věci přijala následující usnesení:– RM č. 9/2007 : RM doporučuje ZM schválit ukončení činnosti na pořízení Regulačního plánu č. 3 – Centrum města a doporučuje použití zpracovaných materiálů, modelů, posudků a dokumentací jako podkladu pro tvorbu nového územního plánu Turnova a pro další činnosti Městského úřadu v Turnově (vodoprávní úřad, krizové řízení ve vazbě na povodně, odbor dopravy ve vazbě na dopravní model apod.)– RM č. 6/2007 : RM bere na vědomí informaci o možnostech postupu pořízení nového územního plánu města ve vazbě na nový stavební zákon a ukládá ORM postupovat při zpracování ÚAP tak, aby mohly být práce na územním plánu Turnova zahájeny v r. 2008.“Projednání materiálů v Komisi pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky Daným problémem se následně zabývala rovněž Komise pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky dne 17.1.2007. Ve věci regulačního plánu centra komise nepřijala jednoznačné usnesení, většinou se ale přiklání k tomu, aby práce na regulačním plánu byly zastaveny a řešení koncepce centra města (zejména dopravy) bylo ponecháno v úrovni řešení nového územního plánu. Přiklání se také ke zrušení stavební uzávěry v centru města s výjimkou dvou lokalit pro dopravní řešení (severozápadní odlehčovací komunikace a rozšíření Markovy ulice), kde by měla být uzávěra ponechána nebo znovu vyhlášena. Podle nového stavebního zákona je ale možno mít stavební uzávěru, která omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace, pouze jestliže bylo schváleno její zadání, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území. Je tedy otázka, jak postupovat dál, chceme-li dvě výše uvedené lokality chránit a při tom ukončit práce na regulačním plánu centra. Protože ukončením činností na regulačním plánu centra by zmizel důvod pro stavební uzávěru a ta by měla být v celém rozsahu zrušena. Komise doporučuje z tohoto důvodu zahájit zpracování nového územního plánu města co nejdříve v letošním roce. Komise se domnívá, že město má dost podkladových materiálů a informací o území, a proto není nutné čekat na zpracování ÚAP (důvody viz materiály k Regulačnímu plánu č. 3 – Centrum města). Schválením zadání nového územního plánu by byl dán důvod pro vyhlášení nové (redukované) stavební uzávěry.

Návrh usnesení: 1. ZM bere na vědomí informaci o problematice regulačního plánu centra města ve vazbě na nový stavební zákon.2. ZM schvaluje pořízení změny územního plánu na úpravu dopravního řešení v Markově ulici včetně úpravy hranice zastavitelné plochy v horní části ulice pod budovou ZUŠ.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena