MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

K nestandardnímu hospodaření v Turnově

Josef Kunetka

1. Návrh pravidel pro vyplácení mimořádných odměn. - Vracím se úmyslně ke staré záležitosti tehdy čerstvého místostarosty Hejduka. Po mé rezignaci na post místostarosty a po odchodu z RM - ZM ke konci března 1993 prosadil navrhovatel – tajemník Žák během čtyřiadvaceti dnů po mém odchodu schválení pravidel na ZM dne 29.4.1993. Nikoho z vedení města ani z kontrolních a finančních orgánů tato účelová pravidla nezaujala. Pravidla byla vskutku účelová a byla pro i s vědomím místostarosty Hejduka (odměnu obdržel navrhovatel pravidel tajemník Žák, místostarosta Hejduk, ředitel Teplárenské). Nepřípustné bylo, že byly vyplacené „z úspory“ na státní dotaci pro městskou investici!!! Tento případ později motivoval M. Hejduka – de facto byly tím odstartované další jiné možnosti zavádějících praktik a spekulací z pozice moci.

2. Prodej pohostinství Skalák na prodejnu a mísírnu barviv v sídlišti Turnov II. - Prodej byl nepřípustnou majetkovou transakcí z mnoha důvodů. Především původní návrh ceny okolo 7 mil. Kč nakonec „poklesl“ na polovinu – městský rozpočet přišel o 3,5 mil. Kč. Iniciátoři prodeje neuznali, že pro lokalitu Turnova II chybí nejen pohostinský objekt, ale i místo pro pečovatelskou a zdravotnickou péči. Vedení města potom uvažovalo o nákladné rekonstrukci výměníkové stanice atd. Iniciátoři prodeje ignorovali pravidlo, že v lukrativních částech města se majetek města nebude prodávat. Jak jste tehdy takovou majetkovou transakci posuzoval? To nebylo rozhodnutí uvážlivé, nebylo efektivní, bylo pro město věcně i finančně naprosto nevýhodné.

3. Majetkové spekulativní transakce s majetkem s.p. MASO Turnov – Sobotecká 224. - Osobní angažovanost starosty Hejduka pro realizaci OC na Koňském trhu byla předem promyšleným osobním zájmem pro odprodej vlastních pozemků na OC KT za lukrativní cenu. Starosta Hejduk jednal v této věci od samého prvopočátku ve střetu zájmů, t.j. jako představitel města i jako vlastník a dědic pozemků na Koňském trhu. Netajil se s tím, že v lokalitě OC Koňský trh vlastní lukrativní pozemky. V deníku Právo 14.4.05 starosta prohlásil, že bez schválení RP-C s zástavbou OC (supermarketem) na Koňském trhu by prodělal možná milion na svých zděděných pozemcích, které by jinak padly na parky ... . V Deníku BOHEMIA 2.6.05 starosta ještě prohlásil, že Supermarket na Koňském trhu bude – že jednání o výjimce pro stavbu OC KT bude na jednání zastupitelstva třeba pětkrát ..., že další obstrukce předpokládá při územním řízení o samotné stavbě, ale že je na sto procent přesvědčen, že areál supermarketu tu jednou bude. Starosta vůbec nejednal v zájmu města. Nejednal totiž ani s FNM a neusiloval o to, aby FNM převedl majetek s.p. Maso Turnov v Sobotecké do majetku města. Nesprávně informoval zastupitelstvo o tom, že město by muselo uhradit FNM za turnovský majetek závodu s.p. Maso asi 29 mil. Kč. Ignoroval jednání s FNM o možnosti získat převod majetku ze státu na město bezúplatně, event. za směšnou částku 200 tis. Kč!!!! Tuto cenu úmyslně nikdy neuveřejnil. Cena je daná smlouvou o prodeji podniku s.p. Maso mezi FNM Praha a s.r.o. NISA – fotbal Liberec (smlouva z 11.10.02). Připravoval takovouto transakci sám starosta města Hejduk, aby nepřišel o miliony za své pozemky (dle výroku na ZM 21.12.06 o 6 mil.)? Kdo z představitelů radnice o takových starostových ujednání věděl a nezakročil? Kdo připustil úsilí starosty Hejduka o zrušení stavební uzávěry OC KT, viz jeho podklad do ZM 28.4.05 – měsíc po veřejném projednávání RP-C, kdo z vedení radnice připustil majetkové transakce převést ze ZM na rozhodnutí RM? Předpokládám, že všechna přípravná jednání k možnostem získání majetku s.p. Maso (vč. převodu majetku města – jatek) starosta Hejduk vedl s Vámi, že jeho aktivity k případu OC KT velmi dobře znáte a že jste schopen mně shromáždit všechny zápisy a potřebné písemnosti pro takovéto majetkové transakce, vč. samotným starostou Hejdukem předem dohodované jednotlivé podmínky s bohatým investorem OC KT a i se zpracovatelem RP-C arch. Plašilem. Kdo z vedení radnice toleroval opakované nestoudné tvrzení starosty, že stavba OC KT je stavbou soukromou a nevelkého rozsahu, že do toho nemůže nikdo vstupovat, že stavba nemusí mít ze zákonů posouzení vlivu na ŽP (v podstatě ani respektovat vodní zákon), že stavba OC KT nemá přímou spojitost se stavbou nové komunikace MDO od nového přemostění Stebénky v celé trase RP-C pro „severní část“ MDO přes Luka až k Husovu sboru .... . Kdo připustil, že pro stavbu Domu s byty a prodejnou v záplavovém území na levém břehu malé Jizery doporučil ORM vydat územní rozhodnutí 10.3.05 a stavební povolení 10.8.05, kdo v této věci nechal ve střetu zájmů zastupovat město starostu Hejduka a současně i neoprávněným přímým účastníkem řízení ... ? Jak nyní posuzujete velice aktivní „společensko politické kroky starosty Hejduka“ k OC KT, k severní části MDO v záplavovém území tří toků a jak posuzujete opakovaně zastupitelstvu předkládaný koncept RP-C ke schválení bez dostatečných odborných posudků a bez ekonomické úvahy? Je možné na identifikaci individuální odpovědnosti ze spekulativních majetkových transakcí a rozhodování exstarosty Hejduka i jiných kompetentních funkcionářů MÚ začít společně pracovat, rozkrýt nepřípustné věcně právní provinění?

4. Střelnice a její financování od prvopočátku - Právě umístění nového kulturního objektu mohlo se uskutečnit v prostoru dřívějšího s.p. MASO v Sobotecké ulici. Kulturní dům by byl bez dopravní zátěže v denním dopravním provozu, stavba mohla být bez navýšení nivelety v záplavovém území a nebylo by nutné pro ni plánovat městský dopravní okruh .... . Lokalita pro Kulturní dům při ulici v Sobotecké byla by podstatně méně riziková než v prostoru U Raka. Existují již nějaká kontrolní zjištění a výsledky vyšetřování o neopodstatněném a neodpovědném profinancování cca dvou desítek milionů korun? Analyzoval někdo rozpočet stavby, zda výše rozpočtovaných nákladů odpovídá rozsahu stavby? Šetří vyšetřovací orgány odpovědnost za nehospodárné financování nevyužitých stavebních prací, nebo „pátrají“ po tom, zda se někdo osobně neohohatil? Odpovědnost je především za nedbalostní a neodpovědné řízení stavby od samého zadání!

5. Prodeje majetků města s podílovou úhradou pro žalobkyni dr. J. Kammerlander - Vzhledem k tomu, že vedení radnice od roku 1993 se zcela distancovala od mého vstupu do restitučních sporů poválečnými dekrety konfiskovaných majetků před 25.2.48 a neorientuje se v čtrnáctiletém právním procesu, tak opakovaně prohlašuji, že prodeje s podílem úhrady kupujícího žalobkyni dr. J. Kammerlander jsou nepřípustné. Žaloby na určení vlastnických práv nebo na vydaní řádně konfiskovaných majetků před 25.2.48 nemohou obcházet smysl a účel restitučního zákonodárství (viz stanovisko ÚS z 1.11.2005). Z pozice starosty nelze tolerovat obcházení restitučního zákonodárství a vzít právo řešení do starostenských rukou, to přísluší výhradně soudům. KS v Hradci králové koncem roku zrušil rozhodnutí OS Semily ve věci DUVEMARO a vrací případ zpět k soudnímu projednání OS v Semilech. Pokud starosta Hejduk podepsal kupní smlouvu s podílovou účastí prodeje městských pozemků - ONTEXu za 34 mil. Kč, žalobkyni 9 mil. Kč, tak poškodil město o příjem 9 milionů. Krom toho vystavuje město dalším rizikům při případné restituční úspěšnosti dr. Kammerlander. K dnes získaným 9 mil. bude dr. Kammerlander požadovat i 34. mil. Kč. .... . Takovéto postupy nelze praktikovat ani při dalším úmyslu prodeje s podílovou úhradou kupujícího i pro žalobkyni – viz rozpočtový příjem 2007 ve výši 22 mil. Kč. Máte představu o tom, že se může jednat o trestní čin představitele města? Dr. J. Kammerůander je si vědoma, že její podíl z prodeje je neoprávněný, také ho nevyžaduje – podíl bere, když jí ho někdo zprostředkuje. Posuzoval jste nějaké zavádějící a pochybné prodeje majetků města polistopadovým vedením města (viz Váš dopis 12.5.97)? Zabýval jste se podrobně trestuhodnými prodeji takového - před únorem 1948 - konfiskovaného majetku města? Jste si vědom toho, že město konfiskáty získalo bezúplatnými převody? Předpokládám, že máte přehled o již proplacených podílových úhradách kupujícího pro dr. J. Kammerlander z prodeje konfiskovaného majetku a předpokládám. Dovoluji si Vás požádat, abyste k této věci zaujal odborné stanovisko finančníka a ekonoma s právním povědomím o věci samé. Poválečné dekrety jsou ústavní a pokud platí nelze je nijak obcházet. Podílovou úhradou je žalobkyně částečně zvýhodněná. V případě, že by dodatečně některý soud přiznal na konfiskát restituční titul, tak z hlediska restitučního zákona by vyžadovala vrácení majetku nebo náhradu v plné hodnotě. Tu stát nebude neposkytne, bude ji poskytovat město, které uskutečnilo prodej konfiskátu.

Poznámka pod čarou: V případě uvažovaného prodeje některých hal na Vesecku dražbou upozorňuji, že dnešním uživatelům takových objektů je nutné zachovat stejné podmínky, které měla fa Helios, Radiálka, AGBA, to znamená prodej bez dražby. První vlastníci převzali objekty v době převzetí majetků MNO městem v roce 1990/1991 s tím, aby byly co nejdříve řádně obhospodařované, aby nechátraly, aby pro podnikání mohly být dle stavebních povolení upravované .... . Pokud vedení města připustilo odprodej např. části volného prostranství před Heliosem pro potřeby Heliosu bez výběrového řízení, tak nelze ani prodávat dražbou jiné nemovitosti, které si uživatelé upravovali. Opak by nasvědčoval opět nepřípustným prodejním spekulacím, zvláště když opět soudní pře s dědičkou KDFW nejsou uzavřené (viz např. DUVEMARO – vrací se od KS k OS). Předpokládám, že za prodeje s podílovou úhradou si vyžádáte do rozpočtu města podílovou částku, kterou získala neoprávněně dr. Kammerlander a že dražební prodeje neprodleně pozastavíte. Překvapila mě jednostranná (zasvěcená) reportáž ČTv (Hejduk -Pekař - Tehníková) a vyjádření, že při prodejích pozemků na Vesecku se jedná o restituční spor – žaloba je na určení vlastnických práv!!!

6. Financování soukromého vysílání RTT od roku 1996 do 2002. Letitá záležitost neoprávněného financování soukromého podnikání stála město min. 8 mil. Kč. Podnikatel s RTT dostával veřejné finanční prostředky především bez řádného vyúčtování, snad jen s výjimkou jednoho ročního vyúčtování v jakýchsi celostátních sazbách nebo na základě objednávky města za dohodnutou částku za rok. Posuzoval jste takový způsob čerpání veřejných finančních prostředků jako standardní postupy? Považoval jste takové miliony za jakési „školné“ starosty nebo jako dotace na jeho politický image a na předstírání úspěšnosti?

7. Projekty investičních akcí - Lze předpokládat, že Váš finanční a ekonomický dohled nad financováním projektů, vč. jejich různých přepracovávání, máte pod kontrolou a že při zadávání projektů posuzujete u nich jejich ekonomickou úvahu a že podléhají oponentuře? Máte k disposici zápisy z nějakých výsledků kontrol projektů? Předpokládáte, že příspěvek města pro VHS je obhajitelný? Jak hodnověrný mohl být projekt na 100 mil. investici odkanalizování Malý-Hrubý Rohozec, Daliněřice, když projekt pro dotace a podíly města nebyl kompletní, když byl prováděný za „pochodu“?

8. Rozpočtové „úspory“ pro rok 2007 - Kromě dříve uvedených případů nehospodárného řízení města – jinak schvalovaného „bez nedostatků“, případů krácených příjmů z prodejů „konfiskátu“ o podíly žalobkyni předložím ZM 1.2.07 písemná stanoviska k některým programovým bodům ZM, např. zvýhodněnou sazbu za nájemné z budovy pro krajské zařízení OA/HŠ – částka 109 Kč/m2/rok platí už několik let a s „odpisem“ dvoumilionového dluhu z budovy na Nám. ČR by to byla dostatečně velká částka do příjmu města. Dále postrádám přehled majetku v TKS, kde je zřejmě Obřadní síň rovněž se směšným nájemným.

9. Zákonná opatření ve smyslu příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách 2006 - Provedení RP-C ing. Plašilem a veřejně projednávaném 28.2.05 neodpovídá hodnotě – městem zaplacené (úhrada 1,495 mil. Kč). Podle „příručky“ RP stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků ... ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí .... pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezuje veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření ... při veřejném projednávání jednotlivých fází regulačního plánu (zadání, konceptu či návrhu řešení) mohou vlastníci podávat námitky a ostatní veřejnost připomínky (za připomínku ser považuje každé vyjádření k věci) ... vydaný RP závazným způsobem řeší ve vybraném území umístění konkrétních staveb ... umístění nezbytné technické infrastruktury ..... Jistěže supermarket v centru města v záplavovém území pro Q 20 a Q 100 a s enormní dopravní zátěží (min. 1200 vozidel denně) není žádnou veřejně prospěšnou stavbou, je ale stavbou vyvolávající nová dopravní řešení narušující ochranu hodnot území a nevytváří příznivé životní prostředí ..... . K problematice územního a regulačního plánování může částečně posloužit dvacetistránková publikace Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (vydalo a schválilo MD – září 2006). V příručce pro zastupitele je rada „nepodléhat tlaku podnikatelské části obyvatel..."


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena