MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Mimořádné odměny pracovníků turnovské radnice

Ivan Turnovec

Díky účinnosti zákona 106 se začíná řešit jedna ze starších kauz turnovské radnice. Jde o, v minulých letech vyplácené, „mimořádné“ odměny jejím představitelům a řídícím pracovníkům městských organizací. Zastupitel Josef Kunetka, který na pochybení radnice upozornil, k celé kauze uvádí:

„Provedl jsem sám šetření některých rozhodnutí v polistopadovém období. Zjistil jsem, že bezprostředně po mém odchodu z funkce zástupce starosty, do tří týdnů, vypracoval tajemník města (pozn. – ve funkci od září 1990 do září 2000) „pravidla pro vyplácení mimořádných odměn“. Tato pravidla s datem 22. 3. 93 předložil ke schválení městské radě a následně i ke schválení zastupitelstva (29. 4. 93). Pravidla byla v samé podstatě zavádějící, neboť umožňovala poskytování mimořádných odměn za „získání dotací, darů“ do rozpočtu města, za získání „výnosů z mimořádného prodeje“ atd., získání odměn i „z úspor rozpočtových výdajů“. V pravidlech mimořádných odměn byly stejně zavádějící i podmínky a postup pro jejich přiznávání. Např. rozhodčím orgánem byla „finanční komise“, která měla přiznat odměny na základě žádosti o odměnu a v této žádosti měl žadatel prokázat „přínos“ městu i prokázat, že se tak stalo nad rámec pracovních povinností žadatele. To vše mělo být podkladem pro rozhodovací orgán – finanční komisi, která měla se svým stanoviskem a rozhodnutím o přiznání odměn informovat zastupitelstvo. O tom, že pravidla byla vágní a že ani nebyla dodržovaná není pochyb. Zřejmě to vedlo i k utajování výplat – nezveřejnění výše odměn ani jejich příjemců. Nakonec muselo rozhodnout zastupitelstvo města – po několika jednáních v závěru roku 1997 a na začátku roku 1998, že tyto pravidla ruší, že neakceptuje ani starostou předkládanou novelu. Po tomto rozhodnutí nikdo však neposoudil oprávněnost příjemců, neurčil nápravná opatření. Neučinily tak ani orgány kontroly – odbor kontroly MÚ a kontrolní komise. Ty trvaly na utajení a posuzovaly pravidla jako bezchybná. Nezabývaly se ani upozorněním, že celý tento systém mimořádných odměn lze kvalifikovat jako pochybení ve správě věcí veřejných. Odmítaly i upozornění, že příjem několikatisícových mimořádných odměn znamená získání neoprávněných finančních výhod, neboť dotčené orgány správy věcí veřejných byly uvedené v omyl.“

Dne 12. 3. 2001 odbor kontroly MÚ uvolnil „přehled“ vyplacených odměn. Stalo se tak až po soudním sporu vedeném kvůli stejnému problému s vedením radnice v Mohelnici. Zvláštností přehledu jsou „stručné“ důvody k výplatám mimořádných odměn u jednotlivých příjemců. Odměnu ve výši několika desítek tisíc korun si navrhl sám autor pravidel – tajemník města. Podobným příjemcem byl i zástupce starosty města (současný starosta ing. M. Hejduk), vedoucí odborů MÚ a vedoucí městského podniku Teplo. Důvodem pro přiznání odměn bylo získání „dotace ze státního rozpočtu + půjčky“, případně získání „dotace z fondu životního prostředí“.

Na tomto místě uvedeme jen několik údajů z přehledu mimořádných odměn vyplácených dle směrnice o odměnách ze dne 29. 4. 1993:

obdobíodměna Kčschváleno FKjménozískáno Kčpoznámka
11/9528 000,-MR 222/95ing. V. Žák19 374 000,-dotace + půjčka
11/9528 000,-MR 222/95ing. M. Hejduk19 374 000,-dotace + půjčka
11/95104 000,-MR 222/95ing. J. Žalský19 374 000,-dotace + půjčka
12/967 500,-18.12.1996ing. F. Pelc876 120,- dotacefond život.prost.
1/9710 000,-18.12.1996ing. J. Hadačová876 120,- dotacefond život.prost.

Doplnění si zaslouží funkce jednotlivých odměněných. Ing Žák – tajemník města, ing. Hejduk – místostarosta, ing. Žalský ředitel městské sro. Teplo, ing. F. Pelc – zastupitel a státní úředník ministerstva životního prostředí, ing. Hadačová – vedoucí odboru životního prostředí.

K problematice se vyjádřil dopisem z 26. 3. 2001 současný tajemník města ing. M. Šmiraus (jde o odpověď na informaci zastupitele J. Kunetky o problému mimořádných odměn z 21. 3. 2001, a požadavek aby se věc řešila).

„Jsem zásadně proti pravidlům pro odměny, které obsahují konkrétní výši sazeb za získání finančních prostředků z jakýchkoliv zdrojů. Mám pro to dva důvody:

  1. Ne každý má stejné možnosti pro získání těchto financí z hlediska svého pracovního zařazení (např. ved. živnostenského úřadu je nemá). Přesto se může lajdákovi povést peníze sehnat a brát určená procenta odměny (dělá jen toto a nic jiného nebo ostatní zanedbává) a tomu kdo pracuje daleko lépe a nemá možnost peníze získat se odměny takového druhu nemůže dostat.
  2. Nedovedu si představit získávání sponzorských finančních prostředků u odborů, které vykonávají státní správu (např. stavební a živnostenský úřad). to by byl ideální prostor pro korupci.“

Uvedené skutečnosti se konečně, byť s několikaletým zpožděním, začínají šetřit. Došlo li v Turnově ke střetu zájmů, nebo dokonce k něčemu horšímu, se časem dozvíme. Nyní je na kontrolních orgánech města, aby po prověření a právním posouzení, zaujaly odpovědné stanovisko a navrhly řešení. O tom, že vyplacení odměn výše uvedeným pracovníkům města bylo neoprávněné není pochyb.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena