MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Vyjádření zastupitele

Josef Kunetka

DOTAZ HOT: Pokračování na realizaci Regulačního plánu centra města odmítlo nejen minulé, ale i současné zastupitelstvo města. Tímto rozhodnutím pominuly důvody vyhlášené stavební uzávěry ve vyhlášeném území. Kdy bude tato uzávěra oficiálně zrušena a jaké kroky budou následovat?

Komentář Josefa Kunetky: Před vlastní odpovědí na uvedenou otázku, jak požadujete „písemnou zkratkou, která je uměním“, dovoluji si poděkovat za poskytnutou možnost se vyjádřit k tak významnému a hlavně rozsáhlému téma. Pokusím se o umění – zkratku. Jsem si plně vědom zákonem dané zastupitelské odpovědnosti v případě všech fází procesů územního a regulačního plánování. Oba plány jsou pro každého zastupitele důležitým nástrojem k řešení a prosazování koncepce rozvoje města - potřeb města a jeho občanů. Takové plány je nutné posuzovat ve všech souvislostech.

Jsem si vědom toho, že rozhodujícím orgánem v jednotlivých fázích územního a regulačního plánování je výhradně zastupitelstvo. Zastupitelstvo rozhoduje o pořízení plánů, schvaluje jejich zadání, schvaluje pokyny pro zpracování návrhů územních i regulačních plánů. Poslední – konečnou fází je pro zastupitelstvo schválit ÚP či RP. Za úplnost a kvalitu zastupitelstvu předkládaných dokumentací a podkladů pro každou pořizovací fázi vždy odpovídá příslušný úřad. V případě zmíněného RP-C to byl a je ORM MÚ.

Ve vydání HOT ZÁŘÍ 1998 ve „sloupku místostarosty“ Ing. Hejduk dostal prostor pro více jak 500 slov vyslovit své hodnocení a cíle právě ke koncepci a k činnosti nově založeného odboru koncepce a rozvoje města, Jeho článek byl však pouhou předvolební kampaní pro získání postu starosty. Jeho prohlášení bylo velkoústé. Tvrzení, že už se „opravdu neustále radnice zlepšuje, že městské zastupitelstvo schvaluje jeden koncepční materiál za druhým a činí další vyložené rozvojové kroky pro budoucnost, že na rozdíl od obecných kritiků má radnice základní koncepční dokument – nový územní plán, včetně projednání několika lokálních studií, bylo jen předvolebním výkřikem. Hejduk v článku popsanou a příliš sebevědomou „úspěšnost“ v krocích koncepce rozvoje města pro budoucnost“ sám v závěru článku poněkud korigoval konstatováním, že je „jen málo zastupitelů i pracovníků úřadu, kteří přijaté koncepční materiály znají a dokáží s nimi pracovat na odpovídající úrovni“!!!

Dovolím si připomenout ze zákona o obcích, že RP vydává a výhradně schvaluje zastupitelstvo formou opatření obecné povahy podle správního řádu pro vybrané území. Stanovují se tím podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. RP vždy stanovuje i podmínky pro vymezení, využití, pro umístění a uspořádání staveb veřejné infrastruktury ... .

Předkladatelé RP-C prezentovali veřejnosti k veřejnému projednávání 28.2.2005 RP-C jako co nejpodrobnější územně plánovací dokumentaci závaznou pro všechny subjekty působící v území, t.j. s určením možností jak využít pozemky i stavby v centru města, s vymezením zastavitelného území, jednotlivých stavebních pozemků, jejichž využití, umístění staveb a napojení na technické vybavení, s určením plochy zeleně, regulačních prvků plošného a prostorového uspořádání, řešení dopravy, limitů využití území a vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby.

K veřejnému zasedání ZM dne 25.5.05 jsem opakovaně upozornil na procesně právní pochybení veřejných funkcionářů v samosprávných orgánech s RP-C. (viz příloha s datem 21.5.05 a tři písemnosti pro OŽP – z l8.4.05 k ovzduší, k §§ znění zákona 254/2001, z 24.5.05 k analýze ovzduší. Kopie těchto písemností doručím osobně do redakce 16.4.07. Pro koncept RP-C je samozřejmostí, že samo v zastupitelstvo rozhoduje nejen o vlastním obsahu dané plánovací dokumentace, ale současně na návrh pořizovatele zastupitelstvo rozhoduje i o způsobu vyřízení připomínek a námitek (všech, vč. těch po veřejném projednávání 28.2.05). Mezi námitkami zásadního významu byly i požadavky na odborné posudky a průzkumy pro v RP-C navrhovanou rozvojovou koncepci v území centra; např. posudek z hlediska vlivu navrhované koncepce na ŽP v celém území RP-C – zákon 100/2001, 93/2004 (vč. hluku, ovzduší...), z hlediska omezení zástavby ze zákona vodního 254/2001 atd.

Poznamenávám, že deset dnů po veřejném projednávání – již dne 9.3.05 dopisem OŽP/806/2005/HOU-231.2 – reagoval VPÚ OŽP MÚ na moji připomínku s tím, že pouze na žádost investora se vyjádřil k určitému záměru (OC KT) z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a to s tím, že vyjádření nemají formu správního rozhodnutí, že v těchto případech neprobíhají žádná správní řízení a že VPÚ musí investorovi sdělit, zda uvedený záměr je možný a pokud ano, tak za jakých podmínek. Takové vyjádření VPÚ OŽP (nutno číst plné znění – viz písemnost v příloze) je pro rozhodování zastupitele zcela nepřijatelné a to i proto, že v aktivní záplavové zóně už l 10.3.05 vydal SÚ MÚ (v jednoměsíčním období pro připomínkování RP-C) územní rozhodnutí pro stavbu Domu s byty a prodejnou na KT. Pro orientaci redakce HOT mohl bych uvádět další a další důkazy o nepřípustném postupu s RP-C. Mám k disposici dopis PL s.p. HK rovněž s datem 10.3.2005. PL uvádí, že vydá stanovisko k RP-C jako celku a to s tím, že si ponechávají právo vyjádřit se ke každé samostatné stavbě nacházející se v záplavovém území s ohledem na odtokové poměry. PL s.p. posuzuje RP-C jako velice závažný dokument, který by měl být připravován na základě odborných analýz. PL s.p. také uvedl, že zásadně budou zaujímat negativní stanoviska k výstavbě v aktivní zóně záplavového území Jizery, ... a že žádná opatření dle RP-C nelze realizovat před vybudováním Jezu u Juty a s tím souvisejících úprav na korytě toku. K odpovědi na anketní otázku mělo by předcházet mnohé z dříve uvedeného. Tedy to, co RP vlastně je, jaká musí být jeho příprava atd.

Pokud u RP-C nelze stanovit přípustné a závazné zásady regulace koncepce – záměrů v daném území a nakonec pokud RP-C nemá ani návaznost na další sousední území (např. Hruštice-Károvsko), tak se jedná o rozvojové záměry, které zákonitě by potom narušily charakter území. Takový RP-C je pro odpovědné zastupitelé nepřijatelný. Rozhodování o využití území a o řešení území nepřísluší úředníkům, neboť ti mohou mít dvojí i vícerý názor, většinou rozhodují svévolně v duchu hesla „co není přímo zakázáno, je povoleno“. Představy projektantů i stavebníků na řešení území mohou sice být věcně správné a na papíře mohou i pěkně vypadat, ale přesto může být jejich uskutečnění z nejrůznějších důvodů (hydrogeologických, povodňových, geologické stability, ekonomických ..) zcela nereálné.

Zastupitelé bezprostředně po veřejném projednávání nebyli obezřetní a odpovědní. Bylo nepřípustné, že sám starosta Hejduk předložil jim podklad pro veřejné zasedání ZM dne 28.4.05 ve věci „OC KT-výjimka ze stavební uzávěry“. Starosta učinil 4 pokusy o schválení výjimky. Učinil tak s vědomím, že zastupitelstvem není schválený RP-C a že se nejedná o žádnou „soukromou“ stavbu „nepatrného rozsahu“ (o ploše 5.355 m2, s parkovištěm pro 200 stání, zvýšením nivelety o 150 cm ....) Starosta věděl, že stavba velkokapacitní prodejny na KT je enormní dopravní zátěží, má přímou návaznost na stavbu veřejné komunikace, že vyžaduje zcela rozsáhlé dopravní řešení v centru. Podklad vypracoval sám jako představitel města - starosta Hejduk a to i ve střetu zájmu. Pro výjimku ze stavební uzávěry usiloval totiž i jako přímý účastník územního a stavebního řízení pro stavbu OC KT včetně stavby příjezdové komunikace a mostu přes Stebénku“, do stavby přísluší i pozemky v jeho osobním vlastnictví.

Schvalovací procesy zastupitelstvem pro RP-C začal organizovat starosta po uplynutí téměř 18 ti měsíců od veřejného projednávání RP-C, t.j. tři měsíce před koncem svého starostování. Pokusil se opět o čtyři schvalovací pokusy - nebyl úspěšný u končící garnitury ZM. O další schvalovací pokus RP-C se pokusila u nového zastupitelstva - PhDr. Maierová, která se z postu místostarostky stala starostkou. Bylo to 21.12.06 a rovněž neuspěla.

Nemám tušení, jak budou odpovídat ostatní vybraní zastupitelé – nový radní a zastupitel ThMgr. Halama, dřívější radní RNDr. Jarolímek, dřívější místostarostka PhDr. Maierová a radní Mgr. Mikl. Se zájmem budu však očekávat i odpověď osloveného Ing. Kanclíře, končícího vedoucího ORM (jinak plně odpovědného pracovníka MÚ za RP-C).

K otištění odpovědi předkládám: Nelze připustit, aby stavební uzávěra byla zastupitelstvem oficiálně zrušena dříve, než bude na úrovni přepracovaný původní Regulační plán centra, než rozvojová koncepce a pro ni závazné regulativy budou mít oporu v kvalifikovaných průzkumech, odborných posudcích, než přepracovaný RP-C bude znovu vyhláškou veřejně projednaný. Zastupitelstvo minulé i současné po právu a s odpovědností odmítlo schválit původní a 28.2.05 veřejně projednávaný RP-C. V něm totiž byly rozvojové záměry značně pozměněné, některé se realizovaly jako „výjimečně přípustné“, jiné jsou v územním řízení připravené k realizaci. Není vůbec rozhodující, že původní RP-C byl zadán ke zpracování již 8.3.2002 fě SAUL po předem zastupitelstvem schválených podmínkách zadání. Není už rozhodují ani to, že zpracování konceptu RP-C stálo město téměř 1,5 milionu Kč. Rozvojová koncepce netýká se jen nějakých drobných dostaveb, ale jde o rozsáhlou zástavbu v záplavových a geologicky nestabilních lokalitách, jde o nepřípustné záměry s enormní dopravní zátěží, s hlukem, se znečišťováním ovzduší a se zvýšeným rizikem pro všechny účastníky (chodce, cyklisty, motoristy) na městských, i krajských komunikací.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena