MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Trochu opožděný rozhovor

redakce

Povídání o tom, proč stavbu turnovské Střelnice vyšetřovala policie? Jde o rozhovor, který nám poskytl Otakar Grund, člen minulého Kontrolního výboru ZM. S problematikou se podrobně seznámil, jako jeden ze tříčlenného týmu, jenž stránku ekonomickou i prováděcí prověřoval, a to od samého jejího začátku.

Policie České republiky, respektive její kriminální složka semilského ředitelství, v závěru loňského a počátku letošního roku, vyšetřovala hospodaření, organizační a stavební kroky turnovské radnice. To prováděla na základě požadavku Okresního státního zastupitelství, kterému členové turnovského Kontrolního výboru zaslali podnět k přešetření této investiční akce. Na veřejnost se však postupně dostávaly zprávy o tomto šetření skutečně jen kusé, mlhavé a někdy si i sobě odporující. Podobně, ne zcela uspokojivě a především nekompletně, snad téměř až diletantsky, vyzněla také informace o konečném výsledku. Proto jsme se na podrobnosti, i proč se tak vlastně stalo, zeptali jednoho z členů tehdejšího KV Otakara Grunda.

Proč vůbec předal kontrolní výbor Okresnímu státnímu zastupitelství podnět k šetření, když jej vlastní městské zastupitelstvo kontrolou této akce pověřilo?

„To je trochu složitější, než by se na první pohled zdálo. Podstatou je to, že Kontrolní výbor zastupitelstva po složitých prověrkách řady dokladů dospěl k názoru, že konkrétní činitelé, kteří měli stavbu na starost, postupovali v rozporu se zájmy města, a to především tím, že dostatečně dobře smluvně nezajistili potřebné finanční prostředky - tehdy přislíbené mecenášem panem Horáčkem, což zásadně ohrozilo tuto stavbu. Samozřejmě neméně podstatnou chybou byly i záležitosti technické. Tedy neprovedení posudku stability podloží této stavby, podle jehož výsledku měl být zhotoven stavební projekt. Radní tak geologické posouzení stability podloží nechali na projektantovi a nenechali přezkoumat výsledky ani jeho odbornou způsobilost v tomto odvětví. Třetím závažným pochybením byl samotný projekt. V podstatě tři odborné firmy jej shodně označily za nedostatečný pro zahájení stavby, avšak nikdo tomu nevěnoval pozornost. Byl zaplacen. Právě tak byly postupně doslova „za pochodu“ zadány další dva nové projekty a následně několik jejich změn. Začalo se tedy stavět a projektovalo se dodatečně, což je z technických i finančních důvodů naprosto nepřijatelné. To samozřejmě ovlivnilo termín, výsledek i situaci na stavbě. Vezmeme-li v úvahu, že od samého začátku nebylo možné na radničním Odboru rozvoje, který měl vše na starosti, dohledat základní dokumenty o stavbě i o rozhodování o ní, dospěli všichni členové Kontrolního výboru k závěru, že stavba Střelnice byla jednak připravena velmi špatně a tím občané Turnova přišli nejen o svůj kulturní stánek, ale také o několik milionů korun z městské pokladny, které byly investovány naprosto zbytečně. Nehledě k tomu, že stavba turnovské Střelnice se ještě prodraží. Některé dokumenty o této stavbě totiž bylo možné opravdu nazvat jen cáry bezcenných papírů bez jakékoliv dokumentační a právní způsobilosti.“

Ale vždyť městské zastupitelstvo zprávu Kontrolního výboru projednávalo. To se dál nic nedělo?

„Jak to říci přesně ? Dělo, respektive mělo se dít - ale nedělo. Zastupitelstvo na návrh Kontrolního výboru zadalo vypracování podrobného přehledu finančního hospodaření svému Finančnímu výboru. Jeho členové ale prostřednictvím svého předsedy zastupitele na příštím zasedání informovali v tom smyslu, že to z technických důvodů není možné a celá záležitost by si vyžádala odborný audit, údajně v ceně nejméně jednoho milionu korun. Nevím, jestli se zastupitelé lekli víc nové práce nebo částky peněz, ale návrh Finančního výboru těsnou většinou přijali. Každopádně podle našeho názoru pořízení auditu by ale nebylo vůbec funkční, protože audit neposuzuje vhodnost a účelnost vynaložených prostředků ani technické parametry, jen správnost financování podle platných předpisů. Nicméně je ale možné, že i tady by se chyby našly. Hlavním důvodem toho, proč jsme navrhli přešetření hospodaření Finančním výborem bylo to, aby konečně někdo vynesl na denní světlo to, kam, komu a kolik město v rámci stavby zaplatilo, protože ani nám se část smluv a faktur vůbec nedostala do rukou. To pro nás bylo nepochopitelné. Současně mělo šetření Finančního výboru potvrdit domněnku Kontrolního výboru, že bylo odhadem více než deset milionů investováno zcela zbytečně. To se ale tímto rozhodnutím nestalo. Navíc bývalý starosta Milan Hejduk na zasedání prohlásil, že o závadách, odhalených Kontrolním výborem samozřejmě ví. Podle mne je už toto samo o sobě důvodem k zahájení trestního stíhání.“

Ano, ale trestní stíhání po svém šetření nezahájila ani policie, která věc šetřila na základě rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Semilech, kam svůj podnět Kontrolní výbor poslal?

„Ano. Policie věc odložila, protože údajně prý nezjistila, že by se tímto hospodařením někdo obohatil. Nám se tento závěr zdál opravdu kuriózní. Totiž asi málo občanů Turnova bude zajímat to, kdo by se eventuálně mohl na úkor města obohatit, ale rozhodně téměř každého druhého by jistě zajímalo to, o kolik město přišlo, když investovalo špatně a hlavně podle některých zcela neplatných rozhodnutí. Tedy to, kdo za celou věc nese odpovědnost? Na to ale policie odpověď nedala. Zvláštní.“

O přestavbě Střelnice kolují mezi občany různé informace, řekl bych až téměř fámy. Můžete do této záležitosti vnést seriózní vysvětlení?

„To je sice trochu složitější. Jednak mohu vyjít jen z předložených a ověřených dokumentů, jednak vysvětlení tak rozsáhlé činnosti nemůže být stručné. Avšak v podstatě je to naprosto logické. Chyby, kterých se vedení radnice ve snaze o rychlé řešení dopustilo, vedly k dnešnímu stavu.

O přestavbě bývalého kulturního objektu Střelnice se rozhodovalo už někdy v roce 1998. Tehdejší zastupitelstvo rozhodlo, že půjde o rekonstrukci a dostavbu původního domu a to v podstatě ze tří důvodů. Historická stavba už nevyhovovala kapacitou pro veškerou společenskou a kulturní činnost v městě. Velký sál prakticky nestačil pojmout množství lidí pro velké akce, citelně chyběl i malý sál pro akce menší, už dlouho nevyhovovalo zázemí pro účinkující, problémy byly s údržbou sociálního zařízení pro návštěvníky, nedostatečnou se pro ně stala i šatna a nakonec chyběly klubovny pro amatérskou kulturní činnost i přijatelné kanceláře pro vedení tehdejšího Kulturného střediska, dnešního Kulturního centra. Když k tomu všemu přidáme situaci, že vlastně část tehdejšího sálu i s jevištěm nebyla klasicky podsklepena a vše stálo jen na zděných pilířích, bylo jen otázkou času, kdy se stane z hlediska statiky objekt zcela nezpůsobilý k užívání. To už vůbec nehovořím o tepelných ztrátách při jeho vytápění. O modernizaci Střelnice se z těchto důvodů uvažovalo už déle, avšak do „malé“ přestavby se zastupitelům nechtělo a na „velkou“ chyběly peníze. Je přece známo, že přibližně v té době se uvažovalo i o stavbě zcela nového moderního kulturního domu v oblasti autobusového nádraží Na lukách, který by situaci v zázemí turnovské kultury pomohl vyřešit. Přestavbu Střelnice vlastně městu pomohl „odstartovat“ navrátivší se emigrant pan Bohuslav Jan Horáček, který tehdejšímu starostovi Milanu Hejdukovi přislíbil, že městu zaplatí 80 procent nákladů na rozsáhlou přestavbu a pro město vznik opravdu důstojného kulturního stánku. To byla obrovská výzva a vedení města proto vypsalo veřejnou architektonickou soutěž na projekt nové Střelnice. Vybíralo se tehdy z pěti či šesti návrhů v cenovém rozmezí od sto sedmdesáti milionů korun a až skoro po půlmiliardovou částku, zvítězil ale návrh střízlivější, s historickou návazností na původní stavbu. Bohužel dohady o podobě výsledného projektu trvaly dlouho a v té době pan Horáček zemřel. Pokud vím, tak vedení radnice v té době s ním, ani s jím zřízenou nadací nemělo uzavřenou žádnou smlouvu a proto nebylo možné s přislíbenými penězi počítat. To byla obrovská taktická chyba, neboť pan Horáček byl realista a vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu sám, bez jakýchkoli skrupulí toto řešení starostovi nabízel. Původní záměr, který jsme tehdy v předminulém zastupitelstvu prosadili byl ten, že stavba Střelnice bude probíhat současně s výstavbou rozlučkové síně. To kvůli úspoře při provádění veškerých zemních prací, počínaje hloubením základů, odvozem zeminy, přes betonáže a zřízení energetických sítí až po zajištění dopravy, stavebních prací a až po konečné úpravy povrchů. To, jak vidíte, se nestalo a i zde je možné hovořit o zbytečně vynaložených penězích. Tady přece není možné posuzovat jen to, zda se někdo obohatil nebo ne, ale hlavně to, o kolik peněz turnovští občané zbytečně přišli ze svých veřejných peněz, a to špatným rozhodnutím těch, které si do čela města sami zvolili. Tedy samozřejmě, pokud je to zajímá.

Vedení radnice pochybilo i v dalších závažných věcech, a to zejména při zadání a přebírání projektových dokumentací, laxní kontrole dokladů a nakonec i při zakládání a vedení celé stavby. Například rozhodnutí o stabilizaci základů a návazné vypracování dvou dalších projektů velmi důležitých pilotážních prací včetně nedokonalého vedení stavební dokumentace a závažných rozporů s údaji ve stavebním deníku, nelze nazvat jinak než trestuhodným diletantstvím. Takový postup by si nedovolil snad žádný stavitel rodinného domku, natož stavby za téměř sto čtyřicet milionů korun.“

To jsou ale závažné informace. To tento stav nikomu nevadil?

„Jak vidíte, asi ne.“

A co městští zastupitelé?

„Osobně si myslím, že byli vždy nedostatečně a hlavně účelově informováni vedením města. Jediný, kdo z nich v této otázce doslova „bil na poplach“, byl místostarosta Jaromír Pekař a pak několik rozumných a dobře informovaných zastupitelů v čele s Josefem Kunetku a Břetislavem Jansou. Ti včas odhadli, že zadlužit město skoro až do výše třetiny celoročního rozpočtu je příliš riskantní.“

Důležité ale je, co bude dál. Můžete dnes odhadnout, jak se bude situace vyvíjet?

„Nechci být Sibylou, ale pokud město nezíská peníze na dostavbu Střelnice z jiných zdrojů, pocítíme po několik let nedostatek veřejných financí všude, kam se podíváme. Od organizací spravovaných a řízených městem, až třeba po opravy chodníků a povrchů vozovek. Podle mého odhadu nás totiž Střelnice nebude stát jen plánovaných 137 milionů, ale přijde nás celkem na téměř 200 milionů, počítám-li do toho všechny vícepráce, úpravy a vybavení.“

Řekl bych, že z těchto důvodů jste byl proti této výstavbě, nebo se mýlím ?

„To je nesmysl. Každý rozumný občan města přece ví, že tento historický kulturní stánek městu, navíc městu s tak bohatě rozvinutou kulturní činností, citelně chybí. O to víc měli pověření pracovníci být pečlivější při investování městských, našich společných peněz, ale hlavně stavbu zahájit až po získání dotací odjinud. Pokud se z jakýchkoliv důvodů dopustili takového hazardu, měli by za to nést i osobní odpovědnost. Možná málo občanů ví, že turnovská Střelnice bude v poslední fázi o něco menší, než stanovil původní projekt. A to opět kvůli nedostatku peněz. Možná za deset-dvacet let se někdo zeptá, proč tehdejší vedení postavilo objekt, o kterém už mohlo reálně vědět, že v blízké budoucnosti městu nebude stačit? Ale to bychom se takhle mohli ptát na veškeré minulé hospodaření, tedy na investované peníze do dnes už nedostačující čistírny odpadních vod, na chybějící koupaliště, na vyhozené městské peníze za odprodej odstraněných domů v Sobotecké ulici, za předraženou rekonstrukci náměstí či prodej městského majetku za nezvykle nízké ceny. Ačkoliv to s akcí Střelnice přímo nesouvisí, je to přece jen o hospodaření s majetkem města. A to je vlastně stále ta stejná písnička. Nám, všem turnovským občanům, bych přál, abychom se své Střelnice už konečně dočkali, protože panem Hejdukem ohlášený termín jejího otevření - Silvestr 2002 – už dávno uplynul.“


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena