MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Připomínky k problémům projednávaným na veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova na tiskové konferenci dne 2. 4. 2001.

(Podává zastupitel za VPM Josef Kunetka)

Vycházím ze skutečnosti, že pro některé připomínky v rozpravě k projednávaným bodům programu ZM nelze věnovat dostatek času při předem limitovaném časovém rozvrhu pro zasedání ZM. Vnímám i onu skutečnost, že pro některé připomínky chybí vůle některých zastupitelů vůbec je vyslechnout a posoudit je v širších souvislostech. Podobně tomu je i při příliš "zjednodušených" informacích pro média na tiskových konferencích.

Z těchto důvodů dovoluji si k některým problémům uvést připomínky písemně:

Koncepce cestovního ruchu

(Strategie cestovního ruchu (CR) na Turnovsku)

Podklady k projednávání ZM byly ve dvou částech - příloze A a B. S částí B - Návrhem na vytvoření odboru cestovního ruchu na MÚ (OCRMÚ) se má ještě zabývat RM. Dovolím si oslovit RM názorem, že nepovažuji za nutné a opodstatněné zřízení tohoto odboru. Jsem přesvědčený o tom, že strategii CR lze realizovat i bez OCR na MÚ, neboť mnohé stejně připadá do kompetencí jiných orgánů a je nutné jen koordinovat jednotlivé části strategie. Pro koordinaci existují na radnici fundovaní zástupci starosty (post 2. zástupce je obsazený PhDr. H. Maierovou - současně i předsedkyní Sdružení Český ráj, s působností v Euroregionu Nisa.). Jsem přesvědčený o tom, že třeba mnohé granty na podporu CR Turnovska bude nutno projednávat v rámci Turnovska a ne jen Turnova, že podobně tomu bude i v řadě jiných řešení problémů pro realizaci strategie. Koordinátor z orgánu samosprávy - Rada města, zástupce starosty má rozhodně větší důležitost než jen vedoucí pracovník kteréhokoli městského odboru. Koordinátor si zajistí od příslušných odborů MÚ odborně fundované, profesní podklady z oblasti rozvoje města, ochrany ŽP, kultury apod.). V jednom z bodů "SWOT ANALÝZY" předložené strategie CR do ZM 29.3.01 (v části "ohrožení") se uvádí, že se podceňuje právě význam koordinace. Koordinace z postu zástupce starosty je opodstatněná i tím, že druhý zástupce starosty je členem krajského zastupitelstva LK. Tito oba zástupci města tak mají podstatně větší příležitost rozšířit strategii CR ve VÚSC, prosazovat a zajišťovat koordinaci podmínek a potřeb CR v neopomenutelné návaznosti CR v krajích - CR našeho města je propojený do kraje Libereckého, Středočeského i Východočeského (připomínám i jejich znalost situace ve Svazu měst a obcí Český ráj, v Euroregionu Nisa.). Odpovědnou a důslednou koordinaci nemůže provádět jen úředník nějakého odboru CR MÚ, ale přímo některý představitel města.

Takže neshledávám dostatečné opodstatnění pro "vytvoření" OCR při MÚ. Domnívám se, že je nutné vyžadovat větší aktivitu pro podporu CR především ve stávajících odborech města, komise CR musí předkládat podněty pro podporu CR jednotlivým odborům MÚ. Komise musí ze zpracované strategie, ale i z "terénu", zmapovat potřeby pro podporu CR, termínovat jejich realizaci. Někdy půjde třeba i o zdánlivě nicotná opatření, jako např. o "umístění poutačů", které byly dílem SUPŠ a které byly odstraněné z parkoviště u Baťovny (opakovaně navrhuji umístit je na parkoviště před zámek Hr. Rohozec), jindy může jít o zajištění bezpečnosti cykloturistů mezi zámkem Hrubý Rohozec a Dlaskovým statkem v Dolánkách a propojením tras do Rakous, Klokočských skal., půjde i o optimalizaci dopravy jako takové (vč. zastávek HD, důsledně hlídaných parkovišť, plynulé průjezdnosti městem, realizace deset let odkládaného severního obchvatu.), půjde ale třeba i obyčejné řešení bezpečných přechodů pro chodce. Jen souborem opatření a pochopením radnice pro jejich realizaci, lze zvýšit návštěvnost města, zvýšit spokojenost návštěvníků a tak přispět naplňování strategie CR. Odmítám takové názory představitele radnice, že mnohé jsme už vyřešili, že radnice má "koncepci" náměstí, že ta je neměnná a že ji "radnice" nikdy nebude přizpůsobovat novým podmínkám života (viz výrok starosty na prvním jednání dopravní komise).

V souvislosti se zpracovanou strategii CR musím uvést, že nesouhlasím s megalomanským třeskem rozvoje města bez důsledných podkladů, tj. bez dostatečných ekonomických úvah a posouzení ve všech souvislostech, bez propočtů o využitelnosti. Postrádám studii očekávané návštěvnosti Turnovaa Českého ráje v členění na očekávanou návštěvnost tuzemských a zahraničních návštěvníků, v členění zájemců o kulturu, o pamětihodnosti, o sport (atletiku, plavání, turistiku i cykloturistiku-o míčové hry rekreační i soutěžní). Jen takové seriozní úvahy mohou dostatečně orientovat rozhodovací orgány o investiční výstavbě, o jejím rozsahu. Pochybuji, že existují dostatečné představy o využitelnosti výstavby sportovního centra v Maškově zahradě za 650 milionů korun. Stejně tak chyběly úvahy a propočty pro výstavbu nového objektu státní školy (OA-HŠ) v horních kasárnách - původní rozpočtové náklady vzrostou ještě minimálně o 30 milionů korun, demografická křivka klesá a to výrazně ovlivní využitelnost. Neexistují propočty provozních nákladů a státní rozpočet stále hledá "úsporná opatření ve školství. Město pro stát (na výstavbu OA-HŠ) uvolnilo z městského rozpočtu už 40 milionů korun, město také už prominulo státu téměř dvoumilionové dlužné nájemné za dřívější objekty. Tyto kroky města prý zvýší jeho "image". Jsem přesvědčen, že to je neuvážené a pochybné jednání, že pro "image" města je daleko více jiných veřejně prospěšných akcí. Každý takový záměr, každá akce musí však vždy mít předem dostatečná posouzení účelnosti, využitelnosti i provozní efektivnosti do budoucnosti. Není pochyb o sponzorování rekonstrukcí v nemocnici a pečovatelského domu. Ovšem pro finanční podporu od Nadace JBH pro ostatní investice nelze posouzení opomenout. Při finanční spoluúčasti radnice na takových investicích to musí být úplnou samozřejmostí. Pokud nyní rozlučková síň má stát asi 30 mil. korun a 20 mil. dá Nadace JBH, 10 milionů město, pokud rekonstrukce Střelnice má stát 180 milionů korun a město bude muset krýt rekonstrukci cca 50 miliony (130 milionů půjde z Nadace), pokud rozpočet sportovního centra v Maškovce se vyšplhal už na 650 milionů korun a jeho krytí "je v jednání" (jak uvádí starosta), tak považuji za nanejvýš nutné důsledně zvážit všechny možnosti města.

Nemohu souhlasit s výroky starosty města, že investiční akce jsou v rozsahu přání sponzora a že záměry už jednou schválily volené orgány - rada a zastupitelstvo města. Nemohu souhlasit s názorem starosty, že všechno "je vývoj". Chápu myšlenky sponzora a kvituji s povděkem jeho šlechetnost, jeho neocenitelnou pomoc městu, rodnému Českému ráji, nesmírně si vážím jeho vztahu k vlasti. Je však nutné, aby "vyjednávači" se sponzorem předali mu požadavky přiměřené, opodstatněné, vyvážené.

Myslím si, že při nastavování ruky o pomoc musí být určitá míra soudnosti.

Rekonstrukce a dostavba Střelnice

Překvapila mě poslední nová informace o finančním zajištění akce, tedy o limitování dotace z Nadace ČR - JBH. Z uvedených připomínek ke strategii cestovního ruchu a v souvislosti s Rekonstrukcí Střelnice dovoluji si požádat, aby představitelé města sestavili s Nadací ČR-JBH přehled investičních akcí, jejich finanční zajištění, aby dodatečně posoudili případné změny, vč. třeba omezení rozsahu výstavby, aby tak učinili s přihlédnutím k využitelnosti v našich podmínkách a našim potřebám.

Majetkové otázky

K rozvoji města nepatří jen rozvoj cestovního ruchu, rekonstrukce Střelnice - k tomuto rozvoji jsem se vyjádřil a připomínkoval jsem ho. Rozvojem města je i otázka průmyslu. Podobně jako představy o CR a doprovodných investicích s finanční spoluúčasti Nadace-Město neměly dostatečná posouzení opodstatnění, tak i v případě "Průmyslová zóna Ohrazenice" neměla tato akce dostatečné vyhodnocení a ani právní zajištění. Byla to opět jen jakási představa. Výkupy pozemků, otázka hygienicko ekologických podmínek a z toho vyplývající financování náhradních domů (manželům Nožičkovým výstavba nového RD, družstevníkům výstavba šestibytovky, možná i dalším) a možná i nějaká dodatečná rekonstrukce protihlukových opatření, financování i sama výstavba inženýrských sítí atd. nebyly otázky dostatečně posouzené, nebyly nikdy porovnané s přínosem průmyslové zóny v této lokalitě a vyhodnocené ve všech souvislostech. Je zavádějící, že kroky v přípravě a ani při zahájení realizace této "akce" (se značným dopadem na městský rozpočet) nebyly dostatečně uvážené a jeví se jako ohrožené i jako neefektivní.

Městská policie

V zasedání ZM i na tiskovce byly projednávané problémy MP. V podstatě jde o posuzování kladů a záporů MP. Městský měsíčník HOT k tomu dělá anketu. Redakce mě oslovila mimo anketu a dala mně příležitost vyjádřit se k této problematice poněkud obšírněji. Zpracuji k tomu stanovisko, které předám redakci, zastupitelům i dopravní komisi, které jsem nyní členem. Před zveřejněním stanoviska budu jednat s představiteli MP.

Činnost MP úzce souvisí s dopravní problematikou - půjde nejen o kompetence, ale i o součinnost MP s Policii ČR a smysluplnost MP pro město a jeho občany. Proto tuto část problematiky budu se snažit přenést jako konkrétní stanoviska k MP do dopravní komise. Jen prostřednictvím komise bude možné realizovat představy o činnosti MP.

Ostatní podněty pro správu věcí veřejných

K činnosti volených - samosprávných - orgánů a orgánů státní správy mám rovněž připomínky. O mnohá jejich řešení jsem se pokusil projednat s přímo dotčenými (příslušnými pracovníky odborů MÚ i OkÚ, Radou pro HOT a RTT, zástupcem starosty, tajemníkem, představitelem komise - výboru apod.), případně také na zasedáních zastupitelstva. Musím konstatovat, že podstatná část jednání nebyla k mému uspokojení.

Např. ve věci protipovodňových opatření postrádám dostatečnou vůli k řešení problematiky a to jak u přímo odpovědných z radnice tak i správce toků. Proto jsem se rozhodl navázat kontakt s úřadem - orgány zastupitelstva kraje.

Podobně budu jednat s orgány zastupitelstva kraje i v případě:

  • kontrolních mechanismů měst a obcí, vč. kontroly rozhodnutí orgánů detašované státní správy na MÚ - ochrany kulturněhistorických památek
  • koordinace dopravních řešení a dopravní obslužnosti mimo rámec města (sev. obchvat, HD s žel. dopravou)
  • koordinace řešení informačních systému pro veřejnost při krizových situacích a zpravodajství z města
  • ochrany životního prostředí a ekologie

Poznámka: Využívám informačního systému - internetových stránek. Zveřejňuji tak alespoň část činnosti, kterou považuji za součást povinností ze získaného mandátu v komunální samosprávě.

Turnov, 6. 4. 2001
Josef Kunetka, člen zastupitelstva města Turnov


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena