MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Zářijový potlach Turnovské radnice s vodníky z Pojizeří

Josef Kunetka

Tak nějak musím nazvat setkání radnice s občany ze zátopového území Jizery. Předseda povodňové komise – sám starosta města Milan Hejduk – pozval 350 vlastníků nemovitostí z ohrožené lokality a jeho výzvu přijala třetina vyzvaných. Občané přišli ukázněně do Městského kina v páteční podvečer - v 18:00 - dne 7. 9. 2001.

K lítosti převážené většiny se nedostavil sám svolavatel - starosta, ten odjel na partnerské setkání do polského Jawora předat finanční dar města a reprezentovat Turnov na slavnost chleba v Jaworu, bohužel. Předvedl, jak je jeho zvykem, své pohrdání občany a jejich problémy. Nedostavil se však ani nikdo od správce toku – z Povodí Labe. Účastníci byli dychtiví a čekali zprávy o tom, co všechno za 18 měsíců (516 dnů) po poslední povodni se udělalo na zmírnění škod z případné další povodně, co za protipovodňová opatření se uskuteční v nejbližší době. Hlavním bodem programu byla však hodinová přednáška bývalého důstojníka ženijního vojska, dnes soukromého podnikatele v oboru protipovodňového poradenství. Občané odevzdali „dotazníky“ s údaji, kdo, kde bydlí, jak je starý, jaké má nemovitosti, kolik má zvířat a jakého druhu a potom odevzdaně vyslechli přednášku o významu a důležitosti dotazníků, o tom jak mají mít připravené pytle s pískem a jak je mají dávat „do oblouku“, kde mají mít klíč s označením č. 32, dozvěděli se, že mají mít stále nastražené uši až bude houkat siréna atd. Přednáška byla doplněná videoprojekcí dotazníku a grafů, ale také i nějakých záběrů z povodní v jiných regionech, pouze jeden záběr byl z blízkého Železného Brodu s „utopeným“ bagrem při letošní letní povodni. Z referátů zástupkyně starosty a vedoucího odboru všeobecných věcí občané vyslechli si ještě něco nového o legislativě k povodním, především o povinnostech vlastníků nemovitostí a že za jejich neplnění dostanou padesátitisícovou pokutu. Teprve po hodině přešla teorie do diskuse o realitě. Občané chtěli slyšet jaká konkrétní protipovodňová prevence se vlastně už realizovala. S výjimkou, že už budou k dispozici dotazníky, se vlastně nic nedělo. Město a správce toku prý musí ještě počkat dva roky na vědecko - matematickou studii, která teprve určí co se může v prevenci dít, že i potom bude její realizace otázkou veřejných finančních prostředků.

Starosta města nečinnost v protipovodňových opatřeních opodstatnil v dopise z 18. 7. t.r. Člen petičního výboru měl vzít na vědomí, že „žádná legislativní norma neukládá samosprávným celkům, tj. obcím a jiným orgánům povinnost zadávat a budovat aktivní protipovodňová opatření spočívající zejména ve výkupu pozemků, budování protipovodňových hrází, odstraňování terénu nad původní niveletu, rozšiřování říčních koryt, budování suchých poldrů, odlehčovacích kanálů“, apod. Starosta nemusel vysvětlovat, že rozšiřování koryt nepřísluší radnici, ale správci toku. Měl však uvést, jak hodlá „odstraňovat terén na původní niveletu“, jak bez čekání na matematický model hodlá neprodleně odstraňovat překážky pro zvýšení odtoku povodňové vody, jak bude pokutovat správce toku a i „samosprávný celek“ s příslušnými orgány správy věcí veřejných za jejich nedůslednost a neplnění zákonných povinností. Radnice a povodňová komise musí být hnacím motorem, nemůže otálet a vyčkávat. Povodňová komise se nemůže uspokojovat, že systém protipovodňových opatření je už dostatečně proorganizovaný dotazníky, že varovný systém má radnice údajně pod kontrolou přes Regionální televizi Turnov, že existuje technicky dokonalý „informační systém“ správce toku Povodí Labe (učebnicovou ukázkou byla skutečnost při utopení bagru v řečišti Jizery v Železném Brodu při letošní letní povodni). Povodňová komise nesmí ignorovat občanské aktivity s odkazem, že to jsou laické názory a že jen vědecko-matematický model může ukázat jak vyzrát nad nevyzpytatelnou přírodou. Každou občanskou aktivitu je nutné vnímat jako snahu pomoci.

Na setkání vystoupil zástupce skautů (skauti využívají ostrůvek mezi Stebenkou a Jizerou) a v Turnově nevidí zase tak moc velký problém s povodněmi. Obrátil se na přednášejícího s otázkou, zda dělá dobře, když podle zabarvení Jizery sledují na ostrůvku rychlost stoupání vody a že měření ihned hlásí na radnici. Je to chvályhodná a příkladná občanská aktivita, přednášející potvrdil, že i takovýto indiánský způsob je dobrý. Tato aktivita má přece jenom určitý zádrhel - zjištěné měření přichází pro Turnov už pozdě. Radnice musí dostávat úřední zprávy v dostatečném předstihu od správce toku, z lokalit horního toku, ale i od hydrometeorologů a jejich vyhodnocení povětrnostní situace. Veřejnost vidí problémy povodní a dožaduje se řešení. Diskutující právem kritizovali některé konkrétní skutečnosti z posledních dnů. Nepochopili, že v zátopovém území pod Nudvojovice desítky aut navezly a naváží zeminu, kterou se zvyšuje niveleta koridoru, že vodárenský objekt je nově oplocen pevným oplocením, že za „plotem“ je skládka písku atd. právem se cítí stále více ohrožení povodněmi a obávají se i větších povodňových škod. Občan z Kotlerova nábřeží se pozastavil nad zaneseným korytem Jizery. To všechno znepokojuje občany, jsou právem pohoršení, že protipovodňová opatření nemají prioritu před jinými megalomanskými projekty a že správa věcí veřejných je k tomuto problému pasivní.

Petiční výbor postižených občanů z Trávnic má dostatečně zmapovanou povodňovou situaci z března minulého roku, má zdokumentované následky povodně a z toho zpracoval a předložil několik desítek konstruktivních opatření. Bohužel, radnice nic převratného neučinila. Asi občané musí založit nějaké registrované občanské sdružení „Vodníci z Jizery“, shánět potom sponzory, a bez přestání pronásledovat radnici, resp. starostu (s jeho smluvní nadpoloviční většinou v zastupitelstvu) a požadovat, aby konečně přehodnotil priority města. Je nutné upřednostnit řešení protipovodňových opatření. Ty sice nejsou tolik viditelné, jako je například „odlesnění“ parku za 5 mil. Kč, ty nejsou tolik viditelné i slyšitelné z mediální prezentace radničních úspěchů prostřednictvím nějakých relací RTT - soukromé televize za dvoumilionové odměny ročně z rozpočtu města, ale ty jsou smysluplné a veřejně prospěšné. Radnice, ve složité ekonomické situaci, se musí už konečně oprostit od myšlenky, že může bez následků „přefinancovat“ rekonstrukci náměstí či rekonstrukci parku, že může „dotovat“ státní zařízení desítkami milionů, promrhat miliony za medializaci image a vůbec nevidět následky povodní, škody na majetku i psychice občanů.

Na závěr – jsem přesvědčený, že až na několik jedinců odcházeli občané z divadla s pocitem, že to byla jen obvyklá hra radnice s občany, hra s vyčkáváním, co všechno občané vydrží. Byl to dobře proorganizovaný potlach s „proškolením“ nevědomých občanů a i zřejmě s promyšleným pokusem zase nějak ty nespokojené občany uchlácholit, přesvědčit, že na radnici nejsou problémy.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena